EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

САМООЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
М. І. Волобуєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.27

УДК: 331.446.4

М. І. Волобуєв

САМООЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація

У статті визначено сутність та роль особистісних характеристик в ефективності діяльності сучасного медичного закладу. Основна увага присвячена розгляду питання щодо сутності поняття "самооцінка". Визначено вплив самооцінки на ефективність діяльності працівників, у тому числі — медичного закладу. Розглянуто актуальність питання оцінювання людиною самого себе як регуляторна функція як для особистості, так і для підприємства в цілому. Підтверджено важливість урахування такої самооцінки у формуванні трудового колективу та розвитку людського потенціалу підприємства. Розглянуто результати наукових та практичних досліджень різних науковців та практиків менеджменту щодо місця самооцінки в структурі особистості. Досліджено самооцінку працівників медичного закладу. Визначено якості людини, що мають у працівників мінімальні та максимальні значення у практичному дослідженні. За результатами дослідження було виявлено якості, які є важливими для переважної більшості працівників — життєрадісність, чуйність, щирість, привітність, доброта. Серед негативних якостей більше всього уникають боязкості, заздрісності, жадібності, нерішучості. Проведено критичний аналіз отриманих результатів та визначено певні недоліки методики визначення самооцінки по Будассі, зауважено про необхідність удосконалення методики дослідження самооцінки людини.

Ключові слова: персонал; самооцінка; якість особистості; адекватна самооцінка.

Література

1. Андрущенко І. Г. Самооцінка особистості як компонент особистісно-орієнтованого розвитку в юнацькому віці / І.Г. Андрущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. — № 4 (49). — C. 191—197.
2. Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості: [монографія] / М.Й. Боришевський. — Суми: Видавничий будинок "Еллада", 2012. — 608 с.
3. Ващенко І.М. Визначення і розуміння студентами понять "здоров'я" та "здоровий спосіб життя" / І.М. Ващенко, О.М. Буланов, Ю.В. Козерук та інші // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — Чернігів: ЧНПУ, 2012. — Випуск 98. — Т. 3. — С. 80—84.
4. Козерук Ю.В. Самооцінка як фактор становлення особистості студента / Ю.В. Козерук, Я.О. Євсейчик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 124. — С. 163—165.
5. Мусіяка Н.І. До проблеми оцінкових ставлень у вітчизняній психологічній думці // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. — К.: Видавництво "Фенікс", 2013. — Т. ХІІ. Психологія творчості. — Випуск 17. — С. 233—241.
6. Онуфрієва Л.А. Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій / Л.А. Онуфрієва // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 22. — С. 396—412.
7. Пастухова М.В. Теоретические аспекты психологического изучения самооценки личности / М.В. Пастухова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. — 2010. — № 5. — С. 460—462.
8. Ракович В.В. Самооцінка як детермінанта самореалізації фахівця // Збірник матеріалів наукових доповідей Всеукраїнської науково— практичної конференції "Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін". — 2016. — № 52. — С. 140—142.
9. Сидоренко О.Б. Самооцінка як фактор психічного здоров'я та емоційного благополуччя молодшого школяра / О.Б. Сидоренко // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров'я підростаючого покоління: матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань. — Бердянськ: БДПУ, 2013. — С. 43—45.
10. Смітанка В. Психологічний аналіз самооцінки у наукових дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених // Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету "Наука. Освіта. Молодь". — 2016. — Ч. 2. — С. 168—170.

M. Volobuiev

SELF-ESTEEM AND EFFICIENCY OF EMPLOYEES

Summary

The scientific article is devoted to the scientific study of the self-esteem of the employees of the medical institution. The place of self-esteem in the structure of those production factors of the environment, which in one way or another affect the efficiency of the modern worker's activity, is conducted. The relevance of the studied problem is confirmed not only by psychologists, but also by experts in management. The article defines the nature and role of personal characteristics in the effectiveness of the work of employees of a modern medical institution. The main focus is on considering the essence of the concept of "self-esteem". The influence of self-esteem on the efficiency of employees' activity and its orientation, including the medical institution, has been determined. The urgent relevance of the study of the issue of self-assessment by the person as a regulatory function for the individual and for the enterprise as a whole is considered. The importance of taking into account such self-esteem in the formation of the labor collective, the development of the human potential of the enterprise, the planning of the activity of an individual employee and the entire enterprise as a whole is confirmed. The difference between the results of scientific theoretical and practical researches of different scientists and management practitioners regarding the place of self-esteem in the structure of personality and activity of the enterprise is considered. The self-assessment of the staff of the medical institution by the method of Budassi was investigated. The qualities of the person having the minimum and maximum values at the practical research are determined. The results of the study revealed the qualities that are important for the vast majority of employees — cheerfulness, responsiveness, sincerity, friendliness, kindness. Among the negative qualities most of all avoid cowardice, envy, greed, indecision. A critical analysis of the obtained results was carried out and certain shortcomings of the method of determination of self-esteem by Budassi were identified, the necessity of improvement of the method of research of self-esteem of a person was noted.

Keywords: staff; self-esteem; personality quality; adequate self-esteem.

References

1. Andrushchenko, I.G. (2016), "Self-esteem of the personality as a component of personality-oriented development in adolescence", Psykholohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 4 (49). рp. 191—197.
2. Boryshevskyi, M.I. (2012), Osobystist u vymirakh samosvidomosti [Personality in the dimensions of self-awareness], Ellada, Sumy, Ukraine.
3. Vashchenko, I.M. Bulanov, O.M. and Kozeruk, Yu.V. (2012), "Defining and understanding students' concepts of health and healthy lifestyles", Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, vol. 98, pp. 80—84.
4. Kozeruk, Yu. V. and Evseychik, Y. O. (2015), "Self-esteem as a factor of becoming a student", Pedahohichni nauky, vol. 124, pp. 163—165.
5. Musiaka, N.I. (2013), "On the Problem of Estimating Attitudes in Domestic Psychological Thought", Psykholohiia tvorchosti, vol. 17, pp. 233—241.
6. Onufrieva, L.A. (2013), "Self-esteem as a component of self-concept of future specialists of socio-economic professions", Problemy suchasnoi psykholohii, vol. 22, pp. 396—412.
7. Pastukhova, M.V. (2010), "Theoretical aspects of the psychological study of personality self-esteem", Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk, vol. 5, pp. 460—462.
8. Rakovich, V.V. (2016), "Self-esteem as a determinant of a specialist's self-realization", Zbirnyk materialiv naukovykh dopovidej Vseukrains'koi naukovo- praktychnoi konferentsii "Suchasni problemy vykonavs'koi pidhotovky vykladachiv mystets'kykh dystsyplin" [Collection of Materials of Scientific Reports of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Modern Problems of Performing Training of Art Teachers"], Kyiv, Ukraine, pp. 140—142.
9. Sidorenko, O.B. (2013) "Self-esteem as a mental health factor and emotional well-being of a younger student", Aktualni problemy zberezhennia psykholohichnoho zdorovia, vol. 2, pp. 43—45.
10. Smitanka, V. (2016), "Psychological analysis of self-esteem in scientific researches of foreign and domestic scientists", Nauka. Osvita. Molod, vol. 2, pp. 168—170.

№ 18 2019, стор. 27 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 350

Відомості про авторів

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Volobuiev

PhD, Associate Professor of the Department of Management of Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7973-2922

Як цитувати статтю

Волобуєв М. І. Самооцінка та ефективність діяльності працівників. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 27–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.27

Volobuiev, M. (2019), “Self-esteem and efficiency of employees”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 27–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.