EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF GROWING DIGITALIZATION OF SOCIETY
A. Kvitka, A. Kramarenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.35

УДК: 331.5

A. Kvitka, A. Kramarenko

LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF GROWING DIGITALIZATION OF SOCIETY

Summary

The digital transformations that are manifested in the abolition and creation of jobs in different sectors, the emergence of new forms of labor and the changing landscape of trade have been investigated. It is shown that the development and implementation of computer technologies have led to the destruction of established industrial relations, and to the creation of new jobs, which before simply did not exist. The impact of new technologies on improving productivity, reducing prices and increasing supply in the consumer market was studied. The dynamics of the enterprises' need in personnel in Ukraine is analyzed. It was concluded that the share of information and communication technologies, trade, consulting, business services in the structure of employment in Ukraine has increased significantly. It is shown that for effective work in the conditions of digitalization firms need specialists with skills of planning and quick decision-making, as well as those who are able to establish cooperation between teams and more confident charismatic leaders. The article emphasizes the actualization of the issue of development of digital skills of the population in the course of increasing penetration of digital technologies into various sectors of the economy. It is found that the skills demanded by the digital society provide opportunities for faster advancement and create conditions for the polarization of society both in terms of income and social belonging. It is proved that digital skills training is an important point for both potential users of new products and services and potential suppliers of innovative technological goods. The possibilities that allow firms to divide tasks in a new way, increasing the time of labor use, are analyzed. The positive (digital services online, low labor costs and greater access to the global pool of virtual workers) and negative (lower level of social security for workers, higher income volatility, greater responsibility for skills development) aspects of the spread of digital technologies are shown. New competitive factors in the transformation of the structure of professions and education profiles are highlighted. Special attention is paid to the growing influence of technology on the processes of interpersonal relations and changes in the social type of a person.

Keywords: digital transformation; information and communication technologies; digital skills; employment structure; social protection of employees.

References

1. OECD (2019) "Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives", available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264312012-en (Accessed 13 Oct 2019).
2. OECD (2019) "OECD Digital Economy Outlook 2017", available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en (Accessed 13 Oct 2019).
3. Bоgenhold, D. Klinglmair, R. and Kandutsch, F. (2019), "Self-employment on the way in a digital economy: A variety of shades of grey", available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85321/ (Accessed 13 Oct 2019).
4. OECD (2019) "Jobs and skills in the digital economy", available at: http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5586/Jobs_and_skills_in_the_digital_economy.html (Accessed 13 Oct 2019).
5. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Employment and unemployment", available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 13 Oct 2019.
6. Cresnar, R. and Jevsenak, S. (2019), "The Millennials' Effect: How Can Their Personal Values Shape the Future Business Environment of Industry 4.0?", Na?e Gospodarstvo, vol. 65(1), pp. 57—65, available at: https://doi.org/10.2478/ngoe-2019-0005 (Accessed 13 Oct 2019).

А. В. Квітка, А. О. Крамаренко

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Досліджено цифрові перетворення, які проявляються у скасуванні і створенні робочих місць у різних секторах, виникненні нових форм праці і зміні ландшафту торгівлі. Показано, що розробка і впровадження комп'ютерних технологій призвели як до руйнування усталених виробничих відносин, так і до створення нових робочих місць, яких до цього просто не існувало. Було вивчено вплив нових технологій на підвищення продуктивності праці, зниження цін і зростання пропозиції на споживчому ринку. Проаналізовано динаміку потреби підприємств у кадрах в Україні. Було зроблено висновок щодо помітного збільшення частки сфери інформаційних та комунікаційних технологій, торгівлі, консалтингу, бізнес-послуг у структурі зайнятості України. Показано, що для ефективної роботи в умовах диджиталізации фірмам потрібні фахівці, що володіють навичками планування і швидкого прийняття рішень, а також ті, хто здатний налагодити співпрацю між командами і більш впевнені харизматичні керівники. Підкреслено актуалізацію питання розвитку цифрових навичок населення в ході все більшого проникнення цифрових технологій в різні сектори економіки. Виявлено, що навички, затребувані цифровим суспільством, дають можливості для більш швидкого просування і створюють умови для поляризації суспільства за рівнем доходів, так і за соціальною приналежністю. Обгрунтовано, що навчання цифровим навичкам є важливим моментом як для потенційних користувачів нових продуктів і послуг, так і потенційних постачальників інноваційних технологічних товарів. Проаналізовано можливості, які дозволяють фірмам по-новому розділяти завдання, збільшуючи час використання праці. Показано позитивні (цифрові послуги онлайн, низькі витрати на робочу силу і більш широкий доступ до глобального пулу віртуальних працівників) і негативні (більш низький рівень соціальної захищеності працівників, більш висока волатильність доходів, велика відповідальність за розвиток навичок) сторони поширення цифрових технологій. Виділено нові конкурентні фактори в рамках трансформації структури професій і профілів освіти. Особливу увагу приділено зростаючому впливу технологій на процеси міжособистісних відносин і зміну соціального типу людини.

Ключові слова: цифрові перетворення; інформаційні та комунікаційні технології; цифрові навички; структура зайнятості; соціальна захищеність працівників.

№ 20 2019, стор. 35 - 38

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1002

Відомості про авторів

A. Kvitka

Doctor of Philosophy in Economics, associate professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

А. В. Квітка

к. е. н., доцент, заступник директора ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ORCID:

0000-0002-5730-1352


A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ORCID:

0000-0001-5987-1247

Як цитувати статтю

Kvitka, A. and Kramarenko, A. (2019), “Labor market in the conditions of growing digitalization of society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 35–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.