EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. О. Терещенко, В. О. Кібальник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.56

УДК: 339.138

І. О. Терещенко, В. О. Кібальник

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Стаття розкриває сутність маркетингових аспектів стратегічного управління підприємством. Проаналізовано визначення поняття "маркетингова стратегія". Визначено фактори, що впливають на формування системи маркетингового стратегічного управління. Розкрито етапи формування системи маркетингового стратегічного управління підприємством. Зазначено, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегії загалом. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто маркетингово орієнтованого, управління у підприємстві. Обгрунтовано сутність та загальні положення оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства та напрями її удосконалення.
Система маркетингового управління підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи маркетингового менеджменту утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства. У статті наведено визначення маркетингового управління діяльністю підприємства та класифікацію маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати маркетингові інструменти у діяльності, що пов'язано із зростанням конкуренції на ринку. Обгрунтовано, що система маркетингового стратегічного управління підприємством є основою ефективності його діяльності, що впливає на конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку.

Ключові слова: стратегічне управління; маркетингові стратегії; ринкові інструменти; ефективність.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление: учеб. для вузов / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. — 454 с.
2. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. — К.: Ліра-К, 2010. — 224 с.
3. Друкер П. Менеджмент: учебник / П. Друкер, Дж.А. Макьярелло. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 704 с.
4. Лабурцева О.І. Стратегічний маркетинг: конс. лек. для студент. / О.І. Лабурцева. — К.: КНУТД, 2012. — 31 с.
5. Минцберг Г. Школы стратегий : учеб. для вузов / Г. Минцберг, Б. Альстрэд, Дж. Лэмпел. — СПб.: Питер, 2000. — 336 с.
6. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А.П. Міщенко. — К.: "Центр навчальної літератури", 2004.— 336 с.
7. Обремчук В.Ф. Стратегія підприємства: курс лекцій / В.Ф. Обремчук. — К.: МАУП, 2000. — 128 с.
8. Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навч. посіб. / М. Портер. — К.: Основи, 2007. — 451 с.
9. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. — 928 с.
10. Турченюк М.О. Маркетинг: підручник / М.О. Турченюк, М.Д. Швець. — К.: Знання, 2011. — 320 с.
11. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

І. Tereshchenko, V. Kibalnik

MARKETING ASPECTS OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article reveals the essence of marketing aspects of strategic enterprise management. The definition of the term "marketing strategy" is analyzed. The factors influencing the formation of the marketing strategic management system are identified. The stages of formation of the system of marketing strategic management of the enterprise are revealed. It is noted that the use of marketing tools for the formation of enterprise strategy increases the effectiveness of the strategy as a whole. The basic elements of the enterprise marketing management system are investigated. The necessity of introducing a leading, marketing oriented, management in the enterprise has been proved. The essence and general provisions of the estimation of the effectiveness of the marketing strategy of the enterprise and directions of its improvement are substantiated.
The enterprise marketing management system reflects a multifunctional system of interconnected elements that form a single whole. It is proved that the structure of the marketing management system is formed by elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. They can be used to improve the quality of management and enhance the competitiveness of the manufacturing enterprise. The article describes the definition of marketing management system of the enterprise and classification of marketing strategies. The stages of realization of marketing strategic management of activity of the enterprise are offered. The result of the application of the methodology is to formulate recommendations for improving the strategic marketing management system of the enterprise, which will allow to increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business executives need to use marketing tools in activities that are associated with increased competition in the market. It is substantiated that the system of marketing strategic management of an enterprise is the basis for the effectiveness of its activity, which affects the competitiveness and determines the directions of further development.

Keywords: strategic management; marketing strategies; market instruments; efficiency.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], Economics, Moscow, Russia.
2. Berezin, O. V. and Bezpartochnyj, M. H. (2010), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
3. Drucker, P. and Mak'iarello, Dzh. A. (2010), Menedzhment [Management], LLC "I. D. Williams", Moscow, Russia.
4. Laburtseva, O. I. (2012), Stratehichnyy marketynh [Strategic Marketing], KNUTD, Kyiv, Ukraine.
5. Mintzberh, H. Al'stred, B. andLempel, Dzh. (2000), Shkoly strategiy [School of strategies], SPb, Peter, Russia.
6. Mishenko, A. P. (2004), Stratehichne upravlinnya [Strategic Management], CEL, Kyiv, Ukraine.
7. Obremchuk, V. F. (2000), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], IAPM, Kyiv, Ukraine.
8. Porter, M. (2007), Stratehiya konkurentsiyi i metodyka analizu haluzey i diyal'nosti konkurentiv [Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors], Fundamentals, Kyiv, Ukraine.
9. Thompson, A. A. and Stryklend, A. Dzh. (2007), Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], Williams Publishing House, Moscow, Russia.
10. Turchenyuk, M. O. and Shvets', M. D. (2011), Marketynh [Marketing], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
11. Shershnova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 103

Відомості про авторів

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


В. О. Кібальник

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

V. Kibalnik

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-6374-1469

Як цитувати статтю

Терещенко І. О., Кібальник В. О. Маркетингові аспекти стратегічного управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 56–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.56

Tereshchenko, І. and Kibalnik, V. (2019), “Marketing aspects of strategic enterprise management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 56–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.