EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ: ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЧИННИКИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Р. Ю. Сазонов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.83

УДК: 339.727.22

Р. Ю. Сазонов

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ: ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЧИННИКИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню специфіки державного регулювання залучення інвестицій в економіку та формування на цій основі його принципологічної бази та інструментарію в сучасних умовах під впливом комплексу чинників, які структуровано та досліджено в роботі. Державне регулювання залучення інвестицій в національну економіку представлено як сукупність організаційно-економічних методів та інструментів, як загальних, так і специфічних, за допомогою яких виконуються взаємопов'язані функції для забезпечення цілеспрямованого, безперервного, ефективного впливу держави на підвищення результативності залучення інвестицій для потреб сталого функціонування та розвитку економіки країни. Запропоновано схему системи державного регулювання залучення інвестицій в національну економіку та проаналізовано її складові. Обгрунтовано важливість реалізації інструментарію регулювання в межах системного, структурованого процесу здійснення вибору найбільш доцільного набору інструментів для конкретної країни в мінливих умовах зовнішнього та внутрішнього середовища (обмежень, тиску і можливостей, що з'являються) з метою реалізації потенціалу активного залучення та використання інвестицій для розвитку національної економіки.

Ключові слова: державне регулювання; інвестиції; національна економіка; принципи; інструменти; чинники; умови; розвиток; система; процес.

Література

1. Андрущенко Л.В. Система державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (теоретико-методологічний підхід) / Л. В. Андрущенко // Право і суспільство. — 2015. — № 4, ч. 3. — С. 128—133.
2. Гужва І.Ю. Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки: автореф. дис... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / І.Ю. Гужва. — Нац. акад. управління. — Київ, 2017. — 42 с.
3. Заяць Т.А. Інвестиційне забезпечення модернізації робочих місць в антикризовій політиці держави / Т.А. Заяць // Модернізація українського суспільства: чинники, передумови, перспективи. — 2012. — № 1. — С. 51—59.
4. Ільїна А. Державне стимулювання інвестиційного процесу / А. Ільїна // Вісник КНТЕУ. Держава та економіка. — 2016. — № 3. — С. 67—77.
5. Ковальчук С.П. Зарубіжний досвід державного регулювання залучення інвестицій: основні інструменти та перспективи їх використання в Україні / С.П. Ковальчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. — 2015. — № 5 (73). — С. 241—250.
6. Ковальчук С.П. Сучасна проблематика факторів державного регулювання залучення інвестицій в Україну / С.П. Ковальчук. В.Ф. Беседін // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник, наукових праць І [редакц. кол.: Апатій В.В., Куинк П.О., Семак Б.Б. та ін]. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. — Вип. 19. — С. 68—78.
7. Кравчун О. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / О. Кравчун // Теорія та практика державного управління. — 2012. — Вип. 3 (38). — С. 323—332.
8. Любкіна О.В. Іноземний капітал на ринку банківських послуг України / О.В. Любкіна // Наукові праці НДФІ. — 2007. — Випуск 3(40). — С. 110—116.
9. Лютий І.О. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за заг. ред. І.О. Лютого. — Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. — 308 с.
10. Осецький В.Л. Інноваційно-інвестиційних вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект / В.Л. Осецький // Наукові праці НДФІ. — 2012. — № 3 (60). — С. 153—185.
11. Романова Т.В. Світовий досвід формування інвестиційної політики / Т.В. Романова, В.Я. Чевганова, Р.В. Шинкаренко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 3. Т. 3. — С. 103—106.
12. Салига К.С. Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти / К.С. Салига // Ефективна економіка. — 2013. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_23
13. Сержанов В.В. Архітектоніка державної інвестиційної політики [Електронний ресурс] / В.В.Сержанов // Інфраструктура ринку. — 2018. — Вип. 17. — Режим доступу до журналу: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018
14. Сержанов В.В. Напрями впливу інвестиційної політики на економічне зростання національного господарства / В.В. Сержанов // Thesis of the 5-th International Scientific Seminar "Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society" (Kyiv — Vienna, 16—19 Desember 2017). — Kyiv — Vienna: International Academy of Information Science, 2018. — Р. 108—111.
15. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: [Текст] / І.Б. Скворцов. — Л.: НУ "Львівська політехніка", 2003. — 311 с.
16. Федулова Л.І. Політика забезпечення інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів: завдання державного правління та місцевого самоврядування / Л.І. Федулова // Державне управління регіональним розвитком України: монографія / [за заг. ред. В.С. Воротша, А. Я. Жаліла].. — К.: НІСД, — 2010. — 285 c.
17. Фікс М.М. Світовий досвід регулювання іноземного інвестування / М.М. Фікс, С. Федоров // Бізнес-навігатор. — 2013. — № 3. — С. 117—119.
18. Череп А.В. Інвестиційна політика України в сучасних умовах нестабільності / А.В. Череп, А.Г. Іванова // Економічний простір. — 2011. — № 47. — С. 133—137.
19. Яценко А.В. Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України / А.В. Яценко // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 8. — С. 12—17.

R. Sazonov

STATE REGULATION OF ATTRACTING INVESTMENT IN THE ECONOMY: PRINCIPLES, TOOLS, FACTORS AND CONDITIONS FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION

Summary

The article is devoted to the study of the specifics of state regulation of attracting investment in the economy and the formation of its principled base and tools in modern conditions under the influence of a set of factors that are structured and researched in the work. State regulation is considered in the article as a separate function of the state, which is realized through the appropriate system of means, forms, methods and instruments through the conscious and purposeful activity of the state administrative apparatus. State regulation of attracting investments into the national economy, as one of the areas of regulatory activity, is presented as a set of organizational and economic methods and instruments, both general and specific, through which they perform interrelated functions to ensure the purposeful, continuous, effective influence of the state on increasing the efficiency of attracting investments for the needs of sustainable functioning and economic development of the country. Research and use of the potential of practical application of tools. The impact of state regulation on investment support for the development of the Ukrainian economy is an objective necessity to intensify the investment process at the country level and to realize the possibilities of further effective interaction of the state with domestic and foreign investors, as well as investors among themselves within the local and global investment capital market. The scheme of the state regulation of attraction of investments into the national economy is offered and its components are analyzed. The main goal of such regulation is to identify the provision of attracting domestic and foreign investment to increase the efficiency of use of competitive advantages and development of the national economy, while preserving the economic security of the country. The importance of implementing regulatory tools within the systematic, structured process of selecting the most appropriate set of tools for a specific country in the changing environment of external and internal environment (constraints, pressures and opportunities that appear) in order to realize the potential of active involvement and use of investment for development is substantiated national economy.

Keywords: state regulation; investments; national economy; principles; instruments; factors; conditions; development; system; process.

References

1. Andrushchenko, L.V. (2015), "The system of state regulation of investment activity in Ukraine (theoretical and methodological approach)", Pravo i suspil'stvo, vol. 4, no. 3, pp. 128—133.
2. Guzhva, I.Yu. (2017), "State regulation of the foreign trade sphere of the national economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and Management, Nat. Acad. management, Kyiv, Ukraine.
3. Zayats, T.A. (2012), "Investment support for the modernization of jobs in the anti-crisis policy of the state", Modernizatsiia ukrains'koho suspil'stva: chynnyky, peredumovy, perspektyvy, vol.1, pp. 51—59.
4. Ilyina, A. (2016), "State stimulation of the investment process", Visnyk KNTEU. Derzhava ta ekonomika, vol. 3, pp. 67—77.
5. Kovalchuk, S.P. (2015), "Foreign experience of state regulation of attraction of investments: the basic tools and prospects of their use in Ukraine", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 5 (73), pp. 241—250.
6. Kovalchuk, S.P. and Besedin, V.F. (2015), "Contemporary Issues of State Regulation of Attraction of Investments in Ukraine", Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo: zbirnyk, naukovykh prats', vol.19, pp. 68—78.
7. Kravchun, O. (2012), "Mechanisms of State Regulation of Investment Activity in Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (38), pp. 323—332.
8. Lyubkina O.V. (2007), "Foreign capital in the Ukrainian banking services market", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (40), pp. 110—116.
9. Liutyj, I.O. (2008), Natsional'ni finansovi systemy v umovakh hlobalizatsii: [National financial systems in the conditions of globalization], Halych Academy, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
10. Osetsky, V.L. (2012), "The innovation-investment vector of socio-economic development: regional aspect", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (60), pp. 153—185.
11. Romanova, T.V. Chevganova, V.Ya. and Shinkarenko, R.V. (2011), "World experience in investment policy formation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 103—106.
12. Saliga, K.S. (2013), "Methodology of scientific research of economic efficiency of investments in innovative projects", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_23 (Accessed 20 Oct 2019).
13. Serzhanov, V.V. (2018), "The architectonics of state investment policy", Infrastruktura rynku, [Online], vol. 17, available at: http://market-infr.od.ua/en/17-2018 (Accessed 20 Oct 2019).
14. Serzhanov, V.V. (2017), "Areas of influence of investment policy on economic growth of national economy", Thesis of the 5-th International Scientific Seminar "Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society" [Thesis of the 5th International Scientific Seminar "Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society"], International Academy of Information Science, Kyiv — Vienna, pp. 108—111.
15. Skvortsov, I.B. (2003), Efektyvnist' investytsijnoho protsesu: metodolohiia, metody i praktyka [The efficiency of the investment process: methodology, methods and practice], L'vivs'ka politekhnika, Lviv, Ukraine.
16. Fedulova, L.I. (2010), Polityka zabezpechennia investytsijno-innovatsijnoi pryvablyvosti rehioniv: zavdannia derzhavnoho pravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia [Policy of providing investment and innovation attractiveness of regions: the tasks of state government and local self-government], NISD, Kyiv, Ukraine.
17. Fiks, M.M. (2013), "International experience in foreign investment regulation", Biznes-navihator, vol. 3. pp. 117—119.
18. Cherep, A.V. and Ivanova, A.H. (2011), "International experience in regulating foreign investmentInvestment policy of Ukraine in the current conditions of instability", Ekonomichnyj prostir, vol. 47, pp. 133—137.
19. Yatsenko, A.V. (2010), "Formation of investment policy from strategic positions of development of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 12—17.

№ 20 2019, стор. 83 - 90

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

Р. Ю. Сазонов

магістр економіки, асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; голова ради, ТОВ "Град інвестмент", м. Київ, Україна

R. Sazonov

Master of Economics, assistant of the Department of Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Chairman of the Board, Grad Investment LLC, Kiev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9293-8746

Як цитувати статтю

Сазонов Р. Ю. Державне регулювання залучення інвестицій в економіку: принципи, інструментарій, чинники та умови ефективної реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 83–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.83

Sazonov, R. (2019), “State regulation of attracting investment in the economy: principles, tools, factors and conditions for effective implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 83–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.