EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Назаренко, В. М. Сахошко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.39

УДК: 657:658.1

І. М. Назаренко, В. М. Сахошко

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено висвітленню актуальних питань організації аудиторської перевірки фінансових результатів підприємства.
На основі проведеного аналізу наукової літератури, діагностики тенденцій розвитку економіки обгрунтовано сукупність системних проблем, які обумовлюють необхідність посилення контрольних функцій за процесом формування фінансових результатів та їх обліковим узагальненням. Констатовано, що аудит забезпечить стейкхолдерів підприємства необхідним інформаційним ресурсом, який створить конститутивний базис для оцінки результативних показників, моделювання перспективних стратегій розвитку суб'єкта підприємництва, закладе підгрунтя для створення, примноження та збагачення нових можливостей управління.
Використовуючи базові положення Міжнародних стандартів аудиту, обгрунтовано послідовність етапів аудиторського дослідження з чіткою ідентифікацією пріоритетних напрямів перевірки в розрізі конкретного етапу.
Деталізовано структуру інформаційного базису, який забезпечить необхідною інформацією практичну реалізацію завдань аудиту.
Виокремлено сукупність подій та умов фінансового спрямування, що можуть поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Узагальнено систему оціночних індикаторів, які повинні бути розраховані на підставі даних Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) з метою діагностики перспектив розвитку підприємства та оцінки проблемних питань. Грунтуючись на положеннях нормативних документів, схематично візуалізовано діагностичний процес визначення шахрайських ознак у фінансовій звітності та способи ідентифікації їх впливу на результативні індикатори.

Ключові слова: аудит; аудитор; аудиторські докази; ризик; фінансові результати; шахрайство.

Література

1. Бондар Ю. Робочі документи аудитора. Лід Скедьюли та програми. Аудиторська вибірка: посібник. Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство". 2017. 396 с.
2. Каменська Т. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторській перевірці. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. С. 2—9.
3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016—2017 р. Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України. Київ. 2018. Ч.1. 1142 c.
4. Назаренко І.М. Аудит фінансових результатів: цільова спрямованість та особливості алгоритмізації. Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: [колективна монографія] / Загальна редакція В.Я. Плаксієнка. Полтава: Видавництво: ПП "Астрая". 2018. С. 173—184.
5. Проскуріна Н.М. Маніпулювання фінансовими результатами: передумови, ознаки та способи виявлення. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 1. С. 110—114.

I. Nazarenko, V. Sakhoshko

ACTUAL ASPECTS OF AUDIT FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE

Summary

The scientific article is devoted to highlighting topical issues of the organization of the audit of the financial results of the enterprise.
Based on the analysis of scientific literature, the diagnosis of economic development trends, a set of system problems is substantiated that necessitate the strengthening of control functions over the process of generating financial results and their accounting generalization. It is substantiated that the audit will provide the stakeholders of the enterprise with the necessary information resource, which will create a constitutive basis for evaluating effective indicators, modeling promising strategies for the development of the business entity, will lay the foundation for creating, enhancing and enriching new management capabilities.
Using the basic provisions of the International Standards on Auditing, the sequence of stages of the audit studing with a clear identification of the priority areas of audit in the context of a specific stage is justified.
The structure of the information basis is detailed, which will provide the necessary information for the practical implementation of audit tasks.
The totality of events and financial conditions has been identified, which may call into question the ability of a business entity to continue its activities on an ongoing basis.
A generalization of the system of assessment indicators, which should be calculated on the basis of the data on the Statement of financial results (Statement of comprehensive income) to diagnose the prospects for the development of the enterprise and assess problematic issues. It is proved that business indicators that will be used for a comprehensive assessment of financial results must meet such criteria as informational completeness, proportionality in time, complexity.
The audit procedures are systematized, which must be implemented to obtain sufficient and acceptable audit evidence in the process of checking operations regarding the formation and accounting summary of financial results.
Based on the provisions of regulatory documents, the diagnostic process for determining fraudulent signs in financial statements and the methodology for identifying their impact on effective indicators are schematically visualized.

Keywords: audit; auditor; audit evidence; risk; financial results; fraud.

References

1. Bondar, Yu. (2017), Robochi dokumenty audytora. Lid Skedjjuly ta proghramy Audytorsjka vybirka [Auditor's working documents. Ice Sketches and Programs. Audit sample], Inform.-analyst. Agency, Kyiv, Ukraine.
2. Kamenska, T. (2015), "Audit Fraud Consideration", Accounting and Auditing, vol. 6, pp. 2—9.
3. International Federation of Accountants (2017), "Handbook of international quality control, auditing, review, other assuran and related services pronouncements 2016-2017 Edition Volume I", available at: https://www.iaasb.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-0. pdf (Accessed 12 September 2019).
4. Nazarenko, I. M. (2018), "Audit of financial results: target orientation and features of algorithmization", Scientific and applied aspects of improving accounting, economic control and tax systems, pp. 173—184.
5. Proskurina, N. M. (2014), "Manipulation of financial results: prerequisites, signs and methods of detection", Problems and prospects of entrepreneurship, vol. 1, pp. 110—114.

№ 20 2019, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1074

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0003-0874-199X


В. М. Сахошко

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

V. Sakhoshko

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0002-2950-4128

Як цитувати статтю

Назаренко І. М., Сахошко В. М. Актуальні аспекти аудиторської перевірки фінансових результатів підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.39

Nazarenko, I. and Sakhoshko, V. (2019), “Actual aspects of audit financial results of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.