EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.86

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Зазначено, що одноосібний виконавчий орган відкритого акціонерного товариства, включеної до переліку стратегічних акціонерних товариств, які не мають права здійснювати операції, пов'язані з відчуженням акцій, внесених відповідно до рішення Уряду України в статутний капітал товариства, а так само угоди, що тягнуть за собою можливість відчуження або передачі їх в довірче управління без згоди Уряду або відповідного держоргану. В акціонерних товариствах, за винятком тих, всі голосуючі акції яких перебувають у державній власності, внесення питань до порядку денного загальних зборів акціонерів, висування кандидатів для обрання до органів управління, ревізійну та лічильну комісії, призначення представника для голосування на загальних зборах акціонерів. В акціонерних товариствах, все голосуючі акції яких перебувають у державній власності, повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються Фондом державного майна України.
Визначено, що організація оборони країни є одним з найважливіших напрямів діяльності держави, в рамках якого здійснюється державне регулювання розвитку оборонної промисловості. Водночас оборонну промисловість необхідно розглядати не тільки як інструмент реалізації оборонних функцій держави, а й як частину державної власності (державного майна), що використовується в публічних інтересах. Оскільки все майно оборонної промисловості закріплене за державними підприємствами на праві господарського відання або оперативного управління, знаходиться у державній власності, всі доходи від його використання надходять до державного бюджету. Необхідно відзначити, що в Україні оборонна промисловість виконує не тільки функції забезпечення держави озброєнням і військовою технікою, а й є найважливішою експортоорієнтованою галуззю. На світовому ринку озброєння України займає 9-е місце в списку найбільших експортерів зброї, після США, Англії і Франції та тощо. Можна говорити про те, що доходи від експорту озброєнь мають величезне значення для поповнення державного бюджету.
Обгрунтовано, що під час використання оборонної промисловості держава не тільки несе певні витрати, які спрямовуються на зміцнення (забезпечення) обороноздатності країни, але і отримує дохід від діяльності підприємств оборонної промисловості, що становлять частину державної власності. Іншими словами, в державному бюджеті України щорічно передбачаються кошти, які вкладаються в оборонну промисловость і є одним із напрямів державних витрат, а також вказується обсяг доходів від використання майна оборонної промисловості, які плануються в якості надходжень до бюджету.

Ключові слова: державне регулювання; оборонна промисловість; інструменти; органи виконавчої влади; оборонні функції держави; публічні інтереси; оперативне управління.

Література

1. Альбощій О.В. Управління ризиками логістичного забезпечення / О.В. Альбощій // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). — Х.: 2019. — С. 4—5.
2. Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків: ФОП Панов А.М., 2016. — 385 с.
3. Дацій Н.В. Інвестиційна безпека інноваційного розвитку економіки // Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія / За наук. ред. М.А. Хвесика. — Київ: Наукова думка, 2013. — С. 177—236.
4. Бондаренко О.Г. Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України / О.Г. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. — 2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 210—217.
5. Герасименко В.М. Контролінг в управлінні логістичною діяльністю НГУ / В.М. Герасименко // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). — Х.: 2019. — С. 9—10.
6. Нагорнічевський О.А. Концептуальні засади державного управління у сфері матеріальнотехнічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки / О.А. Нагорнічевський // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 223—229.
7. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Постанова Кабінету Міністрів України № 11 від 9 січня 2014 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11— 2014-п

O. Usachenko

DEVELOPMENT INSTRUMENTS OF STATE REGULATION

Summary

It is stated that a sole executive body of an open joint-stock company, which is included in the list of strategic joint-stock companies, which are not allowed to carry out transactions related to the alienation of shares, made in accordance with the decision of the Government of Ukraine, as well as agreements that draw on the ability to alienate or transfer them to a trust without the consent of the Government or the relevant government. In joint stock companies, with the exception of all voting shares of which are state-owned, entry of items on the agenda of the general meeting of shareholders, nomination of candidates for election to management bodies, audit and counting commissions, appointment of a representative for voting at the general meeting of shareholders. In joint stock companies, all voting shares of which are state-owned, the powers of the general meeting of shareholders are exercised by the State Property Fund of Ukraine.
It is determined that the country's defense organization is one of the most important activities of the state, within which state regulation of defense industry development is carried out. At the same time, the defense industry must be regarded not only as a tool for the implementation of the state's defense functions, but also as part of state property (state property) used in the public interest. As all property of the defense industry assigned to state-owned enterprises under the right of economic management or operational management is state-owned, all proceeds from its use go to the state budget. It should be noted that in Ukraine the defense industry not only performs the functions of providing the state with weapons and military equipment, but also represents the most important export-oriented industry. Ukraine is ranked 9th in the world arms market in the list of the largest arms exporters, after the USA, England and France, etc. It can be said that arms export revenues are of great importance for replenishing the state budget.
It is substantiated that, when using the defense industry, the state not only incurs certain expenses, which are aimed at strengthening (ensuring) the country's defense capability, but also receives income from the activities of the defense industry enterprises that make up part of the state property. In other words, the state budget of Ukraine annually provides funds that are invested in the defense industry and represent one of the directions of state expenditures, as well as indicates the amount of revenues from the use of property of the defense industry, which are planned as revenues to the budget.

Keywords: state regulation; defense industry; instruments; executive authorities; defense functions of the state; public interests; operational management.

References

1. Al'boschij, O.V. (2019), "Logistics Risk Management", Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 4—5.
2. Berezuts'kyj, V.V. (2016), Nebezpechni vyrobnychi ryzyky ta nadijnist': navch. posibnyk. [Dangerous production risks and reliability: training. manual], Kharkivs'kyj politekhnichnyj in-t, nats. tekhn. un-t, Kharkiv, Ukraine.
3. Datsii, N.V. (2013), "Investment security of innovative development of economy", Innovatsijno-investytsijna i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehional'nykh ekonomichnykh system Investment security of innovative economic development, Innovative-investment and technological security of transformation of regional economic systems], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
4. Bondarenko, O. H. (2018), "The essence of the logistics management of joint actions of the security and defense sectors in times of crisis that threaten the security of Ukraine", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 29 (68), no. 1, pp. 210—217.
5. Herasymenko, V.M. (2019), "Controlling in the management of logistics activities of NMU", Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 9—10.
6. Nahornichevs'kyj, O. A. (2015), "Conceptual Principles of Public Administration in the Field of Logistic Support of the Armed Forces of Ukraine in the Context of National Security", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia. Vol. 42, pp. 223—229.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2014), "On Approval of the Regulation on a Unified State Civil Protection System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п (Accessed 22 Aug 2019).

№ 18 2019, стор. 86 - 90

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Інструменти державного регулювання оборонної промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 86–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.86

Usachenko, O. (2019), “Development instruments of state regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 86–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.