EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
С. А. Капелюшний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.132

УДК: 351.851: 355.234

С. А. Капелюшний

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Доведено актуальність дослідження державного регулювання системи професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Сформовано визначення та структурні елементи зазначеної системи. Обгрунтовано об'єкти державного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Визначено суб'єкти та функції державного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Сформовано основоположні механізми державного регулювання цієї сфери. Здійснено аналіз правового, організаційного та мотиваційного механізмів державного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Розроблено схему структури та змісту державного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Надано пропозиції з розвитку правового, організаційного та мотиваційного механізмів державного регулювання. Визначено напрями подальших наукових досліджень.

Ключові слова: державне регулювання; професійний розвиток; система професійного розвитку; молодший керівний склад; шляхи удосконалення; Національна гвардія України.

Література

1. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
2. Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика: Монографія. Харків: Вид-во НА НГУ, 2015. 349 с.
3. Панов В., Світак В., Ситнік В. Питання підготовки молодших спеціалістів інженерних військ у Збройних Силах України. Збірник наукових праць НА ДПСУ. Серія: військові та технічні науки, 2018. Вип. 1 (75). С. 206—217.
4. Кізян Р.В., Бєлай С.В. Теоретико-методологічні засади обгрунтування організаційного механізму держаного управління системою антитерористичної безпеки України. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2018. № 4 (64). С. 243—248.
5. Бєлай С.В. Дослідження державних правових механізмів протидії кризовим ситуаціям соціально-економічного походження. Честь і закон. 2013. № 4. С. 19—24.
6. Бєлай С.В. Дослідження механізмів правового регулювання у сфері протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру. Університетські наукові записки. 2013. № 2 (46). С. 27—32.
7. Дегтяр А.О., Халецький А.В., Бєлай С.В. Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія. Донецьк: Вид-во "Донбас", 2012. 438 с.
8. Климчук А. Важелі регулювання професійно-кваліфікаційної мотивації персоналу в ефективному управлінні підприємством. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2016. № 1 (6). С. 12—17.
9. Боковець В.В. Розроблення мотиваційних механізмів — прискорення інноваційної діяльності підприємств. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 9. С. 344—349.
10. Мельникова К.В. Мотивація інноваційне активного персоналу підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 262—266.

S. Kapelyushny

THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE NCO OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE: JUSTIFICATION OF WAYS OF IMPROVEMENT

Summary

It is established that the National Guard of Ukraine is moving by reforming and building on the model of the security and defense forces of the leading EU and NATO countries. A key milestone in the process of modernizing and updating military formations and law enforcement agencies is the formation of a highly professional NCO, which is the backbone of many of the world's leading military and law enforcement units. The main purpose is to investigate the role of state regulation in the formation of the system of professional development of the NCOs and officers of the National Guard of Ukraine and the formation of appropriate ways of improvement.
Proposals for the development of legal, organizational and motivational mechanisms of state regulation of professional development of the NCO of the National Guard of Ukraine have been provided. Implementation of the state policy on improvement of normative-legal acts of strategic and practical direction, as well as analytical normative-legal acts on professional development of the NCO of the National Guard of Ukraine. Introduction of the basics of personnel management in the personnel support of units and units of the National Guard of Ukraine and development of a system of multilevel training of the NCO of the National Guard of Ukraine. Provision of high social standards by the state, high-level organization of military and social security bodies by the military administration, as well as career advancement of sergeants and officers.
Implementation of the state policy in the field of professional development of the NCOs will allow to differentiate the functions of sergeants (officers) and officers, to create motivational factors for career growth, to ensure social attractiveness of military service, to introduce a transparent system of personnel selection, to introduce an effective system of recruitment. The areas of further scientific research will be aimed at improving the system of professional development of the NCO of the National Guard of Ukraine.

Keywords: state regulation; professional development; system of professional development; NCO; ways of improvement; National Guard of Ukraine.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the professional development of employees", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (Accessed 21 August 2019).
2. Bielai, S.V. (2015), Derzhavni mehanizmy protydii' kryzovym javyshham social'no-ekonomichnogo harakteru: teorija, metodologija, praktyka [State mechanisms of counteraction to crisis phenomena of socioeconomic nature: theory, methodology, practice], NA NGU, Kharkiv, Ukraine.
3. Panov, V. Svitak, V. and Sitnik, V. (2018), "Issues of training of junior specialists of engineering troops in the Armed Forces of Ukraine", Zbirny''k naukovy'x pracz' NA DPSU. Seriya: vijs'kovi ta texnichni nauky', vol. 1 (75), pp. 206—217.
4. Kizyan, R.V. and Bielai, S.V. (2018), "Theoretical and methodological foundations of the substantiation of the organizational mechanism of state management of the anti-terrorist security system of Ukraine", Countries and regions: a scientific and production journal. Series: Public Administration, vol. 4 (64), pp. 243—248.
5. Bielai, S.V. (2013), "Investigation of state legal mechanisms of counteraction to crisis situations of socio-economic origin", Chest' i zakon, vol. 4, pp.19—24.
6. Bielai, S.V. (2013), "Research of mechanisms of legal regulation in the sphere of crisis response of socio-economic nature", Universy'tets'ki naukovi zapy'sky', vol. 2 (46), pp. 27—32.
7. Degtyar, A.O. Khaletsky, A.V. and Bielai, S.V. (2012), Vzayemodiya organiv derzhavnoyi vlady' z gromads'kistyu: teoriya ta prakty'ka derzhavnogo upravlinnya [Interaction of public authorities with the public: theory and practice of public administration], Donbas, Donetsk, Ukraine.
8. Klimchuk, A. (2016), "Levers of regulation of professional and qualitative motivation of personnel in effective management of the enterprise", Naukovy'j visny'k MNU imeni V.O. Suxomly'ns'kogo, Ekonomichni nauky', vol. 1 (6), pp. 12—17.
9. Bokovets, V.V. (2017), "Development of motivational mechanisms — acceleration of innovation activity of enterprises", Ekonomika ta upravlinnya pidpry'yemstvamy', vol. 9, pp. 344—349.
10. Melnikova, K.V. (2014), "Motivation of innovatively active company staff", Biznes Inform, vol. 4, pp. 262—266.

№ 16 2019, стор. 132 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 86

Відомості про авторів

С. А. Капелюшний

здобувач, Національний університет цивільного захисту України

S. Kapelyushny

postgraduate student, National university of civil defence of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9745-9288

Як цитувати статтю

Капелюшний С. А. Роль державного регулювання у формуванні системи професійного розвитку молодшого керівного складу національної гвардії України: обгрунтування шляхів удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.132

Kapelyushny, S. (2019), “The role of state regulation in the formation of the professional development of the nco of the national guard of Ukraine: justification of ways of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.