EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO BRAND ASSESSMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
K. Mamonov, V. Troian

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.24

УДК: 338.1.

K. Mamonov, V. Troian

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO BRAND ASSESSMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

Summary

The practice of assessing brand management in construction in Ukraine is in a passive stage, but due to the entry into the Ukrainian market of foreign companies for which regular evaluation of their brand — the need for survival in a competitive environment, Ukrainian companies are beginning to pay more attention to the creation and formation of their competitive trading because of its high business image / rating. A modern toolkit based on appropriate approaches is used to form organizational and economic foundations. The article analyzes modern scientific approaches to assessing the economic potential of an enterprise, identifies the main trends and factors that affect the assessment of construction enterprises. The article is devoted to the study of theoretical and methodological assessments of branding of construction enterprises. The role and importance of innovation in ensuring the efficient operation of modern enterprises is emphasized. It is found that construction, especially innovative, is of great social importance and has a significant economic effect. The importance of determining the potential of innovative development of construction in general and construction enterprises in particular is substantiated. The purpose of this article is to systematically investigate the interpretation of the potential of innovative development of construction enterprises. The theoretical basis of the research is the scientific works of foreign and domestic scientists on the problems of identifying the essence of innovative development potential. A systematic study of the general characteristics of the construction company brand was conducted and the priority directions for choosing the development of the economic potential of the enterprises were determined. The necessity to understand the potential of the enterprise in the unity of all its elements, which are subject to the achievement of the overall goals of the enterprise, is substantiated.
The weight of the component of the brand in the potential of the construction industry enterprises is substantiated. Some aspects of the development of theoretical and methodological approaches to the estimation of the intellectual capital of construction enterprises are formulated. Existing theoretical and methodological approaches to the brand assessment of construction enterprises are analyzed.

Keywords: enterprise potential; evaluation; construction industry; resources; brand.

References

1. Panko, O. (2005), "Prospects and problems of investment policy of enterprises of construction complex of Ukraine in the conditions of market economy", The Empire of Building, Real Estate and Architecture: An All-Ukrainian Journal, vol. 2, pp. 26—31.
2. Biba, V. (2013), "State and prospects of development of construction industry of Ukraine", Сollection of scientific works (industry engineering, construction), vol. 4, pp 3—9.
3. Fedorenko, V. (2007), "The concept of the strategy of the complex of Ukraine for the period up to 2015". Economy and the state, vol. 1, pp. 3.
4. Anin, V. (2003), "Calculations of risks of investment projects in construction", Formation of market relations in Ukraine, vol. 6, pp. 18.
5. Kuzmenko, O. (2015), "Investment climate and investment attractiveness of Ukrainian regions", Economic Nobel Bulletin, vol. 1, pp. 46—54.
6. Svidryk, Т. and Borschuk, I. (2006), "Financial risks in construction projects: nature, causes, insurance. Collection of scientific and technical works", Scientific Bulletin, vol. 6, pp. 258—261.
7. Bilega, О. (2010), "Basic principles of strategic analysis of construction industry enterprises", Agrarian Bulletin of the Black Sea, vol. 53, pp. 32—38.
8. Krysko, J. (2012), "Analysis of the environment of restructuring of enterprises of the construction industry", Economic analysis, vol. 10 (4), pp. 203—206.
9. Pasechnik, V. (2006), "Marketing of construction markets of Ukraine: current state and prospects", Marketing in Ukraine, vol. 4, pp. 55—60.
10. Seniv, B. (2010), "The current state and prospects of development of the construction industry of Ukraine", Innovative economy, 2010. vol. 3, pp. 19—24.
11. Sevka, V. (2009), "The sequence of development of the strategy of anti-crisis regulation of the construction industry", Economics of construction and urban economy, vol. 1, pp. 41—50.

К. А. Мамонов, В. І. Троян

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Практика оцінювання бренд-менеджменту у будівництві в Україні знаходиться на пасивній стадії, але завдяки виходу на український ринок іноземних компаній, для яких регулярна оцінка свого бренду — необхідність для виживання в конкурентному середовищі, українські компанії все більше уваги починають приділяти створенню і формуванню своїх конкурентоздатних торговельних марок задля свого високого показника ділового іміджу/рейтингу. Для формування організаційно-економічних засад застосовується сучасний інструментарій, який базується на відповідних підходах. У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства, визначено основні тенденції та фактори, що впливають на оцінювання будівельних підприємств. Статтю присвячено вивченню теоретико-методологічних щодо оцінювання бренду будівельних підприємств. Підкреслюється роль та значення інновацій у забезпеченні ефективної роботи сучасних підприємств. Встановлено, що будівництво, особливо інноваційне, має велике соціальне значення та має значний економічний ефект. Обгрунтовано важливість визначення потенціалу інноваційного розвитку будівництва загалом та будівельних підприємств зокрема. Мета цієї статті — систематизувати дослідження інтерпретації потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з проблем виявлення сутності потенціалу інноваційного розвитку. Проведено систематичне вивчення загальної характеристики бренду будівельного підприємства та визначено пріоритетні напрями вибору розвитку економічного потенціалу підприємств. Обгрунтовано необхідність розуміння потенціалу підприємства в єдності всіх його елементів, що підлягають досягненню загальних цілей підприємства.
Аргументовано вагомість складової бренду в потенціалі підприємств будівельної галузі. Сформульовано окремі аспекти розвитку теоретико-методичних підходів до оцінювання величини інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Проаналізовано існуючі теоретичні та методологічні підходи до оцінки бренду будівельних підприємств.

Ключові слова: потенціал підприємства; оцінка; будівельна галузь; ресурси; бренд.

№ 20 2019, стор. 24 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 607

Відомості про авторів

K. Mamonov

Doctor of Economic Sciences, professorO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

К. А. Мамонов

д. е. н., професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ORCID:

0000-0002-0797-2609


V. Troian

postgraduate student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

В. І. Троян

аспірант кафедри "Підприємництва та бізнес-адміністрування",Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ORCID:

0000-0002-2142-2873

Як цитувати статтю

Mamonov, K. and Troian, V. (2019), “Theoretical and methodological approaches to brand assessment of construction enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.