EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. М. Зеленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

УДК: 631.1.332

О. М. Зеленко

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Розширення можливостей управління малих сільськогосподарських підприємств, зокрема фермерських господарств потребує розробки стратегій і підвищення навичків в управлінській діяльності серед керівників для підвищення ступеня прийняття правильних рішень у раціональному використанні ресурсів і посилення їх взаємозв'язків з ринками. З підвищенням ринкової орієнтації сільського господарства, багато рішень, що доводиться приймати керівникам різних сільськогосподарських підприємств є складнішими і через відсутність можливостей та відповідного кадрового потенціалу забезпечувати їх самостійно, часто залучають до співпраці спеціалізовані фірми, що забезпечують реалізацію багатьох вузьковекторних процесів, у тому числі низку логістичних функцій. Відносно дрібних сільськогосподарських підприємств (фермерських господарств) ці проблеми є ще більше відчутними.
Відтак вважаємо особливо актуальним поширення ініціативи щодо активізації об'єднань мікро- і малих підприємств на засадах кооперації для централізованого зосередження низки функцій, особливо у сфері заготівельної діяльності.
Такі союзи можуть відбуватися за територіальною ознакою, зокрема одним із дієвих критеріїв об'єднання може бути результатний показник кластерного аналізу, проведеного на основі вдало підібраних параметрів функціонування сільськогосподарських підприємств району, чи декількох районів області. Низка конкретних переваг таких об'єднань на основі синергетичного ефекту проявиться у різних аспектах соціально-економічного розвитку сільських територій.

Ключові слова: заготівельна діяльність; сільськогосподарське підприємство; кооперація; кластер; інфраструктура.

Література

1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Навчальний посібник. Львів, 2006. 456 с.
2. Величко О.П. Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки: дис. докт. ек. наук: 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпропетровськ, 2016. 566 с.
3. Крикавський Є.В. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств: монографія / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 352 с.
4. Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості: монографія. Київ, 2018. 412 с.
5. Ткаченко В.Г., Богачев В.І. Кластери в системі аграрного виробництва: сутність і значення в реалізації інноваційної політики держави. Вісник економічної науки України. 2011. — № 2 (20). — С. 182—189.
6. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник. Київ: Видавництво ТОВ "Видавничий дім "Професіонал", 2004. — 350 с.
7. Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів: Навчальний посібник. Київ: Знання, 2009. 222 с.
8. Чемерис А. Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник / А. Чемерис, Р. Юринець, О. Мищишин. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 152 с.
9. Фещур Р.В. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. Олексів, та інші. Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. 340 с.
10. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. Київ: Кабінет міністрів України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF

О. Zelenko

CLUSTERING AS ONE OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE AGRARIAN AREA IN PART OF THE PROCUREMENT ACTIVITIES

Summary

Enhancing the management of small farms, in particular farms, requires the development of strategies and management skills among managers to enhance the right decision-making in the rational use of resources and strengthen their relationship with markets. With the increasing market orientation of agriculture, many decisions that have to be taken by the heads of different agricultural enterprises are more complex and, due to the lack of opportunities and adequate human resources to provide them independently, often specialized companies are involved in cooperation, providing the implementation of many narrowly vector processes. including a number of logistics functions. For small agricultural enterprises, these problems are even more pronounced.
The practice of functioning of agricultural enterprises in the market shows that quite often the management pays attention only to the production of products and not to the methods of its further sale. In solving the problems of the agrarian sphere, much attention is not paid to the formulation of procurement policy, the improvement of the organizational mechanism of procurement activity and the introduction of progressive marketing technologies. Regarding supply problems, it also concerns the imperfection of the system of forecasting market prices, standardization and certification of agricultural products, distribution of profits between market contractors.
Therefore, we consider it particularly relevant to expand the initiative to intensify the cooperation of micro and small enterprises on a cooperative basis for the centralized concentration of a number of functions, especially in the area of procurement activities.
Such unions can occur on a territorial basis, in particular one of the effective criteria of unification may be a result of a cluster analysis conducted on the basis of successfully selected parameters of functioning of agricultural enterprises of a district, or several regions of the region. A number of the specific benefits of such synergistic associations will be reflected in various aspects of the socio-economic development of rural areas.
The relationships between the members of the clustered merger are built on the basis of long-term contractual relationships. These relationships result from the interplay of horizontal and vertical interactions between agrarian entities. These combinations allow small organizations to combine the benefits of small businesses and large industries.

Keywords: procurement activities; agricultural enterprise; cooperative; cluster; infrastructure.

References

1. Krykavskyi, Ie.V. (2006), Lohistyka. Osnovy teorii [Logistics. Fundamentals of the theory], 2nd ed, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Intelekt-Zakhid, Lviv, Ukraine.
2. Velychko, O.P. (2016), "Development of logistics in the management system of enterprises of the agrarian sector of the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipropetrovsk, Ukraine.
3. Krykavskyi, Ie.V. and Pokhylchenko, O. A. (2012), Kontseptsiia klastera u formuvanni potentsialu konkurentozdatnosti derevoobrobnykh pidpryiemstv: monohrafiia [The concept of a cluster in shaping the competitive potential of woodworking enterprises: a monograph], Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Intelekt-Zakhid, Lviv, Ukraine.
4. Duhinets, H. V. (2018), Hlobalni lantsiuhy vartosti [Global value chains], Kyiv, Ukraine.
5. Tkachenko, V.H. and Bohachev, V.I. (2011), "Clusters in the agrarian production system: essence and importance in the implementation of the state innovation policy", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of economic science of Ukraine, vol. 2 (20), pp. 182—189.
6. Kutkovetskyi, V.Ia. (2004), Doslidzhennia operatsii [Operations research], Publishing House "Professional Publishing House", Kyiv, Ukraine.
7. Holikov, A.P. (2009), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia svitohospodarskykh protsesiv [Economic and mathematical modeling of world economic processes], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Chemerys, A. Yurynets, R. and Myshchyshyn, O. (2006), Metody optymizatsii v ekonomitsi [Methods of optimization in economy], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
9. Feshchur, R.V. Kichor, V.P. and Oleksiv, I.Ia. (2010), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and mathematical modeling], Openwork accounting center, Lviv, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State Target Program for the Development of the Ukrainian Village for the Period up to 2015", avalible at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF (Accessed 15 September 2019).

№ 18 2019, стор. 70 - 76

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

О. М. Зеленко

асистент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

О. Zelenko

assistant of the Department of Management, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-9004-0203

Як цитувати статтю

Зеленко О. М. Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

Zelenko, О. (2019), “Clustering as one of the infrastructure development directions in the agrarian area in part of the procurement activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.