EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ
О. П. Борис

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44

УДК: 351.86

О. П. Борис

НАУКОВИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

Анотація

У статті зазначено, що основними проблемами існуючої системи є часткова неспроможність виконувати завдання в частині забезпечення належного рівня життєдіяльності населення та його захисту від надзвичайних ситуацій та небезпечних подій; несвоєчасність реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події сил та засобів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; надмірний регуляторний вплив державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Наголошено, що з метою їх розв'язання, у термін до 2020 року, пропонується здійснити реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій через запровадження заходів державного регулювання, основаних на удосконаленні законодавства, децентралізації владних повноважень та перерозподілі функцій забезпечення заходів цивільного захисту. Запропоновані заходи, спрямовані на розв'язання проблем із виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, потребують перегляду і уточнення. З метою актуалізації напрямів державного регулювання сфери цивільного захисту здійснено соціологічне опитування серед фахівців сфери цивільного захисту, а саме: співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, представників органів державних, обласних та місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а саме об'єднаних територіальних громад, на яких покладено забезпечення функцій цивільного захисту та її окремих складових. Встановлено, що за результатами соціологічного опитування, проведеного серед фахівців, які професійно спеціалізуються на реалізації заходів цивільного захисту або забезпеченні діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, слід зазначити, що запропонована до реалізації державна політика та практична діяльність у сфері цивільного захисту не в повній мірі відповідає суспільному запиту та не може ефективно вплинути на удосконалення цивільного захисту в цілому. Наголошено, що під час формування стратегічних напрямів подальшого розвитку громадської безпеки та цивільного захисту в Україні слід науково обгрунтувати напрями державного регулювання сфери цивільного захисту з урахуванням актуальних загроз національній безпеці у сфері цивільного захисту, проблематики державного управління зазначеної сфери на основі практичних оцінок фахівців сфери цивільного захисту.

Ключові слова: сфера цивільного захисту; надзвичайна ситуація; небезпечна подія; оцінки ефективності цивільного захисту в Україні; громадська безпека.

Література

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 61-р від 25 січня 2017 р. "Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-р
2. Закон України "Про національну безпеку України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. Борис О.П. Організація управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід, № 6. 2019. С. 92—96.
4. Борис О.П., Ковалишин Б.М., Коробкін В.Ф. Навчання населення з питань пожежної безпеки: стан, проблеми та необхідність змін. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. Київ: 2017. № 2 (4). С. 34—38.
5. Борис О.П. Ризик-орієнтовний підхід у системі оцінювання пожежної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. № 22. 2018. С. 137—140.

O. Boris

THE SCIENTIFIC APPROACH TO DETERMINING PRIORITY AREAS OF STATE REGULATION OF CIVIL PROTECTION BASIC EXPERT EVALUATION

Summary

The article states that the main problems of the current system are the partial inability to fulfill the task in terms of ensuring the proper level of life of the population and protecting it from emergencies and dangerous events; untimely response to emergencies and dangerous events of forces and means of the State Emergency Service of Ukraine; excessive regulatory influence of state supervision (control) in the field of technogenic and fire safety. It is emphasized that in order to resolve them by 2020, it is proposed to reform the Civil Service of Ukraine system of emergency situations by introducing measures of state regulation based on improvement of legislation, decentralization of powers and redistribution of functions of providing civil protection measures. The proposed measures aimed at solving problems in the implementation of public policy tasks in the field of civil protection need to be revised and clarified. In order to update the directions of state regulation of the field of civil protection, a sociological survey was conducted among the specialists of the field of civil protection, namely: employees of the State Emergency Service of Ukraine, representatives of state, regional and local self-government bodies, namely the united territorial communities, which are responsible for providing civil protection functions and their individual components. It is established that according to the results of a sociological survey conducted among specialists who are professionally specialized in the implementation of civil protection measures or provision of activity of state and local self-government bodies in the field of civil protection, it should be noted that the proposed state policy and practical activity in the field of civil protection protection is not fully responsive to the public inquiry and cannot effectively affect the improvement of civil protection as a whole. It is emphasized that during the formation of strategic directions for the further development of public security and civil protection in Ukraine, it is necessary to scientifically substantiate the directions of state regulation of the sphere of civil protection, taking into account actual threats to national security in the field of civil protection, problems of state administration of the said sphere based on the practical assessments of specialists of the sphere.

Keywords: sphere of civil protection; emergency situation; dangerous event; assessments of civil protection effectiveness in Ukraine; public safety.

References

1. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Strategy for reform of the Civil Service of Ukraine Emergency Management System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-р (Accessed 05 August 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 05 August 2019).
3. Boris, O.P. (2019) "Organization of emergency management: problems and solutions", [Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid], vol. 6, pр. 92—96, Kiev, Ukraine.
4. Boris, O.P. Kovalyshyn, B.M. and Korobkin, V.F. (2017), "Population training on fire safety: the state, problems and need for change", [Naukovy`j visny`k: Cy`vil`ny`j zaxy`st ta pozhezhna bezpeka], vol. 2 (4), pр. 34—38, Kiev, Ukraine.
5. Boris, O.P. (2018), "Risk-Oriented Approach in the Fire Safety Assessment System", [Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid], vol. 22, pр. 137—140, Kiev, Ukraine.

№ 17 2019, стор. 44 - 48

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 402

Відомості про авторів

О. П. Борис

к. т. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

ORCID:

0000-0003-1236-7785

Як цитувати статтю

Борис О. П. Науковий підхід визначення пріоритетних напрямів державного регулювання цивільного захисту на основі експертної оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44

Boris, O. (2019), “The scientific approach to determining priority areas of state regulation of civil protection basic expert evaluation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 44–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.