EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАРСТВ
І. О. Перит

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.72

УДК: 334.012; 330.31

І. О. Перит

СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

В умовах сучасної економіки саме домогосподарства в особі приватного підприємця проявляють себе як активні учасники економічних процесів, діючи на ринках як виробники, постачальники, управлінці, споживачі, інвестори, заощадники тощо. Фактично домогосподарства як окремі суб'єкти економіки здійснюють діяльність як на рівні макро- так і мікробізнесу. Відтак завданням дослідження є обгрунтування сутності та управління підприємницькою діяльністю домогосподарств в умовах сучасного ринку.
Проведено аналіз та подано авторське трактування поняття "підприємницька діяльність домогосподарств", під яким запропоновано розуміти ініціативну, самостійну, інноваційно орієнтовану, здійснювану під власну відповідальність та під усвідомлений ризик діяльність з прямого або опосередкованого управління бізнесом, а також діяльність з виробництва, купівлі-продажу матеріальних і нематеріальних благ та формування економічних відносин з іншими суб'єктами господарювання на конкретних ринках, з метою отримання прибутку або досягнення інших економічних цілей. Акцентовано увагу та тому, що домогосподарства є активними учасниками бізнесу — здійснюють пряме управління власним бізнесом через втручання у господарські процеси за напрямками діяльності, або пасивними — коли управління бізнесом передається довіреній особі, домогосподарства можуть здійснювати непрямий вплив на бізнес-процеси через таку особу, є отримувачами доходів, але не беруть безпосередньої участі у господарських процесах. Поряд із відомими нині категоріями "вимушених", "вдалих" та "номенклатурних" підприємців запропоновано виокремити додаткову категорію "нових підприємців", до якої відносяться домогосподарства або групи пов'язаних осіб, які володіють великим рівнем активності та ініціативності на ринку, не зіпсовані радянським та перехідним пострадянським економічним розвитком, прихильники інноваційних та нестандартних рішень, здатні швидко генерувати нові ідеї та швидко адаптуватися до змін ринкового середовища. Досліджено економічну сутність та запропоновано авторське визначення доходів домогосподарств від підприємницької діяльності як сукупності надходжень вартісного характеру (активних та пасивних) за певний період, які формуються у процесі здійснення економічних відносин домогосподарств з іншими суб'єктами господарювання на конкретних економічних ринках, збільшують активи домогосподарства, можуть бути спрямовані на розвиток власного бізнесу, інвестування, заощадження, споживання або досягнення інших цілей, не здійснюючи водночас негативного впливу на фінансові результати. За результатами проведеного дослідження наголошено на необхідності здійснювати економічно якісне управління підприємницькою діяльністю домогосподарств. Під терміном "управлінням доходами домогосподарств від підприємницької діяльності" рекомендується розуміти сукупність прямих та опосередкованих економічних дій суб'єкта господарювання щодо регулювання підприємницьких процесів та економічних відносин як всередині власної економічної системи, так і на зовнішніх ринках з метою формування та ефективного використання прибутку або досягнення інших економічних цілей.

Ключові слова: домогосподарство; підприємець; підприємницька діяльність; підприємницька діяльність домогосподарств; доходи домогосподарств; доходи домогосподарств від підприємницької діяльності; управління доходами від підприємницької діяльності домогосподарств.

Література

1. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук: 22.00.04. Київ. 2004. 32 с.
2. Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації: дис. доктора юрид. наук: спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси (політичні науки)". К. 2009. 412 с.
3. Терещенко В.О. Співвідношення понять "підприємництво" та "підприємницька діяльність". Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип 6. Т. 1. 2013. С. 82—84.
4. Бутенко Д.С., Довгопола Ю.С. Шляхи розвитку підприємницької діяльності в Україні. "Молодий вчений", № 12 (39), 2016. С. 682—685.
5. Ільчук М.М., Іщенко Т.Д. Підприємницька діяльність та агробізнес: підручник. За ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. К.: Вища освіта, 2006. 543 с.
6. Закон України "Про підприємництво" №191-19 від 12.02.2015. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (дата звернення — 11.10.2019).
7. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.08. Тернопіль. 2011. 514 с.
8. Станкевич Ю.Ю. Домогосподарство в ринковій економічній системі та його відображення у світовій економічній думці ХХ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 08.00.01. Київ. 2010. 21 с.
9. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Т. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. 478 с.
10. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. с англ. Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. М.: Прогресс, 1993. 487 с.
11. Василига Н. А. Оцінка ситуації у сфері розвитку домогосподарств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. № 12. 2017. С. 120—124.
12. Підгородецький Д.О. Доходи господарств населення та шляхи подолання бідності селян. 2013. С. 295—303. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/ 2010/1113/Pidgorodetckyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 05.10.2019).
13. Мінц О.Ю., Джамбаз Н.Ю. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2017. Вип 15. С. 226—231.
14. Попович О.В., Діденко Н.Ю. Тлумачення економічної сутності категорії "дохід". Економіка і суспільство. Вип. № 7. 2016. С. 975—978.
15. Станкевич Ю.Ю. Формування основних джерел отримання доходів сучасного домогосподарства. Наукові записки. Серія "Економіка. Вип. 10. С. 299—305. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6528/1/36.pdf (дата звернення 05.10.2019).
16. Палига Є.М., Панчишин Т.В. Рівень добробуту населення України в статистичному вимірі. Наукові записки. № 2 (12). 2007. С. 95—100. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-12/17.pdf (дата звернення 05.10.2019).
17. Р. Кові Стівен. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. пер. з англ. О. Любенко. Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. 384 с.
18. Брич В.Я., Снігур Х.А. Акмеологічна модель фахівця нового типу. Демографія та соціальна політика, № 1 (29), 2017.— С. 124—131.
19. Лілич Л., Мостенець С. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку. Інституційна економіка. №7. 2013. С. 47—53.
20. Перит І.О. Основи бізнес-управління. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. — Полтава: ЦФЕНД, 2019. — Ч. 1. — С. 34—36.

I. Peryt

ESSENCE AND MANAGEMENT OF HOUSEHOLD BUSINESS

Summary

In the modern economy, it is the households of the individual entrepreneur who are acting as active participants in economic processes, acting in the markets as producers, suppliers, managers, consumers, investors, savers, etc. In fact, households, as separate entities, operate at both macro and micro-business levels. Therefore, the purpose of the study is to substantiate the nature and management of household entrepreneurship in today's market.
The author analyzes the concept of "business activity of households", under which it is offered to understand the initiative, independent, innovation-oriented, carried out under its own responsibility and under conscious risk the activities of direct or indirect business management, as well as the activity of sale, production and business and intangible benefits and the formation of economic relations with other entities in specific markets, for profit or achievement, and Shih economic goals. Emphasis is also placed on the fact that households are active participants in the business — direct management of their business through interference with economic processes by line of business, or passive — when business management is delegated to a trustee, households may have an indirect impact on business processes through such a person, income recipients, but not directly involved in business processes. In addition to the currently known categories of "forced", "successful" and "nomenclature" entrepreneurs, it is proposed to distinguish an additional category of "new entrepreneurs", which include households or groups of related parties with a high level of activity and initiative in the market, not spoiled by Soviet and transitional post-Soviet economic development, adherents of innovative and non-standard solutions, capable of quickly generating new ideas and quickly adapting to changing market environment. The economic essence is investigated and the author's definition of household income from business activity as a set of value income (active and passive) for a certain period, which are formed in the course of realization of economic relations of households with other economic entities in specific economic markets, may increase assets be aimed at developing their own business, investing, saving, consuming or achieving other goals without positive impact on financial results. According to the results of the study, the need for economically quality management of household business activity was emphasized. The term "management of household income from entrepreneurial activity" is intended to mean the totality of direct and indirect economic actions of an entity to regulate business processes and economic relations both within its own economic system and in foreign markets in order to generate and effectively use profits or achieve other economic goals.

Keywords: household; entrepreneur; entrepreneurial activity; entrepreneurial activity of households; household income; household income from business activity; management of income from business activity of households.

References

1. Pachkovs'kyj, Yu.F. (2004), "Entrepreneurship as a subject of socio-psychological research (activity-behavioral aspect)", Ph.D. Thesis, Sociology, Kyiv, Ukraine.
2. Shul'zhenko, F.P. (2009), "The rule of law: the essence, problems of political modernization", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
3. Tereschenko, V.O. (2013), "The relation between the concepts of "entrepreneurship" and "entrepreneurial activity"", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 6, no. 1, pp. 82—84.
4. Butenko, D.S. and Dovhopola, Yu.S. (2016), "Ways to develop entrepreneurial activity in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 12 (39), pp. 682—685.
5. Il'chuk, M.M. and Ischenko, T.D. (2006), Pidpryiemnyts'ka diial'nist' ta ahrobiznes [Entrepreneurship and agribusiness], Vyscha osvita, Kyiv, Ukraine.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About entrepreneurship", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (Accessed 25 Nov 2018).
7. Kizyma, T.O. (2011), "Household finance: conceptual foundations of theory and practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ternopil.
8. Stankevych, Yu.Yu. (2010), "Households in a market economic system and its reflection in the world economic thought of the twentieth century", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
9. Zombart, V. (2005), Burzhua: Jetjudy po istorii duhovnogo razvitija sovremennogo jekonomicheskogo cheloveka [Bourgeois: Studies on the history of the spiritual development of modern economic man], Vladimir Dal', St.Petersburg, Russia.
10. Hiks, Dzh. (1993), Stoimost' i kapital [Cost and capital], Progress, Moscow, Russia.
11. Vasylyha, N.A. (2017), "Assessment of the situation in the field of household development in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 120—124.
12. Pidhorodets'kyj, D.O. (2011), "Income of households and ways of overcoming poverty of peasants", pp. 295—303, available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/1113/Pidgorodetckyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 25 Nov 2018).
13. Mints, O.Yu. and Dzhambaz, N.Yu. (2017), "Mechanisms of formation and use of household finances in Ukraine", Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, vol. 15, pp. 226—231.
14. Popovych, O.V. and Didenko, N.Yu. (2016), "Interpretation of the economic nature of the category "income"", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 7, pp. 975—978.
15. Stankevych, Yu.Yu. (2008), "Formation of the main sources of income of modern households", Naukovi zapysky. Seriia "Ekonomika", vol. 10, pp. 299—305, available at: https://eprints.oa.edu.ua/6528/1/36.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
16. Palyha, Ye.M. and Panchyshyn, T.V. (2007), "The level of welfare of the population of Ukraine in the statistical dimension", Naukovi zapysky, vol. 2 (12), pp. 95—100, available at: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-12/17.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
17. Kovi, R.S. (2012), 7 zvychok nadzvychajno efektyvnykh liudej [7 Habits of Extremely Effective People], Knyzhkovyj Klub "Klub Simejnoho Dozvillia", Kharkiv, Ukraine.
18. Brych, V.Ya. and Snihur, Kh.A. (2017), "Acmeological model of specialist of new type", Demohrafiia ta sotsial'na polityka, 1 (29), pp. 124—131.
19. Lilych, L. and Mostenets', S. (2013), "Management of household income and expenditure in a market environment", Instytutsijna ekonomika, vol. 7, pp. 47—53.
20. Peryt, I.O. (2019), "Fundamentals of Business Management", Aktual'ni pytannia ekonomiky, obliku, finansiv ta prava v suchasnykh umovakh: zbirnyk tez dopovidej mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Topical Issues of Economics, Accounting, Finance and Law in Modern Conditions: Collection of Abstracts of International Scientific and Practical Conference], TsFEND, Poltava, Ukraine, 1 June, pp. 34—36.

№ 20 2019, стор. 72 - 77

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

І. О. Перит

здобувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

I. Peryt

applicant of the International Tourism and Hospitality Department, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-6925-6755

Як цитувати статтю

Перит І. О. Сутність та управління підприємницькою діяльністю домогосподарств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.72

Peryt, I. (2019), “Essence and management of household business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.