EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Р. Б. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.85

УДК: 351.743: 614.8

Р. Б. Шевчук

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано проблему формування та становлення економічного механізму державного регулювання на регіональному рівні в період надзвичайних ситуацій. Визначено, що характерною рисою будь-якої НС є її територіальна прив'язка, тому комплексне здійснення заходів щодо попередження нещасть і подолання їх наслідків можливе лише на основі територіального підходу, реалізованого за допомогою регіонального управління та якісного державного фінансування. Саме регіональні органі влади найбільшою мірою мають інформацію про місцеві умови, наближені до зон НС і мають у своєму розпорядженні місцеві ресурси, здатні вирішувати завдання ефективного реагування всієї регіональної соціально-економічної системи на негативну зміну її параметрів і інституціональних умов у результаті виникнення НС, а також можуть сформувати й використовувати економічний механізм державного регулювання з попередження й подолання наслідків НС.

Ключові слова: державне регулювання; економічний механізм запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні; механізм державного управління.

Література

1. Державне управління і менеджмент: Навчальний посібник у таблицях і схемах / Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.С. Одінцової. — Х.: ХарРІДУ УАДУ, 2002. — 492 с.
2. Доманський В.А. До нової ідеології протидії пожежам / В.А. Доманський // Науковий вісник НАВСУ. — К., 2001. — № 5. — С. 154—164.
3. Козлов К.І. Сутність феномену "соціальна безпека" / К.І. Козлов, А.В. Меляков // Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні регіону: [монографія] / В.Г. Бульба, С.О. Горбунова-Рубан, А.В. Меляков [та ін.]; за ред. В.Г. Бульби та А.В. Мелякова. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — С. 13—27.
4. Кузиляк В.Й. Підвищення ефективності державного управління у сфері пожежної та техногенної безпеки [Електронний ресурс] / В.Й. Кузиляк, М.З. Пелешко, В.В.Корнійчук // Режим доступу: http://www.ubgd.lviv.ua
5. Назаренко В.Ю. Державна служба України з надзвичайних ситуацій як суб'єкт державного управління пожежною безпекою / В.Ю. Назаренко // Публічне врядування: виклики та загрози в умовах глобалізації [Текст]: матеріали Форуму молодих учених у галузі науки "державне управління", м. Феодосія, 7—13 липня 2013 р. / За заг. ред. Ю.О. Куца, К.І. Козлова, Ю.О. Ульянченка. — Х.: Вид— во "ДокНаукДержУпр", 2013. — С. 128—132.
6. Пасинчук К.М. Місце та роль державного управління у системі забезпечення пожежної безпеки [Текст] [Електронний ресурс] / К.М. Пасинчук, Т.О. Щерба // Пожежна безпека: теорія і практика: [зб. наук. пр.]. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. — 2010. — № 6. — С. 119—124. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pbtp/texts/2010_6/Text/3.20.pdf

R. Shevchuk

PROBLEMS OF FORMATION AND ESTABLISHMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION

Summary

The problem of formation and development of the economic mechanism of public regulation of emergencies at the regional level has been analysed in the paper. The feature of any emergency is its territorial linkage, thus, the comprehensive implementation of the measures to prevent disasters and overcome their consequences is possible only at the regional level implemented through regional governance and quality public funding. It is the regional authorities that, to the greatest extent, are informed about the local conditions close to the emergency zones and have local resources to respond effectively to the problems of the entire regional socio-economic system and negative changes of its parameters and institutional conditions as a result of the emergency. They also can organise and use the economic mechanism of public regulation to prevent and overcome the consequences of emergencies. It is the regional authorities that, to the greatest extent, are informed about the local conditions close to the emergency zones and have local resources to respond effectively to the problems of the entire regional socio-economic system and negative changes of its parameters and institutional conditions as a result of the emergency. They also can organise and use the economic mechanism of public regulation to prevent and overcome the consequences of emergencies.
On the basis of the analysis of the organizational and legal constituents of the economic mechanism for the emergencies prevention in Ukraine, their impact on the current state of emergencies, the expediency of introducing the leading international experience in Ukraine concerning the development of public administration of the components of the economic mechanism for the emergencies prevention is substantiated.
During the implementation of the goals and objectives of the study, we used the works of domestic and foreign scientists in public administration, the theory of risks of modern socio-economic systems, the functioning of the economy of the meso— and macrolevels, and also in the problems of modeling socio-economic processes. In addition, theoretical studies of the economic mechanism and tools for managing regional systems and the factors of their socio-economic development in emergency situations were used.

Keywords: public regulation; economic mechanism of emergencies prevention in Ukraine; mechanism of public administration.

References

1. Odintsova, G. Mostovyj, G. and Amosov, O. (2002), Dergavne upravlinnja i menedgment [State regulation and menegement], Khar RiDU UADU, Kharkiv, Ukraine.
2. Domanskyj, V.А. (2001), "To the new ideology of counteraction to fires", Naukovyj visnyjk NAVSU, vol. 5, pp. 154—164.
3. Кozlov, К.І. Meljakov, A.V. Bulba, V.G. and Gorbunova-Ruban, S.O. (2010), Sutnist` fenomenu "socialna bezpeka" [The essence of the phenomenon of "social security"], Khar RiDU NADU, Ukraine.
4. Кuziljak, V. Peleshko, M. and Korniychuk, V. (2016), "Improving the efficiency of public administration in the sphere of fire and technological safety", available at: http://www.ubgd.lviv.ua (Accessed 12 Sept 2019).
5. Nazarenko, V.Yu. (2013), "State Service of Ukraine for Emergency Situations as the subject of state management of fire security", Publichne vryaduvannya: vyklyky ta zagrozy v umovah globalizacii. Materialy Forumu molodykh uchenykh u haluzi nauky "derzhavne upravlinnia" [Public Governance: The Challenges and Threats of Globalization. Materials of the Forum of Young Scientists in the Field of Public Administration Science], Feodosiia, Ukraine, 7—13 July, pp. 128—132.
6. Pasynchuk, К.M. and Shcherba, T.O. (2010), "The place and role of public administration in the fire security system", Pogegna bezpeka: teoriya i praktyka, vol. 6, pp. 119—124.

№ 19 2019, стор. 85 - 88

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Р. Б. Шевчук

аспірант навчально-науково-виробничого центру, НУЦЗУ

R. Shevchuk

postgraduate student of the educational-scientific-production center of the NUCPU

ORCID:

0000-0002-8375-7724

Як цитувати статтю

Шевчук Р. Б. Проблеми формування та становлення економічного механізму державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 85–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.85

Shevchuk, R. (2019), “Problems of formation and establishment of the economic mechanism of state regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 85–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.