EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
І. М. Антохова, Л. Д. Водянка, Л. А. Сибирка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.29

УДК: 353.2

І. М. Антохова, Л. Д. Водянка, Л. А. Сибирка

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто необхідність вдосконалення напрямів регіональної системи якості життя населення. Глибокі трансформаційні процеси в економіці, зростання впевненості людей у можливості досягнення власною діяльністю бажаного рівня і якості життя, принципово видозмінює підходи до економічного і соціального розвитку. У цьому зв'язку ми вважаємо, що система підвищення якості життя регіону давно втратила свою ефективність потрібні нові методи та технологічні підходи до управління нею.
Насамперед вважаємо за необхідне зорієнтувати регіональну систему соціального розвитку на стратегію довгострокових цілей. Такий підхід покликаний забезпечити розробку цілісної системи взаємопов'язаних довготермінових політик, що охоплюють всі відтворювальні регіональні процеси та запобігають можливості підміни головної мети плановими завданнями. Система політик включає: економічну, соціальну, екологічну, інвестиційну, зовнішньоекономічну та фінансову.
Переорієнтація діяльності регіональної системи управління якістю життя на принципи довгострокового сталого розвитку дозволить орієнтуватися на реальні потреби населення, передбачати виникаючі проблеми і заздалегідь знаходити прийнятні рішення, точніше співвідносити наявні ресурси регіону з поточними і майбутніми потребами населення, збільшити масштаб вживання дій.
Ще одна пропозиція в частині вдосконалення регіональної системи управління якістю життя стосується встановлення мінімальних соціальних стандартів і стандартів якості життя населення. У сучасному світі якість життя населення прийнято розглядати як систему об'єктивних умов існування, діяльності та розвитку людини і суспільства, що оцінюється за ступенем відповідності цих умов, результатів діяльності та розвитку людини і суспільства, прийнятим у суспільстві нормативам, стандартам і життєвим цінностям. У цьому випадку в якості стандартів будуть виступати соціальні нормативи, закріплені рішеннями органів законодавчої та виконавчої влади.
Таким чином, вважаємо за доцільне розглянути розробку стандартів якості життя, виходячи з реальних потреб населення. На наш погляд, під час розробки стандартів якості життя необхідно орієнтуватися на нормальний рівень, тобто рівень, що забезпечує комфортне проживання людини та дає можливість для всебічного розвитку особистості. Ми пропонуємо до розгляду структуру стандартів якості життя, представлену у вигляді чотирьох базових блоків: освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальні послуги, соціальний захист.
У висновку відзначено, що необхідність модернізації регіональної системи підвищення якості життя населення назріла давно, але і вимагає якнайшвидшого втілення. Запропоновані кроки з впровадження стратегічного управління, системного підходу, впровадженню стандартів якості життя, підвищенню інформаційної забезпеченості, активному залученню населення та бізнесу в процес підвищення якості життя, з нашої точки зору, мають першочергову значимість.

Ключові слова: якість життя населення; регіональна якість життя населення; управління якістю життям населення; регіональні показники якості життя населення.

Література

1. Vodianka L. Death rate as a demo-economic factor of the country's labour potential reduction / L. Vodianka, Z. Kobelia, S. Ksyondz // (2016), "EUREKA: Social Sciences and Humanities", Number 2, pp. 15—20
2. Дмитренко Г.А. Людиноцентрична освіта як імператив підвищення якості життя населення України / Г.А. Дмитренко // Економіка та держава. — 2009. — № 2. — С. 39—42.
3. Котуков О.А. Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального благополуччя [Електронний ресурс] / О.А. Котуков, Н.А. Копилова // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — № 1. — Режим доступу: http: // www. Kbuapa.kharkov.ua
4. Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць / [Зайцева Л.М., Антонов В.В., Серьогін С.М. та ін.]: [монографія] / За наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої. — Д.: ДРІДУНАДУ, 2003. — 132 с.
5. Синяєва Л.В. Якість життя населення: поняття й показники / Л.В. Синяєва, А.В. Ярчук // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: кол. монографія / За редакцією Л.В. Синяєвої, С.А. Нестеренко. — Мелітополь, 2016. — С. 417—419.

I. Antokhova, L. Vodianka, L. Sybyrka

AREAS OF IMPROVEMENT OF THE REGIONAL SYSTEM QUALITY OF LIFE MANAGEMENT

Summary

The article considers the need to improve the directions of the regional quality of life system. Deep transformation processes in the economy, increasing people's confidence in the ability to achieve their desired activity and the desired quality of life, fundamentally alters approaches to economic and social development. In this regard, we believe that the system of improving the quality of life of the region has long since lost its effectiveness, we need new methods and technological approaches to managing it.
First of all, we consider it necessary to orient the regional social development system on a long-term goals strategy. This approach aims at developing a coherent system of interconnected long-term policies that cover all reproductive regional processes and prevent the overriding objective from being planned. The policy system includes: economic, social, environmental, investment, foreign economic and financial.
The reorientation of the regional quality of life management system to the principles of long-term sustainable development will allow us to focus on the real needs of the population, anticipate emerging problems and find appropriate solutions in advance, more precisely correlate the region's existing resources with the current and future needs of the population, and increase the scale of action.
Another proposal for improving the regional quality of life management system is to set minimum social and quality of life standards for the population. In today's world, the quality of life of the population is regarded as a system of objective conditions for the existence, activity and development of man and society, which is judged by the degree of conformity of these conditions, the results of activity and development of man and society, accepted in society standards, standards and values of life. In this case, the social norms enshrined in the decisions of the legislative and executive bodies will act as standards.
Thus, we consider it advisable to consider developing quality of life standards based on the real needs of the population. In our view, when developing quality of life standards, one must focus on a normal level, that is, a level that ensures comfortable living and enables the full development of the individual. We propose to consider the structure of standards of quality of life, presented in the form of four basic blocks: education, health care, housing and communal services, social protection.
As a conclusion, it should be noted that the need to modernize the regional system of improving the quality of life of the population is ripe for a long time, but also requires the early implementation. The proposed steps to implement strategic management, systemic approach, implementation of quality of life standards, increase of information security, active involvement of the population and business in the process of improving the quality of life, from our point of view, are of paramount importance.

Keywords: quality of life; regional quality of life; quality of life management; regional indicators of quality of life.

References

1. Vodianka, L. Kobelia, Z. and Ksyondz, S.,(2016), "Death rate as a demo-economic factor of the country's labour potential reduction", EUREKA: Social Sciences and Humanities, vol. 2, pp. 15—20.
2. Dmitrenko, G.A. (2009), "Human-centric education as an imperative to improve the quality of life of the Ukrainian population", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 39—42.
3. Kotukov, O.A., (2010), "Social development as a conceptual approach to ensuring social well-being", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, [Online], vol. 1, available at: http://www.Kbuapa.kharkov.ua (Accessed 4 September 2019).
4. Zaitseva, L.M. Antonov, V.V. and Seryogin, S.M., (2003), Metodolohiya kompleksnoyi otsinky rivnya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku oblasti ta yiyi administratyvno-terytorial'nykh odynyts' [Methodology of complex assessment of the level of socio-economic development of the region and its administrative-territorial units], DRIDUNADU, Dnipropetrivs'k, Ukraine.
5. Sinyayeva, L.V. and Yarchuk, A.V. (2016), Quality of life of the population: concepts and indicators, Teoretyko-metodolohichni i naukovo-praktychni zasady innovatsiynoho zabezpechennya rozvytku ekonomiky [Theoretical-methodological and scientific-practical foundations of innovative support of economic development], Melitopol, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Antokhova

PhD in Economics, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7766-3596


Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Vodianka

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-8153-2532


Л. А. Сибирка

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Sybyrka

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-7455-6544

Як цитувати статтю

Антохова І. М., Водянка Л. Д., Сибирка Л. А. Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.29

Antokhova, I., Vodianka, L. and Sybyrka, L. (2019), “Areas of improvement of the regional system quality of life management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.