EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ю. В. Шушкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.10

УДК: 339.9

Ю. В. Шушкова

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що становлення повноцінного інституціонального забезпечення є невід'ємною умовою ефективної реалізації державної політики технологічної модернізації економіки країни. Показано конфігурацію системи базових інститутів з відповідними їх компонентами та нормами. Визначено функціонально-цільові складові інституціонального базису технологічної конкурентоспроможності економіки України та послідовність їх формування. До функціонально-цільових складових віднесено: інтелектуальний капітал, сфера вищої освіти, система наукових досліджень, національні науково-технічні програми, базова та допоміжна інфраструктура. Розроблено карту інструментів інституціонального базису технологічної модернізації економіки України, що складається з ідентифікованих функціонально-цільових складових та напрямів інституціонального блоку (інституційно-правовий, інституційно-економічний, інституційно-організаційний, інфраструктурний, інституційно-ментальний). На перетині квадрантів карти розміщені пропоновані до впровадження заходи державної політики, орієнтовані на становлення в Україні необхідного інституціонального забезпечення технологічної модернізації економіки.

Ключові слова: технологічна модернізація економіки; інституціональний базис; державна політика.

Література

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Штець Т.Ф. Обгрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56—63.
2. Иноземцев В.Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. Москва, 1998. 536 с.
3. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. 536 с.
4. Кузнецов Ю. Промышленная политика и международные отношения / под ред. А.И. Левенчука. Челябинск: Социум, 2005. 360 с.
5. Лапшина І.А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції: монографія. Львів: Кальварія, 2008. 332 с.
6. Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1 (15). С. 24—38.
7. Федулова Л.І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 22—38.
8. Шараев Ю.В. Теория экономического роста. Москва: ГУ ВШЭ, 2006. 254 с.
9. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в умовах становлення постіндустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. 303 с.
10. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Кембридж: Гарвардський університет, 1934. 588 с.
11. Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9—10). С. 13—17.

Yu. Shushkova

AN INSTITUTIONAL BASIS OF UKRAINE'S ECONOMY TECHNOLOGICAL MODERNIZATION FORMATION

Summary

The purpose of the article is to substantiate the system of elements of the institutional basis of technological modernization of the Ukrainian economy and to determine the measures of state policy that are oriented to its formation. The article substantiates that the establishment of full-fledged institutional support is an indispensable condition for effective implementation of the state policy of technological modernization of the country's economy. The configuration of the system of basic institutes with their corresponding components and norms is shown.
Functional and target components of the institutional base of technological competitiveness of the Ukrainian economy and the sequence of their formation have been determined. Functional components include: intellectual capital, higher education, research, national scientific and technical programs, basic and support infrastructure.
The practical significance of the research is that the system of instruments of the institutional basis of technological modernization of the Ukrainian economy has been developed according to the functional-targeted components and directions of the institutional block. At the intersection of the quadrants, the maps contain proposed state policy measures aimed at establishing the necessary institutional support for technological modernization of the economy in Ukraine. Based on the results of the research, the authorities can coordinate key areas of institutional support and components of the technological modernization system, define framework (legal, organizational, economic, etc.) conditions of operation and provide structural changes as a result of reforms in such areas as activation of innovation activity, implementation in the real sector of the advanced technology economy, building a full and efficient institutional infrastructure for the creation, development and implementation of techno logical innovation, etc.
The scientific novelty of the research is that a map of the instruments of the institutional basis of technological modernization of the Ukrainian economy has been developed, consisting of identified functional-purpose components and directions of the institutional block (institutional-legal, institutional-economic, institutional-organizational, institutional, institutional).

Keywords: technological modernization of the economy; institutional basis; state policy.

References

1. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Shtets', T.F. (2018), "Substantiation of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the Ukrainian economy", Entrepreneurship and trade, vol. 23, pp. 56—63.
2. Inozemcev, V.L. (1998), Za desiat' let. K koncepciyi postekonomicheskogo obshchestva [For ten years. To the concept of post-economic socie], Moskow, Russia.
3. Kindzerskyi, Yu.V. (2013), Promyslovist' Ukrainy: strategiya I polityka strukturno-tehnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Kuznyetsov, Yu. (2005), Promyshlennaya politika I mezhdunarodnye otnosheniya [Industrial policy and international relations], Socium, Chelyabinsk, Russia.
5. Lapshyna, І.А. (2008), Rozvytok lyuds'kogo kapitalu Ukrainy v procesi yevrointegraciyi [Development of human capital of Ukraine in the process of European integration], Каlvariya, Lviv, Ukraine.
6. Libanova, Е.М. (2011), "Modernization of the Ukrainian economy in the context of social challenges", Demography and the social economy, vol. 1 (15), pp. 24—38.
7. Fedulova, L.I. (2010), "Technology policy in the system of economic development strategy", Economics and forecasting, vol. 1, pp. 22—38.
8. Sharayev, Yu.V. (2006), Teoriya ekonomicheskogo rosta [Theory of Economic Growth], GU VshE, Moskow, Russia.
9. Shkurupiy, О.V. (2010), Intelektual'nyi capital v umovah stanovlennia postindustrial'nogo suspil'stva: imperatyvy global'nogo ekonomichnogo rozvytku ta oriyentyry dlia Ukrainy [Intellectual capital in a post-industrial society: global economic development imperatives and benchmarks for Ukraine], RVV PUET, Poltava, Ukraine.
10. Shumpeter, Y. (1934), Teoriya ekonomichnogo rozvytku [The theory of economic development], Garward Univercity, Cambridge, UK.
11. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Osadchuck Yu.M. (2017), "Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine", Economic Journal-XXI, no. 167 (9—10), pp. 13—17.

№ 20 2019, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені І. Франка

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor, Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-3836-7548

Як цитувати статтю

Шушкова Ю. В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.10

Shushkova, Yu. (2019), “An institutional basis of Ukraine's economy technological modernization formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.