EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
М. П. Денисенко, Д. Д. Геньбач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.23

УДК: 311.2

М. П. Денисенко, Д. Д. Геньбач

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядається динаміка розвитку бізнес-туризму в Україні. Проаналізована роль ділової активності для України. Наведено порівняння розвитку бізнес-туризму в країнах Європи. Розглянуто світові тенденції становлення туризму. Відмічено, що Україна має великий потенціал розвитку ділового туризму. Український бізнес-туризм стрімко розвивається і, за прогнозами вчених, може стати потужнішим сегментом туристичного ринку. Сформульовано та визначено пріоритети вирішення проблем розвитку бізнес-туризму в Україні. Діловий туризм є провідником туристичного бізнесу. Ділові подорожі відкривають нові можливості у сучасному світі. Бізнес-туризм робить можливими знайомства з новими технологіями, зустрічі з партнерами, інвесторами, споживачами. Отже, бізнес-туризм — це перспективна сфера світової економіки. Розвиток цього виду туризму зумовив появу тисяч організацій, асоціацій та об'єднань, які проводять зустрічі на різних рівнях. Досліджено типи бізнес-туризму на прикладі країн Європи, які займають провідні позиції.

Ключові слова: розвиток; діловий туризм; перспективи; статистика; пріоритети.

Література

1. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.
2. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посб. — К.: Центр літератури, 2004. — 272 с.
3. Сливенко В.А. Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств / В.А. Сливенко, А.О. Єрмакова // Ефективна економіка. — № 11. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua
4. Кузик С.П. Географія туризму: навч. пос. / С.П. Кузик; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ: Знання, 2011. — 271 с.
5. Міжнародні виставки і ярмарки 2017—2018. Частина 4. Офіційний веб-сайт візового агентства "Просто віза" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://prosto-visa.com.ua/uk/articles/mizhnarodni-vystavkyi-yarmarky-2017-2018-chastyna-4
6. Подчаха О.Ю. Індустрія гостинності в країнах Європи / О.Ю. Подчаха // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. — 176 с. — С. 51—53.
7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2019). — Режим доступу: http://me.gov.ua/ (Доступ 20 травня 2019).
8. Максимюк М.Н. Оцінка стану та перспективи розвитку ділового туризму / М.Н. Максимюк// Культура народів Причорномор'я. — 2012. — № 234. — С. 67—70.
9. Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму / Н.А. Дехтяр //Проблеми економіки. — № 1. — 2014. — С. 43—51.
10. Самостроєнко Г.М. Чимітдоржиєва О.Г. Зарубіжний досвід організації ділового туризму // Економіка та держава. — Том 1.— С. 75—80.
11. Божидарнік Т.В. Міжнародний туризм [текст]: навч. посіб. / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік, Л.В. Савош [та ін. ].— К.: "Центр учбової літератури", 2012. — 312 с.
12. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму. — К.: Слово, 2004. — 471 с.
13. Організація готельного господарства: навч. посіб. / О.М. Головко та ін. — К.: Кондор, 2012. — 338 с.
14. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Діловий_туризм
15. Нікітенко С.І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С.І. Нікітенко // Науковіпраці. — Том 52. Вип. 39. — С. 139—143.
16. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму — К.: Слово, 2004. — 471 с.
17. Кузик С.П. Географія туризму:навч. пociб.— К.: Знання, 2011. — 271 с.
18. Квартальнов В.А. Туризм: підручник. — М.: Фінанси та статистика, 2000. — 320 с.
19. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: підручник. — М.: Аспект Прес, 2004. — 185 с.
20. Чимітдоржиєва, О.Г. Розвиток ділового туризма на основі неформальних систем просування територій/О.Г. Чимітдоржиєва. [Електронний ресурс]. //Управління громадськими та економічними системами. — 2009.
21. Денисенко М., Мельник А., Шацька З., Будякова О. Міжнародний досвід регулювання бізнесу // М. Денисенко, А. Мельник, З. Шацька, О. Будякова. — Дослідження та інновації: Збірник наукових статей. — Видавництво Юнони, Нью-Йорк, США. — 2019. — 200 с. — С. 55—58. — Режим доступу: http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf
22. Денисенко М.П., Бобровник А.В. Конкурентоспроможність України на міжнародному рівні / М.П. Денисенко, А.В. Бобровник // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — К.: Міленіум. — № 12. — 2017. — С. 4—10.
23. Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці / М.П. Денисенко, В.М. Шилюк // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку". — К.: Міленіум. — № 15. — 2018. — С. 14—25.
24. Денисенко М.П., Хаустова Є.Б. Стан та перспективи розвитку науки та освіти в Україні на поточному етапі їх реформування / М.П. Денисенко, Є.Б. Хаустова // Вчені записки університету "КРОК". — № 50. — 2018. — С. 40—57.
25. Денисенко М.П. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства: монографія за ред. д. е. н., проф. М.П. Денисенка. — К.: ДКС центр, 2019. — 464 с.

M. Denisenko, D. Henbach

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article deals with the dynamics of business tourism development in Ukraine. The role of business activity for Ukraine is analyzed. The comparison of the development of business tourism in the countries of Europe is presented. The world trends of tourism formation are considered. It is noted that Ukraine has great potential for the development of business tourism. Ukrainian business tourism is developing rapidly and, according to scientists, can become a more powerful segment of the tourist market. Priorities of solving problems of development of business tourism in Ukraine are formulated and determined. Business tourism is the guide of the tourist business. Business travel opens up new opportunities in the modern world. Business tourism makes it possible to get acquainted with new technologies, meetings with partners, investors, consumers. Therefore, business tourism is a promising area of the world economy. The development of this type of tourism has led to the emergence of thousands of organizations, associations and associations that hold meetings at various levels. The types of business tourism on the example of European countries, which occupy leading positions, are investigated.
Today, business tourism is a leading area of tourism business. This type of business trip, combined with leisure, provides amazing business opportunities for the traveler themselves. This meeting and communication of partners in an informal environment, acquaintance with new technologies, investors, suppliers and consumers — all of which ultimately leads to increased business opportunities. That is, it can even be stated that such business trips are a self-supporting type of tourism (after all). Business tourism gives you the opportunity to get acquainted with new technologies, meet investors, partners, suppliers and consumers of goods or services of the company. Thus, business tourism is one of the most promising and profitable areas of the world economy. Speaking about the factors behind the high rate of development of this type of travel, it is worth mentioning the phenomenon of our era, as a continuing process of formation of tens of thousands of organizations, associations and associations that gather at regional, national and international levels. Business tourism combines the Corporate Travel Industry and the Meetings Industry (MICE). Business tourism includes business trips and business trips, convention and incentive tourism, as well as events.

Keywords: development; business tourism; prospects; statistics; priorities.

References

1. Putsentejlo, P.R. (2007), Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotel'noho pidpryiemnytstva [Economy and organization of tourism and hotel business], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Mal's'ka, M.P. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourism business], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Slyvenko, V.A. and Yermakova, A.O. (2018), "Classical and modern business strategies of tourism enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Sept 2019).
4. Kuzyk, S.P. (2011), Heohrafiia turyzmu [Tourism geography], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Prosto-Visa (2019), "International Exhibitions and Fairs 2017-2018. Part 4", available at: https://prosto-visa.com.ua/uk/articles/mizhnarodni-vystavkyi-yarmarky-2017-2018-chastyna-4 (Accessed 15 Sept 2019).
6. Podchakha O.Yu. (2009), "Hospitality industry in Europe", Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference], ViTroPrynt, Simferopol', Ukraine, pp. 51—53.
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), available at: http://me.gov.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
8. Maksymiuk M.N. (2012), "Assessment of the state and prospects of development of business tourism", Kul'tura narodiv Prychornomor'ia, vol. 234, pp. 67—70.
9. Dekhtiar N.A. (2014), "Trends in the development of the world business tourism market", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 43—51.
10. Samostroienko, H.M. and Chymitdorzhyieva, O.H. (2014), "Foreign experience in the organization of business tourism", Ekonomika ta derzhava, vol.1, pp. 75—80.
11. Bozhydarnik, T.V. Bozhydarnik, N.V. and Savosh, L.V. (2012), Mizhnarodnyj turyzm [International tourism], "Tsentr uchbovoi literatury", Kyiv, Ukraine.
12. Fedorchenko, V.K. (2004), Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky fakhivtsiv dlia sfery turyzmu [Theoretical and methodological principles of training specialists in the field of tourism], Slovo, Kyiv, Ukraine.
13. Holovko, O.M. (2012), Orhanizatsiia hotel'noho hospodarstva [Organization of the hotel industry], Kondor, Kyiv, Ukraine.
14. wikipedia (2019), "Business tourism", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (Accessed 15 Sept 2019).
15. Nikitenko, S.I. (2006), "Business tourism in Ukraine: problems and prospects for development", Naukovipratsi, vol. 52, no. 39, pp. 139—143.
16. Fedorchenko, V.K. (2004), Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky fakhivtsiv dlia sfery turyzmu [Theoretical and methodological principles of training specialists in the field of tourism], Slovo, Kyiv, Ukraine.
17. Kuzyk, S.P. (2011), Heohrafiia turyzmu [Geography of tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
18. Kvartal'nov, V.A. (2000), Turyzm: pidruchnyk [Tourism: a textbook], Finansy ta statystyka, Moscow, Russia.
19. Aleksandrova, A.Yu. (2004), Mizhnarodnyj turyzm [International tourism], Aspekt Pres, Moscow, Russia.
20. Chymitdorzhyieva, O.H. (2009), "Development of business tourism on the basis of informal systems of promotion of territories", available at: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-neformalnyh-sistem-prodvizheniya-territoriy (Accessed 15 Sept 2019).
21. Denysenko, M. Mel'nyk, A. Shats'ka, Z. and Budiakova, O. (2019), "International business regulation experience", available at: http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
22. Denysenko, M.P. and Bobrovnyk, A.V. (2017), "Ukraine's competitiveness at the international level", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 12, pp. 4—10.
23. Denysenko, M.P. and Shyliuk, V.M. (2018), "Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 15, pp. 14—25.
24. Denysenko, M.P. and Khaustova, Ye.B. (2018), "Status and prospects of development of science and education in Ukraine at the current stage of their reform", Vcheni zapysky universytetu "KROK", vol. 50, pp. 40—57.
25. Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise], DKS tsentr, Kyiv, Ukraine.

№ 19 2019, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1626

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8767-9762


Д. Д. Геньбач

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

D. Henbach

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3757-7474

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Геньбач Д. Д. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.23

Denisenko, M. and Henbach, D. (2019), “Current situation and prospects of business tourism development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.