EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
І. С. Крамаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.5

УДК: 338.439:332

І. С. Крамаренко

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності підприємств по регіонах України. Метою написання цього дослідження є необхідність аналізу сучасного стану інвестиційної діяльності підприємств на регіональному рівні. Основними завданнями дослідження є: аналіз обсягів освоєння інвестицій по регіонах України; формування системи напрямів покращення стану інвестиційної привабливості регіонів.
Проаналізовано зміну динаміки надходження капітальних інвестицій по регіонах, джерела їх формування та основні види активів капіталовкладень. Серед регіонів найбільше освоєння капітальних інвестицій належить тим, де значна кількість приватних підприємств, наявність промислово розвинутих підприємств металургійного, машинобудівного комплексів, хімічної промисловості та добре розвинута транспортна інфраструктура. Джерелами фінансування інвестиційної діяльності виступають власні кошти підприємств (70,8%). Серед регіонів, де спостерігається найбільша державна підтримка, є Луганська (37,1% від загальної суми освоєних інвестицій) та Чернівецька (29,8%) області, це кошти державного та місцевого бюджетів.
Наведено головні причини регіональних диспропорцій капіталовкладень інвестицій. Серед яких: відсутність програм соціально-економічного розвитку в значної кількості територіальних громад (малих міст, селищ, сіл); відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість інфраструктури підтримки та системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності; недостатній рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та державної служби, задіяного в інвестиційних процесах на регіональному та місцевому рівнях; військовий конфлікт на сході України.
Розкрито головні напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів України, а саме: визначення стратегічних напрямів та пріоритетів інвестиційного розвитку області; конкретизація пріоритетів інвестування, суб'єктів інвестування, розміру інвестицій та соціально-економічних наслідків для території; опрацювання досвіду, підготовка та надання органам державної влади пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази. Обгрунтовано необхідність розроблення дієвого механізму, форм та методів удосконалення регіональної політики у сфері залучення інвестицій, що базуватиметься на засадах поєднання ринкових і владних інструментів.

Ключові слова: інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; регіональні особливості інвестиційної привабливості; освоєння капітальних інвестицій.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.10.2019)
2. Котова І.М. Регіональні аспекти розвитку інвестиційного процесу в Україні. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2198/1/%D0%A0%D0%B5%%D0%B3%D1%96%D0%-BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8C%-D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.Pdf (дата звернення 19.10.2019).
3. Федорчак О. В. Проблеми формування основних джерел інвестування в Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. 1 (56). С. 1—9.
4. Сімків Л.Є. Стан інвестиційної активності в регіонах України. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 430—435.
5. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С.84—95.
6. Крамаренко І.С. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
7. Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 5. С. 30—33.

I. Kramarenko

INVESTMENT ACTIVITIES OF UKRAINE'S ENTERPRISES: REGIONAL ASPECT

Summary

The article investigates the current state of investment activity of enterprises in the regions of Ukraine. Among the regions, the largest development of capital investments is those where a significant number of private enterprises, the presence of industrially developed enterprises of metallurgical, machine-building complexes, chemical industry and well-developed transport infrastructure.
The purpose of this study is to analyze the current state of investment activity of enterprises at the regional level. The main tasks of the research are: analysis of investment development volumes by regions of Ukraine; forming a system of directions for improving the investment attractiveness of regions. The sources of financing of investment activity are the own funds of enterprises (70.8%). Among the regions with the highest state support are Lugansk (37.1% of the total amount of investments invested) and Chernivtsi (29.8%) of the region are state and local budgets.
Changes in the dynamics of capital inflows by regions, the sources of their formation and the main types of investment assets are analyzed. The main reasons for regional disproportions of investment investments are given. These include: lack of socio-economic development programs in a large number of territorial communities (small cities, towns, villages); lack of a regional marketing and promotion system, underdeveloped support infrastructure and information support system for investment activities; insufficient level of human resources of local self-government bodies and civil service involved in investment processes at regional and local levels; military conflict in eastern Ukraine.
The main directions of increasing the investment attractiveness of Ukrainian regions are revealed, namely: determination of strategic directions and priorities of investment development of the region; specification of investment priorities, entities, size of investment and socio-economic impact on the territory; elaboration of experience, preparation and submission of proposals for improvement of the legal base to the bodies of state power. The necessity to develop an effective mechanism, forms and methods for improving regional investment attracting policy based on a combination of market and government instruments is substantiated.

Keywords: investments; capital investments; investment activity; investment attractiveness; regional peculiarities of investment attractiveness; development of capital investments.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 Oct 2019).
2. Kotova, I.M. (2003), "Regional aspects of the development of the investment process in Ukraine", available at: URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2198/1/%D0%A0%D0%B5%%D0%B3%D1%96%D0%-BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8C%-D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.Pdf (Accessed 10 Oct 2019).
3. Fedorchak, O. V. (2017), "Problems of formation of the main sources of investment in Ukraine", Public administration theory and practice, vol. 1(56), pp. 1—9.
4. Simkiv, L.Ye. (2016), "State of investment activity in the regions of Ukraine. Economy and society", vol. 2, pp. 430—435
5. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. (72), pp. 84—95.
6. Kramarenko, I.S. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of its impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol.1, pp. 403—413.
7. Kramarenko, I.S. (2013), "Investment support of the agro-food sector of Ukraine: current state and prospects for development", Investment: practice and experience, vol. 5, pp. 30—33.

№ 20 2019, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1054

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Інвестиційна діяльність підприємств України: регіональний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.5

Kramarenko, I. (2019), “Investment activities of Ukraine's enterprises: regional aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.