EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Є. М. Фетіщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.125

УДК: 351.72:336.14](477)

Є. М. Фетіщенко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено комплексному дослідженню міжнародного досвіду планування видатків державного бюджету. Автором з'ясовано, що в процесі планування державних бюджетів зарубіжні країни широко використовують програмно-цільовий метод, особливість якого полягає в чіткому визначенні цілей, на які передбачається витратити бюджетні кошти. Досліджено головну характерну ознаку програмно-цільового методу, визначено його потенційні переваги. Окрему увагу приділено організаційним підходам до середньострокового планування, строкам фінансових планів та їх правовим статусам. Розглянуто правила й обмеження планування бюджетних видатків, що діють у США та деяких країнах Європейського Союзу. Проаналізовано структуру видатків державних бюджетів зарубіжних країн, встановлено, що основою якісного планування видатків державних бюджетів є точний прогноз макроекономічних показників. За результатами дослідження підготовлено практичні рекомендації щодо повноцінного впровадження програмно-цільового методу в Україні. Обгрунтовано доцільність скорочення кількості державних стратегічних документів, необхідність залучення в бюджетний процес неурядових організацій, а також запропоновано переглянути структуру видатків Державного бюджету України.

Ключові слова: планування видатків державного бюджету; програмно-цільовий метод; середньострокове планування; середньостроковий фінансовий план; макроекономічні прогнози; видатки державного бюджету.

Література

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Потеряйло І.Ю. Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування на сучасному етапі в Україні / І.Ю. Потеряйло // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2015. — № 11. — С. 331—337.
3. Деревчук О.І. Зміст та особливості програмно-цільового методу бюджетного фінансування / О.І. Деревчук // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 129—135.
4. Михайленко С.В. Методологічні аспекти планування бюджетних видатків на фінансування соціальних програм / С.В. Михайленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2014. — № 10 (1). — С. 167—173.
5. Сорока Р.С. Бюджетна система: навч. посіб. / Р.С. Сорока, І.Г. Благун. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. — 236 с.
6. Федчук С.І. Правове регулювання програмно-цільового методу у бюджетному процесі: досягнення та перспективи / С. І. Федчук // Фінансове право. — 2012. — № 1 (19). — С. 31—34.
7. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності: регіональний рівень: наук.-метод. розробка / А.Г. Ахламов, О.В. Голинська. — К.: НАДУ, 2010. — 44 с.
8. Тимошенко М.В. Тенденції середньострокового бюджетування в країнах ЄС та перспективи застосування в Україні [Електронний ресурс] / М.В. Тимошенко // Ефективна економіка. — 2012. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684
9. Коляда Т.А. Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу / Т.А. Коляда // Проблеми економіки. — 2013. — № 4. — С. 14—20.
10. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ЗАО "Издательство "Экономика". — 2008. — 575 с.
11. Козоріз А.В. Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування у контексті його застосування в Україні / А.В. Козоріз // Наукові праці НДФІ. — 2012. — № 2 (59). — С. 75—87.
12. Остріщенко Ю.В. Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою / Ю.В. Остріщенко // Наукові праці НДФІ. — 2011. — № 1 (54). — С. 44—52.
13. Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. / І.Г. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович. — Львів: "Магнолія 2006", 2007. — 224 с.
14. Monika Sherwood. Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU Member States (Discussion Papers 21, December 2015) [Electronic resource] // European Commission. — Mode of access: WWW.URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp021_en.pdf. — Title from the screen.
15. Іжевський П.Г. Фінанси: навч. посіб. / П.Г. Іжевський, О.В. Кошонько. — Львів: "Магнолія 2006", 2013. — 373 с.
16. Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник НБУ. — 2013. — Вересень. — С. 17—21.
17. Табакова Т. Планування бюджетних видатків в Україні: теоретичний та практичний аспект / Т. Табакова // Економіка. — 2012. — № 5 (119). — С. 61—65.
18. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / [Т.О. Кізима, Н.Я. Кравчук, В.П. Горин та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. — Тернопіль: Економічна думка, 2013. — 287 с.
19. Романенко О.Р. Фінанси: підруч. / О.Р. Романенко. — 4-е вид. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 312 с.
20. Фінанси для фінансистів: підруч. / [О.А. Шеремет, І.В. Дем'яненко, К.В. Багацька та ін.]; за заг. ред. Т.А. Говорушко — К.: "Центр учбової літератури ", 2013. — 612 с.
21. Рожко Д. Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні / Д. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія: Економіка. — 2009. — № 112. — С. 43—46.
22. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (2007 год) [Электронный ресурс]: Международный валютный фонд. — Режим доступа: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/coder.pdf
23. Програма економічних реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" [Електронний ресурс] / Президент України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
24. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020" [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Ye. Fetishchenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PLANNING OF THE STATE BUDGET EXPENDITURES AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to a comprehensive study of the international experience of planning of the state budget expenditures and preparation of practical recommendations on the use of it in Ukraine.
The author has found out that in the process of state budget planning foreign countries make extensive use of the program-targeting method. The peculiarity of the program-target method is to clearly define the goals for which the budgetary funds are predicted to spend. The main characteristic of the program-target method (budget expenditures are planned for the medium term) is investigated and its potential advantages (balance of budget resources in perspective, implementation of consistent budget policy, transparency of the budget process) are determined.
Special attention is given to organizational approaches to medium-term planning, the timing of financial plans and their legal status. The rules and limitations of planning of the state budget expenditures in the USA and some countries of the European Union as well as key recommendations of the International Monetary Fund and the European Commission on medium-term planning and drafting state budgets are viewed.
In the process of the research it is established that the basis of qualitative planning of the state budgets expenditures is the accurate forecast of macroeconomic indicators, which is calculated by joint efforts of public authorities and institutions independent of the state.
The author analyzed the structure of expenditures of state budgets and found that in foreign countries with low levels of economic development financing of social needs, science and education is significantly lower than in developed countries.
According to the results of studying the experience of planning of the state budget expenditures, practical recommendations on the full implementation of the program-targeted method in Ukraine were prepared. The expediency of reducing the number of state strategic documents and the need to involve non-governmental organizations in the budget process are substantiated. Also it is proposed to review the structure of expenditures of the State Budget of Ukraine.

Keywords: planning of state budget expenditures; program-target method; medium-term planning; medium-term financial plan; macroeconomic forecasts; state budget expenditures.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 13 August 2019).
2. Poteryaylo, I.Y. (2015), "Foreign experience of the application of program-target method of budgeting at the present stage in Ukraine", Naukovo-informatsijnyj visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halyts'koho, vol. 11, pp. 331—337.
3. Derevchuk, O.I. (2010), "The content and features of program-target method of budget financing", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 1, pp. 129—135.
4. Myxajlenko, S.V. (2014), "Methodological aspects of planning budget expenditures for financing social programs", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 10 (1), pp. 167—173.
5. Soroka, R.S. (2011), Biudzhetna systema [Budget system], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv, Ukraine.
6. Fedchuk, S.I. (2012), "Legal regulation of program-target method in budget process: achievements and prospects", Finansove pravo, vol. 1 (19), pp. 31—34.
7. Akhlamov, O.V. and Holyns'ka, A.H. (2010), Biudzhetna polityka ta biudzhetne planuvannia v umovakh prohnoznoi nevyznachenosti : rehional'nyj riven' [Budgetary policy and budget planning in conditions of forecast uncertainty: regional level], NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Tymoshenko, M.V. (2012), "Trends of Medium-Term Budgeting in EU Countries and prospects for application in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684 (Accessed 13 August 2019).
9. Koliada, T.A. (2013), "Organisation of the long-term budget planning and forecasting : experience of the leading countries of the world", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 14—20.
10. Kuzyk, B.N. Kushlyn, V.Y. and Yakovets, Yu.V. (2008), Prohnozyrovanye, stratehycheskoe planyrovanye y natsyonal'noe prohrammyrovanye [Forecasting, Strategic Planning and National Programming], 2nd ed, ZAO "Yzdatel'stvo "Ekonomyka", Moscow, Russia.
11. Kozoriz, A.V. (2012), "Foreign experience of medium-term budget planning in the context of its application in Ukraine", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2 (59), pp. 75—87.
12. Ostrischenko, Yu.V. (2011), "Experience of application of strategic budget planning in countries with market economies", Naukovi pratsi NDFI, vol. 1 (54), pp. 44—52.
13. Blahun, I.H. Voronko, R.M. and Buchkovych, M.L. (2007), Biudzhetnyj menedzhment [Budget Management], Mahnoliia 2006, L'viv, Ukraine.
14. Sherwood, M. (2015), "Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU Member States", available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp021_en.pdf (Accessed 13 August 2019).
15. Izhevs'kyj, P.H. and Koshon'ko, O.V. (2013), Finansy [Finances], Mahnoliia 2006, L'viv, Ukraine.
16. Boiarko, I. Dekhtiar, N. and Dejneka, O. (2013), "Analysis of the budget policy of EU countries and Ukraine in the field of formation and use of state expenditures", Visnyk NBU, vol. 9, pp. 17—21.
17. Tabakova, T. (2012), "The main principles of planning budget expenditures in Ukraine", Ekonomika, vol. 5 (119), pp. 61—65.
18. Kyrylenko, O.P. Kizyma, T.O. Kravchuk, N.Ya. and Horyn, V.P. (2013), Finansy zarubizhnykh krain [Finances of foreign countries], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.
19. Romanenko, O.R. (2009), Finansy [Finances], 4rd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Hovorushko, T.A. Sheremet, O.A. Dem'ianenko, I.V. and Bahats'ka, K.V. (2013), Finansy dlia finansystiv [Finance for financiers], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
21. Rozhko, D. (2009), "Foreign experience of budgeting and its possible use in Ukraine", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia : Ekonomika, vol. 112, pp. 43—46.
22. International Monetary Fund (2007), "Code of Good Practices on Fiscal Transparency", available at: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/coder.pdf (Accessed 13 August 2019).
23. President of Ukraine (2010), "Economic Reform Program 2010-2014 "Wealthy Society, Competitive Economy, Effective State", available at: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf (Accessed 13 August 2019).
24. President of Ukraine (2015), Decree "About the Strategy for Steel Development "Ukraine - 2020", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 13 August 2019).

№ 16 2019, стор. 125 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 1400

Відомості про авторів

Є. М. Фетіщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Ye. Fetishchenko

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8367-6660

Як цитувати статтю

Фетіщенко Є. М. Міжнародний досвід планування видатків державного бюджету та можливості його використання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 125–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.125

Fetishchenko, Ye. (2019), “International experience of planning of the state budget expenditures and the possibilities of its use in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 125–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.