EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.49

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Визначено, що об'єктом адміністративно-правових відносин є дії (рішення) суб'єктів адміністративного права, їх позитивне або негативне поводження. Наприклад, у процесі державного управління унітарним підприємством величезне значення має призначення його керівника. В цьому випадку об'єктом адміністративного правовідносини будуть дії керуючого органу. Як вже було зазначено, в сфері оборонної промисловості функції щодо укладення контрактів з керівниками підвідомчих підприємств. Поділ функцій адміністративного управління між різними державними органами наклало певний відбиток на систему підзаконного правового регулювання адміністративних правовідносин у сфері оборонної промисловості. Підзаконні регулювання в даній галузі здійснюють уповноважені міністерства; а правозастосовні функції, в тому числі прийняття рішень, що стосуються діяльності конкретних підприємств оборонної промисловості, відноситься до компетенції уповноважених державних агентств.
Зазначено, що особливістю правового регулювання адміністративно-правових відносин у сфері оборонної промисловості є надзвичайно широкий перелік питань, що виникають у діяльності підприємств оборонної промисловості, який є предметом адміністративного регулювання. Це пов'язано з особливим стратегічним значенням даної галузі промисловості для забезпечення як зовнішньої, так і внутрішньої безпеки держави. Організація управління державною власністю є складною сукупністю дій держави і включає в себе: визначення державної політики у сфері державної власності; освіту інституційної основи управління (установа органів виконавчої влади і наділення їх компетенцією); облік об'єктів державної власності (інвентаризація, класифікація об'єктів, облік в реєстрах об'єктів і угод з ними); розподіл об'єктів державної власності між суб'єктами; здійснення безпосереднього управління в різних формах (приватизація, розмежування державної власності, націоналізація, управління пакетами акцій, банкрутство та ін.). Будучи державною власністю, унітарні підприємства, що входять до складу оборонної промисловості, стають об'єктом державного управління і контролю, що робить їх учасником адміністративних правовідносин. Попри те, що за змістом повноваження державних органів, які здійснюють від імені держави права власника майна унітарного підприємства в сфері оборонної промисловості, представляються підприємницькими, однак за формою вони є адміністративно-правовими. Законодавець не проводить відмінностей між управлінням як комерційною правомочністю права державної власності і адміністративним управлінням державним майном.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини; державне регулювання; оборонна промисловість; компетенції; уповноважені державні агентства; управління державною власністю.

Література

1. Дацій Н.В. Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства / Н.В. Дацій // Збірник наукових праць ДонДУУ: Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку": Серія "Державне управління". — Т.XV, вип. 286. — Донецьк: ДонДУУ, 2014. — С. 37—51.
2. Про національну безпеку України, Закон України № 2469-VIII, поточна редакція від 21 червня 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=en
3. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України, Закон України № 2163-VIII від 08.07.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/conv
4. Про Раду з питань національної єдності. Указ Президента України № 697/2015, чинний, поточна редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697/2015
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України", Указ Президента України 47/2017, поточна редакція від 25.02.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017
6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України", Указ Президента України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14
7. Стратегія кібербезпеки України, Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11
8. Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/upimou.html
9. Федченко Д.І. Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності / Д.І. Федченко // Молодий вчений. — Випуск 5 (57). 2017. — С. 653—658.
10. Шеломенцев В.П. Сутність організаційного забезпечення системи кібернетичної безпеки України та напрями його удосконалення / В.П. Шеломенцев // Випуск 2 (28). — 2012. — С. 299—309.

O. Usachenko

FEATURES OF REGULATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF THE DEFENSE INDUSTRY

Summary

It is determined that the object of administrative-legal relations are actions (decisions) of the subjects of administrative law, their positive or negative behavior. For example, in the process of state management of a unitary enterprise, the appointment of its manager is of great importance. In this case, the object of the administrative relationship will be the actions of the governing body. As already mentioned, in the field of defense industry functions of contracting with heads of subordinate enterprises. Separation of administrative management functions between different state bodies has left a certain mark on the system of legal regulation of administrative legal relations in the defense industry. By-laws in this area are carried out by authorized ministries; and enforcement functions, including decision-making concerning the activities of specific defense industries, are within the competence of authorized state agencies.
It is noted that the peculiarity of the legal regulation of administrative-legal relations in the field of defense industry is an extremely broad list of issues arising in the activity of enterprises of the defense industry, which is the subject of administrative regulation. This is due to the particular strategic importance of this industry for ensuring both external and internal security of the state. Organization of state property management is a complex set of actions of the state and includes: definition of state policy in the sphere of state property; education of the institutional basis of management (institution of executive bodies and giving them competence); accounting of state property objects (inventory, classification of objects, registration in the registers of objects and transactions with them); the distribution of state property between entities; direct management in various forms (privatization, demarcation of state property, nationalization, management of shares, bankruptcy, etc.). Being state-owned, unitary enterprises that are part of the defense industry become subject to public administration and control, making them a party to administrative legal relations. Despite the fact that the content of the powers of state bodies, which exercise on behalf of the state the rights of the owner of property of a unitary enterprise in the field of defense industry, are entrepreneurial, but in form they are administrative and legal. The legislator does not distinguish between management as a commercial power of state property rights and administrative management of state property.

Keywords: administrative and legal relations; state regulation; defense industry; competences; authorized state agencies; management of state property.

References

1. Datsii, N.V. (2014), "Relations between public authorities and civil society institutions", Collection of scientific works of the DonNUU: Contemporary trends in public administration in the conditions of socio-economic development: Series "Public administration", vol. 286, pp. 37-51.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=en (Accessed 8 September 2017).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About the basic principles of providing cybersecurity of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/conv (Accessed 9 September 2017).
4. President of Ukraine (2015), Decree "On the Council on National Unity", available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697/2015 (Accessed 8 September 2017).
5. President of Ukraine (2017), Decree "On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine dated December 29, 2016 "On the Doctrine of Information Security of Ukraine" ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 (Accessed 8 September 2017).
6. President of Ukraine (2015), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14 (Accessed 8 September 2017).
7. President of Ukraine (2016), Decree "Strategy of cybersecurity of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11 (Accessed 8 September 2017).
8. Ministry of Defence of Ukraine (2013), "Office of Communications and Press of the Ministry of Defense of Ukraine", available at: http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/upimou.html (Accessed 9 September 2017).
9. Fedchenko, D. I. (2017), "Cybersecurity System: Problems of Creation and Effective Activities", Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 653—658.
10. Shelomentsev, V. P. (2012), "The essence of organizational support of the system of cybernetic security of Ukraine and directions of its improvement", vol. 2, pp. 299—309.

№ 17 2019, стор. 49 - 53

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Особливості регулювання адміністративно-правових відносин у сфері оборонної промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.49

Usachenko, O. (2019), “Features of regulation of administrative-legal relations in the field of the defense industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.