EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ
А. В. Дакал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.68

УДК: 351.84-053.2:341.232 (477)

А. В. Дакал

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ

Анотація

Статтю присвячено систематизації наукових публікацій українських дослідників за останні 10—15 років, в яких під різними ракурсами розглядається актуальна наукова та соціально-політична проблема державного захисту дітей, гарантування їх невід'ємних прав та законних інтересів. Встановлено, що попри тотальне переважання таких досліджень у річищі юридичних наук, весь масив публікацій з проблематики захисту прав дитини можна умовно поділити на сім основних кластерів: міжнародний, понятійно-категоріальний, нормативно-правовий, державної політики та механізмів, морально-етичний, соціально-педагогічний та історичний. Подано короткий аналіз наукового доробку найбільш характерних дослідників-представників кожного з цих кластерів. Зроблено висновок щодо подальшого вивчення та розвитку проблематики державного захисту дітей, гарантування їх невід'ємних прав та законних інтересів як важливого стратегічного чинника подальшого перспективного демократичного державотворення в Україні.

Ключові слова: держава; державна політика; права дитини; захист прав та інтересів дітей; державна система захисту дитинства в Україні; систематизація наукових публікацій.

Література

1. Антонова О. Міжнародно-правові стандарти у сфері сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Альманах міжнародного права. 2017. Вип. 18. С. 103—112.
2. Бурлака О. Щодо міжнародно-правових стандартів соціального захисту сім'ї, дитинства, материнства й батьківства. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 3 (9). С. 25—29.
3. Відавська Е. Права дитини як важливий аспект виховного процесу. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2018. № 29. С. 29—34.
4. Грукач В. Історія охорони материнства та дитинства: соціально-правовий аспект. Молодий вчений. 2017. № 9.1 (49.1). С. 42—45.
5. Губаль Ю. Концептуальні підходи щодо визначення категорій "дитина" та "права дитини" за вітчизняним та міжнародним законодавством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 16 (1). С. 33—34.
6. Губаль Ю. Поняття та види гарантій захисту прав і свобод дитини відповідно до законодавства України та Угорщини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34 (1). С. 66—68.
7. Гуріч В. Організаційно-методичні умови діяльності соціальних педагогів із забезпечення прав дитини: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.05. Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2011. 20 с.
8. Дерега В. Нормативні основи державної політики у сфері захисту права на життя дитини на пренатальній стадії розвитку. Публічне управління та регіональний розвиток. 2018. № 1. С. 85—97.
9. Дерега В. Основні поняття та категорії дослідження державної сімейної політики. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили [комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. 2012. Т. 202, Вип. 190. С. 110—115.
10. Дрозд О., Хуторянська Т. Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України. Актуальні проблеми держави і права. 2015. Вип. 75. С. 255—261.
11. Жилка К., Кризина Н. Державна політика України в охороні здоров'я дітей в сучасних умовах реформування. Сучасні медичні технології. 2013. № 2. С. 138—139.
12. Жилка К. Актуальні аспекти європейського досвіду державної політики щодо охорони здоров'я дітей. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 4. С. 131—134.
13. Кадегроб Л. Конституційно-правовий статус дитини в Україні: поняття та особливості. Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство. 2018. Т. 23, Вип. 1. С. 15—21.
14. Караман О. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05. Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2002. 20 с.
15. Коломоєць Н. Механізм адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. Приватне та публічне право. 2018. № 4. С. 45—49.
16. Коломоєць Н. Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 34. С. 26—29.
17. Кондратюк Т. Павленко Ю. Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 4. С. 83—88.
18. Костіна Е. Природа домонопольного історичного періоду розвитку адміністративно-правового захисту прав дитини. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 169—173.
19. Крестовська Н. Людська гідність дитини: моральні та правові аспекти. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5, Iss. 5. С. 35—41.
20. Крестовська Н. Сучасне розуміння прав дитини. Форум права. 2011. № 3. С. 409—413.
21. Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз. Історико-правовий часопис. 2016. № 2. С. 58—62.
22. Кудрявцева О. Класифікація та систематизація конституційних прав і свобод дитини в Україні. Юридична Україна. 2014. № 2. С. 47—51.
23. Лінник Н. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства. Університетські наукові записки. 2006. № 2. С. 41—45.
24. Моісеєнко Р. Основні напрямки реформування охорони здоров'я матерів та дітей в Україні та їх ефективність. Сучасні медичні технології. 2013. № 2. С. 74—77.
25. Навроцький О. Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 1. С. 69—74.
26. Навроцький О. Поняття адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2017. Vol. 4, Iss. 1. С. 172—176.
27. Олифіренко Ю. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері захисту прав дитини. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 264—275.
28. Оніщенко Н., Стоєцький С., Сунєгін О. Моральна складова державної політики у сфері охорони і захисту прав та інтересів дитини: необхідність забезпечення. Публічне право. 2013. № 4. С. 178—187.
29. Сватенков О. Педагогічні умови захисту права дитини на сім'ю засобами соціальної реклами: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.05. Ін-т пробл. виховання АПН України. К., 2010. 19 с.
30. Темченко О. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 394—399.
31. Толкачова Г. Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 72—76.
32. Толкачова Г. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 65—68.
33. Трестер Ю. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 129—132.
34. Трестер Ю. Безпека дитини як основа формування і розвитку людського капіталу. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2015. Vol. 2, Iss. 3. С. 161—167.
35. Фоменко М. Поняття інституційних механізмів контролю дотримання прав дитини. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2015. Вип. 1 (1). С. 240—247.
36. Француз А., Перепадін К. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти. Правничий вісник Університету "КРОК". 2017. Вип. 28. С. 12—16.
37. Харченко Ю. Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2016. № 1. С. 67—75.
38. Швець І. Поняття та класифікація прав дитини в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С. 145—151.
39. Шульц О. Становлення міжнародних стандартів прав дитини. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2012. Вип. 1. С. 178—186.
40. Ярощук А. Основні принципи захисту прав дитини. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2017. № 16 (2). С. 91—94.

A. Dakal

SOURCE ANALYSIS OF THE ISSUE OF THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE UKRAINIAN STATE-MAKING DISCOURSE

Summary

the article focuses on the systematization of scientific publications of Ukrainian researchers over the last 10—15 years, which under different perspectives consider the current scientific and socio-political problem of state protection of children, guaranteeing their inalienable rights and legitimate interests.
Publications of the Internet search of the V. Vernadsky National Library were used, which together with Google search results can be divided into three groups. The first group is legal and regulatory literature. The second group is multidisciplinary (publications of researchers in the field of public administration, pedagogy, sociology, political science, philosophy and history). The third group consists of non-scientific nonfiction materials of mass media.
It is revealed that despite the total predominance of such studies in the field of law, the whole array of publications on the issue of protection of the rights of the child can be divided into seven main clusters: international (contains publications that reveal international standards of the rights of the child, their genesis and current status; peculiar features of state policy on the rights and legitimate interests of the child, the possibility of adapting these standards and using the best foreign experience in Ukraine), conceptual and categorical (combines publications in which research focuses on defining and interpreting concepts, categories, terms and definitions related to the protection of the rights and interests of the child), legal and regulatory (contains purely legal survey on regulatory support), public policy and mechanisms (focuses the research on the protective function of the state, state social and youth policy, state mechanisms of providing maternity and childhood protection, regulation by the state the sphere of social and family relations), moral and ethical (combines publications of a humanistic nature in which the child is regarded as a fully-fledged member of the human community), social and pedagogical (links the issues of children's rights protection with the modern educational and pedagogical environment), and historical (within it there are historical and comparative studies of the very genesis of the emergence and development of the concept of human rights in the course of formation and development of human civilization). A brief analysis of the scientific work of the most distinctive researchers-representatives of each of these clusters— is given.
The conclusion is made regarding the further study and development of the issue of state protection of children, guaranteeing their inalienable rights and legitimate interests as an important strategic factor for further perspective democratic state formation in Ukraine.

Keywords: the state; state (public) policy; the rights of the child; protection of the rights and interests of children; the state system of protection of childhood in Ukraine; the systematization of scientific publications.

References

1. Antonova, O. (2017), "International legal standards in the field of family, childhood, motherhood and paternity", Al'manakh mizhnarodnoho prava, vol. 18, pp. 103—112.
2. Burlaka, O. (2015), "Concerning international legal standards for social protection of the family, childhood, motherhood and paternity", Prykarpats'kyj iurydychnyj visnyk, vol. 3 (9), pp. 25—29.
3. Vidavs'ka, E. (2018), "The rights of the child as an important aspect of the educational process", Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika, vol. 29, pp. 29—34.
4. Hrukach, V. (2017), "History of maternity and childhood care: social and legal aspects", Molodyj vchenyj, vol. 9.1 (49.1), pp. 42—45.
5. Hubal', Yu. (2015), "Conceptual approaches to defining the categories of "child" and "child's right" under national and international law", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, vol. 16 (1), pp. 33—34.
6. Hubal', Yu. (2015), "Concepts and types of guarantees for the protection of the rights and freedoms of the child in accordance with the legislation of Ukraine and Hungary", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Pravo, vol. 34 (1), pp. 66—68.
7. Hurich, V. (2011), "Organizational and methodological conditions of activity of social pedagogues for ensuring the rights of the child", Ph.D. Thesis, Pedagogical sciences, Luhan. nats. un-t im. T. Shevchenka, Luhans'k, Ukraine.
8. Dereha, V. (2018), "Regulatory framework of state policy in the field of protection of the right to life of the child at the prenatal stage of development", Publichne upravlinnia ta rehional'nyj rozvytok, vol. 1, pp. 85—97.
9. Dereha, V. (2012), "Basic concepts and categories of research of state family policy", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly [kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia"]. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 202, no. 190, pp. 110—115.
10. Drozd, O. and Khutorians'ka, T (2015), "International standards for the protection of the rights and legitimate interests of the child and their implementation in the legislation of Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 75, pp. 255—261.
11. Zhylka, K. and Kryzyna, N. (2013), "The state policy of Ukraine in the protection of the health of children in the current conditions of reform", Suchasni medychni tekhnolohii, vol. 2, pp. 138—139.
12. Zhylka, K. (2013), "Current aspects of the European experience of public policy on the health of children", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 4, pp. 131—134.
13. Kadehrob, L. (2018), "The constitutional and legal status of the child in Ukraine: concepts and features", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Pravoznavstvo, vol. 23, no. 1, pp. 15—21.
14. Karaman, O. (2002), " Social and pedagogical conditions for the protection of childhood in the activities of secondary schools", Ph.D. Thesis, Pedagogical sciences, Luhan. derzh. ped. un-t im. T.Shevchenka, Luhans'k, Ukraine.
15. Kolomoiets', N. (2018), "Mechanism of administrative and legal protection of the rights of the child in Ukraine", Pryvatne ta publichne pravo, vol. 4, pp. 45—49.
16. Kolomoiets', N. (2018), "The content and essence of the system of administrative and legal protection of the rights of the child in Ukraine", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, vol. 34, pp. 26—29.
17. Kondratiuk, T. Pavlenko Yu. (2013), "Protecting the rights of the child as an important area of public administration family policy", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 83—88.
18. Kostina, E. (2012), "The nature of the pre-monopoly historical period of the development of administrative and legal protection of the rights of the child", Pravo i suspil'stvo, vol. 2, pp. 169—173.
19. Krestovs'ka, N. (2018), "Human dignity of the child: moral and legal aspects", Evropsky politicky a pravni diskurz, vol. 5, no. 5, pp. 35—41.
20. Krestovs'ka, N. (2011), "Modern understanding of the rights of the child", Forum prava, vol. 3, pp. 409—413.
21. Kudriavtseva, O. (2016), "Constitutional and institutional principles for the protection of the rights of the child in Ukraine and Poland: a comparative legal analysis", Istoryko-pravovyj chasopys, vol. 2, pp. 58—62.
22. Kudriavtseva, O. (2014), "Classification and systematization of the constitutional rights and freedoms of the child in Ukraine", Yurydychna Ukraina, vol. 2, pp. 47—51.
23. Linnyk, N. (2006), "Historical prerequisites for the protection of the rights and freedoms of the child at different stages of society", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 2, pp. 41—45.
24. Moiseienko, R. (2013), "Main trends in maternal and child health care reform in Ukraine and their effectiveness", Suchasni medychni tekhnolohii, vol. 2, pp. 74—77.
25. Navrots'kyj, O. (2017), "Types of administrative and legal guarantees for the rights of the child in Ukraine", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky, vol. 1, pp. 69—74.
26. Navrots'kyj, O. (2017), "The concept of administrative and legal guarantees for the rights of the child in Ukraine", Evropsky politicky a pravni diskurz, vol. 4, no. 1, pp. 172—176.
27. Olyfirenko, Yu. (2014), "Ways to improve public administration in the field of protection of the rights of the child", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 264—275.
28. Onischenko, N. Stoiets'kyj, S. and Suniehin, O. (2013), "The moral component of state policy in the field of protection and protection of the rights and interests of the child: the need to ensure", Publichne pravo, vol. 4, pp. 178—187.
29. Svatenkov, O. (2010), "Pedagogical conditions for the protection of the child's right to family by means of social advertising", Ph.D. Thesis, Pedagogical sciences, In-t probl. vykhovannia APN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
30. Temchenko, O. (2009), "The social function of the Ukrainian state in the field of protection of the rights of the child", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 51, pp. 394—399.
31. Tolkachova, H. (2014), "The evolution of legal support for safeguards for the protection of the rights and freedoms of the child", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 1, pp. 72—76.
32. Tolkachova, H. (2015), "Guarantees of the rights and freedoms of the child: concept, legal nature and their classification", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 1, pp. 65—68.
33. Trester, Yu. (2014), "Legal framework for the implementation of state mechanisms for the protection of the rights of the child in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 129—132.
34. Trester, Yu. (2015), "Child safety as a basis for the formation and development of human capital", Evropsky politicky a pravni diskurz, vol. 2, no. 3, pp. 161—167.
35. Fomenko, M. (2015), "The concept of institutional mechanisms for monitoring the rights of the child", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia: Pravo, vol. 1 (1), pp. 240—247.
36. Frantsuz, A. and Perepadin, K. (2017), "General characteristics of the protection of the rights of the child, theoretical and legal aspects", Pravnychyj visnyk Universytetu "KROK", vol. 28, pp. 12—16.
37. Kharchenko, Yu. (2016), "Ways of harmonization of state mechanisms of management of social and legal protection of childhood", Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, vol. 1, pp. 67—75.
38. Shvets', I. (2012), "The concept and classification of children's rights in Ukraine", Biuleten' Ministerstva iustytsii Ukrainy, vol. 12, pp. 145—151.
39. Shul'ts, O. (2012), "Establishment of international standards for the rights of the child", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia: Pravo, vol. 1, pp. 178—186.
40. Yaroschuk, A. (2017), "Basic principles for the protection of the rights of the child", Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka", vol. 16 (2), pp. 91—94.

№ 19 2019, стор. 68 - 75

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 975

Відомості про авторів

А. В. Дакал

к. мед. н., докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія Державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Dakal

A. Dakal,Ph.D in dentistry, doctoral student in social and humanitarian policies at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3221-353Х

Як цитувати статтю

Дакал А. В. Джерелознавчий аналіз проблематики захисту прав дитини в українському державотворчому дискурсі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 68–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.68

Dakal, A. (2019), “Source analysis of the issue of the protection of children's rights in the ukrainian state-making discourse”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 68–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.