EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
О. Г. Рось

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.97

УДК: 351

О. Г. Рось

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті розкриваються поняття та сутність нормативно-правового забезпечення інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування, а також особливості супутніх понять, як-от: "інститут", "інституція", "спроможність". Обгрунтовуються відмінності між поняттями "інститут" та "інституція". Розглядаються підходи до визначення цих понять національними та зарубіжними вченими. Узагальнюються різні підходи до визначення інституційної спроможності з позиції Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейської комісії.
За результатами дослідження пропонується розуміння інституційної спроможності як здатності інституції виконувати свої функції через забезпечення належного рівня професійної підготовки персоналу, процесів, організації та ресурсів відповідної інституції.
У розкритті досліджуваних понять щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні зроблено висновок щодо потреби подальшого комплексного дослідження проблематики здатності представницьких органів місцевого самоврядування виконувати визначені законами функції.

Ключові слова: інститут; інституція; інституційна спроможність; представницький орган; місцеве самоврядування; представницький орган місцевого самоврядування.

Література

1. Баглай М. Конституционное право Российской Федерации / М. Баглай, Б. Габричидзе. — М.: Норма, 1996. — 640 с.
2. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монографія / В.І. Борденюк. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 576 с.
3. Борденюк В. Муніципальна реформа: що, як і задля чого / В. Борденюк // Віче. — 1998. — № 7. — С. 63—79.
4. Гавра Д.П. Понятие социального института http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/gavra/r_gavra1.html
5. Дробуш І.В. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне право" / І.В. Дробуш; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2002. — 14 с.
6. Європейська хартія місцевого самоврядування: Хартія від 15 жовтня 1985 р., ратифікована Законом України від 15.07.1997 р. № 452/97-ВР // Віче. — 2000. — № 3. — С. 43—50.
7. Жмура А. Публічно-правовий інститут представництва в Україні / А. Жмура // Актуальні проблеми правознавства України: тези доповідей і наукових повідомлень студентської наукової конференції за підсумками науководослідної роботи за 1999/2000 навч. рік. — Х., 2000. — С. 67—68.
8. Кармазіна М, Шурбонова О. "Інститут" та "інституція": проблема розрізнення понять// Політичний менеджмент. — 2006. — №4 — 16—17 с.
9. Колісніченко Н.М., Войновський М.М. Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення [Електронний ресурс] / Н. Колісніченко, М. Войновський // Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2015. — Вип. 16. — С. 296—309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2015_16_22
10. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. / Верховна Рада України. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
11. Мельниченко В.І. Інституційний розвиток на рівні регіону: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: НАДУ, 2009. — 88 с.
12. Муніципальне право України: підручник / [В.Ф. Погоріло, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
13. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. — 180 с.
14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.07.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
15. Терборн. О границах и динамике норм и нормативного действия // Социологическое обозрение. — Том 3.— 2003.— № 4.— 50 с.
16. European Commission. Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building, June 2014, p. 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144...en
17. Odeck J, "Position Paper: Institutional Capacity Building", World Road Organisation (PIARC), 2005.
18. OECD Public Management Reviews: Ireland 2008. Towards an Integrated Public Service.

O. Ros

ESSENCE AND CONCEPT OF NORMATIVE LEGAL PROVISION OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF REPRESENTATIVE LOCAL BODIES

Summary

The article reveals the concepts and essence of normative legal support of the institutional capacity of representative bodies of local government, as well as the peculiarities of related concepts such as "institute", "institution", "ability". The differences between the concepts of "institute" and "institution" are substantiated. Approaches to defining these concepts by national and foreign scholars are considered. Different approaches to determining institutional capacity from the World Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development and the European Commission are summarized.
The definition of "institutional capacity" in the English term "institutional capacity", effectively instigated by the institute, is not an institution but an institution. This is confirmed by the documentation of international organizations with which the term "scientific attempt" appeared in the domestic scientific and practical central region. Yes, European Commission documents stated that a change in the institute is predicted for all institutions (systems and work), but a change in the ability to take into account (existing in public institutions) may be just as relevant for changing the requirements for capacity, which requires a sufficient result.
With regard to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), it defines institutional capacity as the sum of organizational, structural and technical systems, as well as the individual competencies that create and implement policies that meet the needs of the public
The study offers an understanding of institutional capacity, as the ability of an institution to perform its functions by providing an adequate level of professional training for the staff, processes, organization and resources of the institution concerned.
When discovering the concepts under study on the current state of regulatory support of the institutional capacity of the representative bodies of local self-government in Ukraine, it is concluded that there is a need for further comprehensive study of the problem of the ability of representative bodies of local self-government to fulfill the functions defined by law.

Keywords: institute; institution; institutional capacity; capacity; representative body; local self-government; representative body of local government.

References

1. Baglaj, M. and Gabrychydze, B. (1996), Konstytucyoe pravo Rossyjskoj Federacyy [Constitutional Law of the Russian Federation], Norm, Moscow, Russia.
2. Bordenjuk, V. I. (2007), Misceve samovrjaduvannja ta derzhavne upravlinnja: konstytucijno-pravovi osnovy spivvidnoshennja ta vzajemodii' [Local government and public administration: constitutional and legal foundations of correlation and interaction], Parlaments'ke vyd-vo, Kyiv, Ukraine.
3. Bordenjuk, V. I. (1998), Municypal'na reforma: shho, jak i zadlja chogo [Municipal reform: what, how and why], Viche, Kyiv, Ukraine.
4. Gavra, D. P. (1998), "The concept of social institution", available at: http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/ gavra/r_gavra1.html (Accessed 10 August 2019).
5. Drobush, I. V. (2002,) "Functions of representative bodies of local self-government in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), "European Charter of Local Government: Charter of 15 October 1985, ratified by the Law of Ukraine. № 452/97-VR", Viche, vol. 3 (2000), pp. 43—50.
7. Zhmura, A. (2000), "Public-Legal Institute of Representation in Ukraine", Aktual'ni problemy pravoznavstva Ukrainy: tezy dopovidej i naukovykh povidomlen' students'koi naukovoi konferentsii za pidsumkamy naukovodoslidnoi roboty za 1999/2000 navch. rik. [Actual Problems of Ukrainian Law: Abstracts and Reports of the Student Scientific Conference on the Results of Scientific Research for 1999/2000 year], Kharkiv, Ukraine, pp. 67—68.
8. Karmazina, M. and Shurbonova, O. (2006), "Institute" and "institution": the problem of distinguishing concepts", Political management, vol.4, pp. 16—17.
9. Kolisnichenko, N.M. and Vojnovs'kyj, M.M. (2015), "Institutional and institutional capacity of local self-government: the essence of concepts and features of definition", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2015_16_22 (Accessed 15 August 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 29 August 2019).
11. Mel'nychenko, V.I. (2009), Instytucijnyj rozvytok na rivni regionu: navchal'no-metodychnyj posibnyk dlja samostijnogo vyvchennja dyscypliny [Instytucijnyj rozvytok na rivni regionu: navchal'no-metodychnyj posibnyk dlja samostijnogo vyvchennja dyscyplin], NADU, Kyiv, Ukraine.
12. Pogorilo, V. F. Fryz'kyj, O. F. and Bajmuratov, M. O. (2001), Municypal'ne pravo Ukrai'ny [Municipal Law of Ukraine], Jurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
13. Nort, D. (1997), Ynstytuty, ynstytucyonal'nye yzmenenyja y funkcyonyrovanye эkonomyky [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy], Fond ekonomycheskoj knygy "Nachala", Moscow, Russia.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", Vidom. Verhov. Rady Ukrai'ny, vol. 24.
15. Terborn, O (2003), "About the boundaries and dynamics of norms and normative actions", Socyologycheskoe obozrenye, vol. 3, no. 4.
16. European Commission (2014), "Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building", available at: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144...en (Accessed 18 August 2019).
17. Odeck, J, (2005), Position Paper: "Institutional Capacity Building", World Road Organisation (PIARC), Paris, France.
18. OECD (2008), OECD Public Management Reviews, Towards an Integrated Public Service, Ireland.

№ 18 2019, стор. 97 - 100

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

О. Г. Рось

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Ros

Postgraduate Student, Department of State Studies and Law of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2593-8228

Як цитувати статтю

Рось О. Г. Поняття та сутність нормативно-правового забезпечення інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 97–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.97

Ros, O. (2019), “Essence and concept of normative legal provision of institutional capacity of representative local bodies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 97–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.