EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
О. В. Ульянченко, М. А. Крутько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.5

УДК: 338. 436

О. В. Ульянченко, М. А. Крутько

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Запропоновані результати дослідження, які представлені в науковій статті, направленні на розкриття основного економічного завдання, що містить у собі агропромислова інтеграція через деталізацію та виокремлення основних параметрів формування чинників впливу, факторів залежності та тенденцій розвитку таких процесів. У статті запропоновано теоретико-методологічну викладку щодо забезпечення сталих інтеграційних процесів, які характерні для аграрного сектору економіки України. Систематизовано та запропоновано переваги та недоліки участі господарюючих суб'єктів у подібних процесах. Встановлено, що розвиток інтеграційних процесів супроводжується взаємозалежними економічними відносинами в системі ринкового середовища, нормативно-правового регулювання та налагодження виробничих процесів, що формують загальну картину позитивного сприйняття та значення агропромислової інтеграції для АПК та економічної безпеки країни.

Ключові слова: тенденції; інтеграційні процеси; розвиток; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз. Журнал: АГРОСВІТ. 2017. № 17. С. 53—62.
2. Гуторов А.О. Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку. Економіка і прогнозування. 2011. № 1. С. 120—130.
3. Шукалович В.Ф. Вертикальна інтеграція в агробізнесі: ідентифікація понять та аналіз базових теорій. Журнал: АГРОСВІТ. 2014. № 1. С. 21—26.
4. Бурковський П.А. Агропромислова інтеграція як засіб пом'якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі. Журнал: АГРОСВІТ. 2016. № 13—14. С. 48—55.
5. Томілін О.О. Формування міжгалузевих зав'язків як один з чинників утворення міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 4. С. 372—377.
6. Пугач А.М. Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: "Державне управління". 2015. №13—14. С. 74—77.

A. Ulyanchenko, M. Krutko

TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

Summary

The results of the research, which are presented in the scientific article, are aimed at revealing the main economic task, which involves agro-industrial integration by detailing and distinguishing the basic parameters of the formation of factors of influence, factors of dependence and tendencies of development of such processes. The article presents a theoretical and methodological statement on ensuring sustainable integration processes that are characteristic of the agricultural sector of the Ukrainian economy as an example of innovative measures in the system of economic relations. The main advantages and disadvantages of participation of economic entities in such processes are systematized and named. It is established that the development of integration processes is accompanied by interdependent economic relations in the system of market environment, regulatory regulation and adjustment of production processes, which form a general picture of the positive perception and importance of agro-industrial integration for agriculture and economic security of the country. The groups of factors having external and internal character of influence according to the current economic conditions are distinguished. The main aspects of advantages and disadvantages for business entities that are intended to apply the agro-industrial integration mechanisms in the long-term perspective are revealed. This will allow such farms to assess the potential benefits, effects and risks that may arise in the process of integration change. In the process of studying the main provisions and tendencies for stimulating the development of integration processes in the agricultural sector of the country's economy, the basic standards for the normal development of integration processes of the agricultural sector of the Ukrainian economy are set. It is established that the main factors in which priority vectors are laid to guide in the system of ensuring the normal further development of such processes for the economic security of the country, have mainly positive tendencies and influence on the development of economic entities that are included in the system of integration changes.

Keywords: tendencies; integration processes; development; agrarian sector; economy.

References

1. Kostiuk, T.O. (2017), "Economic security of agriculture of Ukraine: current state and forecast", Ahrosvit, vol. 17, pp. 53—62.
2. Hutorov, A.O. (2011), "Vertically integrated structures in agriculture: economic principles of formation and development", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 120—130.
3. Shukalovych, V.F. (2014), "Vertical integration in agribusiness: identification of concepts and analysis of basic theories", Ahrosvit, vol. 1, pp. 21—26.
4. Burkovs'kyj, P.A. (2016), "Agro-industrial integration as a means of mitigating the disparity of economic relations in the agricultural sector", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 48—55.
5. Tomilin, O.O. (2012), "Formation of cross-industry relations as one of the factors of formation of inter-branch relations in the agrarian sphere of economy", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4, pp. 372—377.
6. Puhach, A.M. (2015), "Integration processes in the field of agricultural education, science and production as a determining condition for the development of agrarian resource potential of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid. Seriia: "Derzhavne upravlinnia", vol. 13—14, pp. 74—77.

№ 18 2019, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1157

Відомості про авторів

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

A. Ulyanchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAAS of Ukraine,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkov

ORCID:

0000-0002-2762-5938


М. А. Крутько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

M. Krutko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit,Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkov

ORCID:

0000-0002-9474-104X

Як цитувати статтю

Ульянченко О. В., Крутько М. А. Тенденції розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 5–8. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.5

Ulyanchenko, A. and Krutko, M. (2019), “Tendencies for the development of integration processes in the agrarian economy sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 5–8. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.