EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В. Ю. Божанова, О. Є. Кононова, О. Л. Шпатакова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.14

УДК: 338.24.556

В. Ю. Божанова, О. Є. Кононова, О. Л. Шпатакова

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено аналіз основних наукових підходів до розробки екологічних стратегій будівельного підприємства. Встановлено, що в складі цих підходів на сучасному етапі можна виокремити такі, а саме: інтегрований нормативний підхід (екологічна стратегія є елементом загальної корпоративної стратегії) з пріоритетним орієнтиром на забезпечення економічних інтересів з урахуванням дотримання законодавчих екологічних вимог до промислового виробництва; підхід, пов'язаний з інтегрованим комплексним стратегічним управлінням екологізацією, орієнтованим на балансування економічних та екологічних інтересів суб'єкта господарської діяльності (промислового підприємства), інноваційні рішення в сфері управління екологічними параметрами; інтегрований комплексний підхід до стратегічного управління екологізацією; локальний підхід, націлений на вирішення пріоритетних природоохоронних завдань управління підприємством; локальний підхід, націлений на застосування нормативних підходів та часткове застосування інноваційних підходів у сфері екологізації. На підставі вивчення вказаних наукових підходів розроблено перелік оціночних характеристик, які дають можливість ідентифікувати рівень розробки екологічних стратегій будівельних підприємств. Вказаний перелік розширює теоретичне та методичне забезпечення за даним напрямком, дає змогу оцінити широкий спектр характеристик екологічної стратегії будівельного підприємства.

Ключові слова: екологічна стратегія; методологія формування; будівельне підприємство; оціночні характеристики; локальність; інтегрованість; нормативні вимоги; інноваційність.

Література

1. Білявська Ю.В. Формування та імплементації екологічної політики на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 10. С. 73—77.
2. Вахлакова В.В. Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства. Економіка і регіон. 2016. № 1 (56). С. 38—46.
3. Ветрова Н.М. Виды и особенности стратегий экологической направленности. Экономика и управление. 2006. № 5. С. 13—17.
4. Винокуров С.И. Стратегические карты как инструмент эффективной деятельности компании. Проблемы теории и практики управления. 2010. № 5. С. 176—179.
5. Гин А. Просто так не срубишь. Как в Европе закон защищает деревья. Дата оновлення: 02.08.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (дата звернення: 02.08.2019).
6. Голубева Т.Г., Сажнев Н.П., Галкин С.Л., Сажнев Н.Н. Опыт производства и применения ячеистобетонных изделий автоклавного твердения в Республике Беларусь. Материалы 6-1 Международной научно-практической конференции. Минск, 2010. 146 с.
7. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року № 2059-VIII. Дата оновлення: 02.08.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (дата звернення: 02.08.2019).
8. Климчук М.М., Шегда М.В. Соціально-відповідальний маркетинг будівельної індустрії: акцент на енергозбереження. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 34. С. 169—179.
9. Ковальська Г., Федорова С. Прийоми енергоефективності, які впливають на формоутворення фасадів житлових будинків. Актуальні проблеми сучасного дизайну. 2018. № 2. С. 162—165.
10. Попова О.Ю., Герасименко Т.В. Особливості екологічно ініціативної стратегії розвитку промислових підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 36. С. 37—42.
11. Поселянова Е.А. Управление формированием и развитием системы экологической безопасности. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 9. С. 41—50.
12. Прокопенков С.В. Методология и методы формирования экологической стратегии развития промышленности региона: автореф. дис.... докт. э. н.: 08.00.05. СПб., 2012. 38 с.
13. Прокопенков С.В. Методика формирования экологической стратегии развития промышленности региона. Дата оновлення: 02.08.2019. https://www.science-education.ru/pdf/2012/5/139.pdf (дата звернення: 02.08.2019).
14. Савйовський А.В. Напрями ефективної термомодернізації існуючих будівель. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 34. С. 161—169.
15. Хумарова Н.И. Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств. Вісник економічної науки України. 2008. № 2. С. 155—160.

V. Bozhanova, O. Kononova, O. Shpatakova

METHODOLOGY OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL STRATEGY OF CONSTRUCTION ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the basic scientific approaches to the development of environmental strategies of a construction company. It is established that the following approaches can be distinguished as a part of such approaches, namely: an integrated regulatory approach (environmental strategy is an element of the overall corporate strategy), with a priority focus on securing economic interests, while respecting regulatory environmental requirements for industrial production; an approach related to integrated integrated environmental management, focused on balancing the economic and environmental interests of the business entity (industrial enterprise), innovative solutions in the field of environmental parameters management; integrated integrated approach to strategic greening management; a local approach aimed at addressing the environmental priorities of enterprise management; a local approach aimed at applying regulatory approaches and partly applying innovative approaches to greening. Based on the study of the above scientific approaches, a list of evaluation characteristics has been developed that enables to identify the level of development of environmental strategies of construction enterprises. The aforementioned list involves the use of the following evaluation directions (blocks), in particular: locality or integration of environmental elements of strategic management; nature of greening (normative, innovative, mixed approach); dependence on the definition in the environmental strategy of the priority of environmental problems related to the production of construction products, its operation; dependence on the justification for combining (integrating) environmental trends with production, organizational, financial and economic. Within the framework of the author's proposal, an approach is presented for the first time to assess the type of environmental strategy, its innovativeness, realism, reach or declarative nature, complexity, integration into the structure of the overall corporate strategy, and the orientation on the priority of assessment of crisis aspects of environmental management.

Keywords: environmental strategy; methodology of formation; construction company; evaluation characteristics; locality; integration; regulatory requirements; innovation.

References

1. Biliavska, Yu.V. (2015), "Formulation and implementation of environmental policy on business", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol.10, pp. 73—77.
2. Vakhlakova, V.V. (2016), "Instruments for managing the ecologic supervision of industrial production", Ekonomika i rehion, vol.1 (56), pp. 38—46.
3. Vetrova, N.M. (2006), "Types and features of environmental strategies", Ekonomika i upravleniye, vol. 5, pp. 13—17.
4. Vinokurov, S.I. (2010), "Strategic cards as a tool for effective company operations", Problemy teorii i praktiki upravleniya, vol. 5, С. 176—179.
5. Gin, A. (2019), "You just can't cut it down. How in Europe the law protects trees", available at: https://rubryka.com/ru/article/zakon-dereva/ (Accessed 02 august 2019).
6. Golubeva, T.G. Sazhnev, N.P. Galkin, S.L. and Sazhnev, N.N. (2010), "Experience in the production and use of cellular concrete autoclaved products in the Republic of Belarus", Materialy 6-1 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [International scientific and practical conference. Experience in the production and use of cellular concrete autoclaved products in the Republic of Belarus], Minsk, Republic of Belarus.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On environmental impact assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (Accessed 23 may 2017).
8. Klymchuk, M.M. and Shehda, M.V. (2015), "Socially responsible marketing of the construction industry: an emphasis on energy conservation", Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 34, рр.169—179.
9. Kovalska, H. and Fedorova, S. (2018), "Techniques of energy efficiency that affect the formation of facades of residential buildings", Aktualni problemy suchasnoho dyzainu, vol. 2, рр. 162—165.
10. Popova, O.Iu. and Herasymenko, T.V. (2018), "Peculiarities of ecologically initiative strategy of industrial enterprises development", Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 36, рр. 37—42.
11. Poselyanova, E.A. (2010), "Management of the formation and development of the environmental safety system", Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva, vol. 9, рр. 41—50.
12. Prokopenkov, S.V. (2012), "Methodology and methods of forming an environmental strategy for the development of industry in the region", Ph.D. Thesis, St. Peterburg, in Russia.
13. Prokopenkov, S.V. (2019), "Methodology of forming an environmental strategy for the development of industry in the region", available at: https://www.science-education.ru/pdf/2012/5/139.pdf (Accessed 02 august 2019).
14. Saviovskyi, A.V. (2015), "Areas of effective thermal modernization of existing buildings", Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 34, pp. 161—169.
15. Khumarova, N.I. (2008). "The greening of innovative strategies to reduce the wastefulness of production", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 155—160.

№ 18 2019, стор. 14 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

В. Ю. Божанова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

V. Bozhanova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Project Management and Logistics, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0595-9347


О. Є. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

O. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of finance, accounting and marketing department, Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-7215-8574


О. Л. Шпатакова

аспірант кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

O. Shpatakova

PhD student of finance, accounting and marketing department,Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-3059-9478

Як цитувати статтю

Божанова В. Ю., Кононова О. Є., Шпатакова О. Л. Методологія формування екологічної стратегії будівельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.14

Bozhanova, V., Kononova, O. and Shpatakova, O. (2019), “Methodology of formation of environmental strategy of construction enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.