EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Разумова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.23

УДК: 001.5:330.8:330.34

Г. В. Разумова

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Запропоновано підхід до формування переліку принципів регуляторної політики розвитку національної економіки, який побудовано на основі взаємодії та взаємного врахування принципів теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом на загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвитку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних принципів іншим та відповідність процесу розвитку орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпечуючим) принципам регуляторної політики. Сформовано перелік базових принципів регуляторної політики розвитку національної економіки, який представлено сукупністю законодавчо встановлених принципів регуляторної політики та принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а також результативності змін. Дотримання у регуляторній політиці розвитку національної економіки таких принципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впровадження регуляторної політики та злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних сферах економіки та зміни регуляторної політики, які сприятимуть прискоренню їх розвитку.

Ключові слова: принципи; теорії регулювання; теорії розвитку; національна економіка; регуляторна політика.

Література

1. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. 2012. №. 5. С. 4—17.
2. Економічна теорія: політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2014. 710 с.
3. Глуха Г.Я. Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз. Академічний огляд. 2013. № 1 (38). С. 32—38.
4. Теории экономического роста. Кейнсианские и неокейнсианские модели. Принципы мультипликации и акселерации. URL: https://economy-bases.ru/t20r2part2.html.
5. Чабанова М. Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень. Політичний менеджмент. 2010. № 2. С. 29—37.
6. Цветков В.А. Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект: монография. Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013. 504 с.
7. Дощин С.В. Основні концепції причин циклічного розвитку економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. №. 1. С. 11—14.
8. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). Москва: Экономика,1989. 304 с.
9. Петухова Е.Е. Применение критерия эффективности Парето в экономической теории благосостояния. URL: http://www.a-economist.narod.ru/section1/2008-2009/petuhova.htm
10. История экономических учений (современный этап): учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. Москва: ИНФРА-М, 2002. 733 с.
11. Погрібняк М.А. Принципи державної регуляторної політики. Дні науки: Збірник тез доповідей. Гуманітарний університет "ЗІДМУ", 11—12 жовтня 2007. Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2007. Т. 3. С. 63—65.
12. Мещеряков А.А., Сопотян С.В. Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні. Вісник митної служби України. Серія "Економіка". 2011. № 1. С. 34—39.
13. Колупаєва І.В. Інструментарій регуляторної політики держави. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 407—417.
14. Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія. Київ: МАУП, 2005. 336 с.
15. Жулінська О.С. Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С. 122—129.
16. Осадча Н.В., Ляшенко В.І. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 1 (19). С. 69—82.
17. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

H. Razumova

PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Summary

Study of the principles that have been reflected in theories and approaches, as well as based on the list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy will improve the process of formation of regulatory policy and increase the effectiveness of its implementation. The purpose of the article is to form a list of principles of regulatory policy of the development of national economy based on interaction and mutual consideration of the basic principles of the development and regulation theory. The principles of national economy development are systematized, which shows the dependence of some principles on others; the principles of development regulation as the basis of regulatory policy are also systematized. The correlation between regulation and development principles is established. The relationship between regulation and development principles is considered. The approach to the list of principles of regulatory policy of national economy development is proposed, which is based on interaction and mutual consideration of the principles of development theories and regulation theories divided into general theoretical and orientation principles of development. It allows establishing the dependence of some principles on others and conforming to the orientation development process (target, functional or supportive) principles of regulatory policy. A list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy is provided; the whole of legislatively established principles of regulatory policy and principles of effectiveness, dynamism (the need for constant changes in accordance with changing needs) and consistency, as well as the effectiveness of changes are presented. Compliance with the regulatory policy of the development of national economy allows ensuring appropriate return on the implementation of regulatory policy and coherence of actions to improve development in various spheres of economy and changes of regulatory policy to enhance their development.

Keywords: principles; theories of regulation; theories of development; national economy; regulatory policy.

References

1. Ghaljchynsjkyj, A. (2012), "Economic development: a methodology for a renewed paradigm", Economy of Ukraine, vol. 5, pp. 4—17.
2. Bazylevych, V. D. (2014), Ekonomichna teorija: politekonomija: pidruchnyk [Economic theory: political economy: a textbook], Znannja, Kyiv, Ukraine.
3. Ghlukha, Gh. Ja. (2013), "Economic growth: an evolutionary-content analysis", Academy review, vol. 1 (38), pp. 32-38.
4. economy-bases (2019), "Theories of economic growth. Keynesian and neo-Keynesian models. Principles of animation and acceleration", available at: https://economy-bases.ru/t20r2part2.html (Accessed 05 September 2019).
5. Chabanova, M. (2010), "A neo-institutional approach to political decision-making", Political management, vol. 2, pp. 29—37.
6. Tsvetkov, V. A. (2013), Tsiklyi i krizisyi: teoretiko-metodologicheskiy aspekt: monografiya [Cycles and crises: theoretical and methodological aspect: monograph], Nestor-Istoriya, St.Petersburg, Russia.
7. Doshhyn, S. V. (2012), "Basic concepts of the causes of cyclical economic development", Bulletin of Chernivtsi Trade and Economics Institute, vol. 1, pp. 11—14.
8. Bogdanov, A. A. (1989), Tektologiya: (Vseobschaya organizatsionnaya nauka) [Tectology: (General Organizational Science)], Ekonomika, Moscow, Russia.
9. Petuhova, E. E. (2009), "Application of the Pareto efficiency criterion in the economic theory of welfare", available at: http://www.a-economist.narod.ru/section1/2008-2009/petuhova.htm (Accessed 05 September 2019).
10. Hudokormov, A.G. (2002), Istoriya ekonomicheskih ucheniy (sovremennyiy etap): uchebnik [The history of economic studies (modern stage): a textbook], INFRA-M, Moscow, Russia.
11. Pohribniak, M. A. (2007), "Principles of Regulatory Policy", Dni nauky: Zbirnyk tez dopovidej, University of the Humanities "Zaporozhja Institute of Public and Municipal Administration", Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 63—65.
12. Meshcheriakov, A. A. and Sopotian, S. V. (2011), "Regulatory policy as part of ensuring economic security in Ukraine". Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine, series: economy, vol. 1, pp. 34—39.
13. Kolupaieva, I. V. (2014), "The regulatory policy tools of the state". The problems of economy, vol. 4, pp. 407—417.
14. Yuldashev, O. Kh. (2005), Problemy vdoskonalennia derzhavnoi rehuliatornoi polityky v Ukraini [The problems of regulatory policy in Ukraine], MAUP, Kyiv, Ukraine.
15. Zhulinska, O. S. (2012), "Problems of compliance with the principles of regulatory policy", Efficiency of public administration, vol. 32, pp. 122—129.
16. Osadcha, N. V. and Liashenko, V. I. (2010), "Goals, objectives and principles of regulatory policy in the field of customs", The Economic bulletin of Donbass, vol. 1 (19), pp. 69—82.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On the Principles of Regulatory Policy in Economic Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (Accessed 05 September 2019).

№ 17 2019, стор. 23 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 420

Відомості про авторів

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

H. Razumova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

ORCID:

0000-0003-4432-4050

Як цитувати статтю

Разумова Г. В. Принципи регуляторної політики розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.23

Razumova, H. (2019), “Principles of regulatory policy of the development of national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.