EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.52

УДК: 338.245

О. О. Усаченко

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Анотація

Зазначено, що найважливішим елементом фінансових правовідносин є його суб'єкти, які беруть участь в конкретних правовідносинах і є носіями фінансових обов'язків і прав. Суб'єктний склад фінансових відносин у сфері оборонної промисловості дещо відрізняється від цього елементу адміністративно-господарських відносин в оборонній галузі. Ці відмінності стосуються уповноважених органів, що представляють інтереси держави. Необхідно відзначити, що в науковій літературі неоднозначно вирішено питання про те, кого слід вважати суб'єктом правовідносин. Більшість вчених вважають, що суб'єкт — це поняття, яким повинні позначатися реальні учасники конкретних правовідносин. Суб'єкт фінансового права та суб'єкт фінансових правовідносин збігаються в одній особі. Наприклад, фізична особа, організація, реалізувавши свою фінансову правосуб'єктність, стають суб'єктами фінансових правовідносин. Однак в більшості випадків суб'єкт фінансового права та суб'єкт фінансових правовідносин в одній особі не збігаються. Це має місце переважно, коли в фінансове правовідношення вступає держава загалом.
Визначено, що доходи від використання майна оборонної промисловості включаються в дохідну частину державного бюджету, а витрати на оборонну галузь відповідно ставляться до бюджетних витрат. У зв'язку з цим відносини, що складаються в процесі складання, прийняття і виконання державного бюджету, регулюються нормами фінансового, а точніше — бюджетного права. Коло суб'єктів даних правовідносин досить широкий. Крім Уряду України, яке відповідає за розробку і виконання державного бюджету, безпосередню роботу по розробці бюджету, його виконання, формування необхідної звітності здійснює Міністерство фінансів України. Крім того, учасниками фінансових правовідносин є такі державні служби: Державна фіскальна служба України, яка здійснює функції по контролю і нагляду за дотриманням законодавства України про податки і зборах, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків і зборів усіма фізичними і юридичними особами, в тому числі підприємствами, що входять до складу оборонного виробництва. Державна аудиторська служба України, яка є державним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері на стадії виконання бюджету. Державне казначейство України, також має статус державної служби, до компетенції якого входить здійснення правозастосовних функцій по забезпеченню виконання державного бюджету, касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи України, попереднього і поточного контролю за веденням операцій з коштами державного бюджету головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету.

Ключові слова: державне оборонне замовлення; державне регулювання; оборонна промисловість; взаємовідносини між учасниками; адміністративно-господарських відносин; оборонна галузь.

Література

1. Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Постанова Кабінету Міністрів України № 101 від 11 березня 2015 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-п
2. Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 p. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України": Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 / Президент України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832
4. Ролін І.Ф. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань / І.Ф. Ролін, І.Є. Морозов, О.В. Минько // Системи озброєння і військова техніка. — 2017. — № 1. — С. 61—64.
5. Товма Л.Ф. Управління запасами в логістичній системі матеріального забезпечення воєнної організації держави / Л.Ф. Товма, Л.Ю. Гервазюк // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. — 2013. — Вип. 1. — С. 40—43.
6. Ященко О.А. Управління логістичним забезпеченням при кризових ситуаціях, що загрожують державній безпеці / О.А. Ященко // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). — Х.: 2019. — С. 51.

O. Usachenko

PECULIARITIES OF RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPANTS OF PERFORMANCE OF THE STATE DEFENSE ORDER

Summary

It is stated that the most important element of financial legal relations is its subjects, which are involved in specific legal relations and are carriers of financial duties and rights. The subjective composition of financial relations in the defense industry is somewhat different from this element of administrative and economic relations in the defense industry. These differences concern authorized bodies representing the interests of the state. It should be noted that the scientific literature has ambiguously resolved the question of who should be considered the subject of legal relations. Most scholars believe that the subject is a concept that should be denoted by real participants in a particular relationship. The subject of the financial law and the subject of the financial relationship are the same. For example, an individual, an organization, realizing their financial personality, become subjects of financial relationships. In most cases, however, the financial entity and the financial entity are not in the same person. This is mainly the case when the state as a whole enters into the legal relationship.
It is determined that revenues from the use of property of the defense industry are included in the revenue part of the state budget, and expenditures on the defense industry are related to budget expenditures accordingly. In this regard, the relations that are formed in the process of drafting, adoption and implementation of the state budget are governed by the rules of financial, or more precisely, budget law. The range of subjects of these relationships is quite wide. In addition to the Government of Ukraine, which is responsible for the development and implementation of the state budget, the direct work on the development of the budget, its implementation, and the preparation of the necessary reporting is performed by the Ministry of Finance of Ukraine. In addition, participants in financial relationships are the following public services: the State Fiscal Service of Ukraine, which performs the functions of control and supervision over compliance with the laws of Ukraine on taxes and fees, the correct calculation, completeness and timely submission of taxes and fees in the appropriate budget by all physical and legal persons, including enterprises that are members of the defense industry. State Audit Service of Ukraine, which is a state executive body, which performs control and supervision functions in the financial and budgetary sphere at the stage of budget execution. The State Treasury of Ukraine also has the status of a civil service, which includes the implementation of enforcement functions to ensure the implementation of the state budget, cash servicing of the execution of budgets of the budget system of Ukraine, preliminary and current control over the conduct of operations with state budget funds by the main spending units, stewards and recipients of state funds. budget.

Keywords: state defense order; state regulation; defense industry; relations between participants; administrative and economic relations; defense industry.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2015), "On Approval of Model Provisions on the Functional and Territorial Subsystem of a Unified State Civil Protection System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-п (Accessed 22 January 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine, (2018), "On National Security of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 22 January 2019).
3. President of Ukraine, (2016), "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (Accessed 22 January 2019).
4. Rolin, I. F. Morozov, I. Ye. & Myn'ko, O. V. (2017), "Contents of the main terms in the field of logistic support for military formations", Systemy ozbroiennia i vijs'kova tekhnika. No. 1, pp. 61—64.
5. Tovma, L. F. and Hervaziuk, L. Yu. (2013), "Inventory management in the logistic system of material support of the military organization of the state", Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitrianykh syl, Vol. 1, pp. 40—43.
6. Yaschenko, O.A. (2019), "Management of logistic support in crisis situations threatening the security of the state", Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 51.

№ 19 2019, стор. 52 - 55

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Особливості взаємовідносин між учасниками виконання державного оборонного замовлення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 52–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.52

Usachenko, O. (2019), “Peculiarities of relationship between participants of performance of the state defense order”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 52–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.