EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ ЯК ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Л. Ю. Мельник, О. І. Радзієвський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.10

УДК: 353:338.43

Л. Ю. Мельник, О. І. Радзієвський

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ ЯК ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Визначено, що підтримка необхідних територіальних пропорцій в економіці, недопущення надмірної диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, забезпечення ефективного функціонування загальноукраїнського ринку є найважливішими аспектами модернізації української економіки та її сталого розвитку на сучасному етапі. Здійснення такої стратегії територіального розвитку країни вимагає не тільки активізації регіональної політики, але і вдосконалення всіх правових, інституційних, економічних механізмів.
Встановлено, що проблеми організації та управління сільськими територіями необхідно вирішувати з урахуванням того, що регіональна економіка з регіональним господарством є цілісною системою. Організаційна структура управління відповідала принципу системності, сприяла тому, щоб предмети, що відносяться до різних видів власності, розвивалися як цілісна система з дотриманням комплексності та необхідних пропорцій, маючи на увазі, що зайва складність системи знижує ефективність і надійність її функціонування. Інструментами в державній політиці з цього питання могли б бути податкові преференції, субсидії та прискорена амортизація. В основу розвитку регіону має бути покладено орієнтацію на інновації, знання. Дослідження процесів ринкових перетворень у регіональній площині дозволили сформулювати систему антикризового механізму розвитку сільських територій в сучасних умовах та запропонувати комплекс організаційних, економічних, фінансових і соціальних заходів за пріоритетними напрямами подальшого розвитку.

Ключові слова: економічна система; економічна діяльність; регіони; розвиток сільських територій.

Література

1. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка Б.Є. Патона. Київ: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. 72 с.
2. Васільєва Л.М. Інструменти державного регулювання аграрного сектора економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. — № 10. URL: http:// www.dy.nayka.com.ua
3. Васільєва Л.М. Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки. Молодий вчений. 2015. № 1(16). С. 204—209.
4. Маренич Т.Г. Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики): монографія. К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. 454 с.
5. Стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року. URL: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view
6. Сталий розвиток і зелена економіка. URL: http:// www.eco-live.com.ua/content/blogs/staliy-rozvitok-izelena-ekonomika
7. Ходаківська О.В., Шпикуляк О.Г., Супрун О.М. Інститути "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 13—18.

L. Melnik, O. Radzievskii

ACTIVITIES OF ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS CENTERS OF RURAL DEVELOPMENT

Summary

It is determined that maintaining the necessary territorial proportions in the economy, preventing the over-differentiation of regions by the level of socio-economic development, ensuring the efficient functioning of the Ukrainian market are the most important aspects of the modernization of the Ukrainian economy and its sustainable development at the present stage. The implementation of such a strategy of territorial development of the country requires not only the activation of regional policy, but also the improvement of all legal, institutional and economic mechanisms.
It is established that the problems of organization and management of rural territories should be solved taking into account that the regional economy with the regional economy is a coherent system. The organizational structure of management conformed to the principles of systematicity, facilitated that items belonging to different types of property, developed as a holistic system with the complexity and necessary proportions, keeping in mind that the excessive complexity of the system reduces the efficiency and reliability of its functioning. Instruments in public policy on this issue could be tax preferences, subsidies and accelerated depreciation. The development of the region should be based on innovation, knowledge. Studies of processes of market transformations in the regional plane have allowed to formulate a system of anti-crisis mechanism for rural development in modern conditions and to offer a set of organizational, economic, financial and social measures in the priority directions of further development.
Thus, the key purpose of regional governance is to formulate a strategy of priorities and key objectives of agricultural policy, to influence the creation of appropriate conditions, structures and regional programs, forecast the development of industries, limit monopoly and stimulate competition.
For the region, the most appropriate and effective approach will be to preserve viable large state and collective farms with appropriate ownership, but with the restructuring of domestic economic relations, with worldwide support for the newly emerging forms of economic activity that have a fundamentally new economic nature.

Keywords: еconomic system; economic activity; regions; rural development.

References

1. Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku (2012), Natsionalna paradyhma staloho rozvytky Ukrainy [The national paradigm of sustainable development of Ukraine], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
2. Vasil'ieva, L.М. (2010), "Instruments of state regulation of agrarian sector of economy", The government and management: improvement and development, vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua (Accessed 25 Oct 2019).
3. Vasil'ieva, L.М. and Bondarchuk, N.V. (2015), "The agricultural sector: assessing the level of state support", Young scientist, vol. 1, pp. 204—209.
4. Marenych, T.H. (2005), Transformatsijna dynamika ta mekhanizmy ekonomichnoho rehuliuvannia ahroformuvan' (pytannia teorii, metodolohii, praktyky), [Transformational dynamics and mechanisms of economic regulation agroformations (questions of theory, methodology, practice)], NAS of Ukraine; Inst ehkon. and forecasts, Kyiv, Ukraine.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Strategy for sustainable development and institutional reform of the forestry and hunting economy of Ukraine for the period up to 2022", available at: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view (Accessed 25 Oct 2019).
6. Eco-live (2017), "Sustainable development and green economy", available at: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/staliy-rozvitok-i-zelena-ekonomika (Accessed 25 Oct 2019).
7. Khodakivs'ka, O.V. Shpykuliak, O.H. and Suprun, O.M. (2017), "Institutes of the "green economy" in ensuring the sustainable development of the agricultural sector: the theoretical dimension", Business Inform, vol. 7, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform2017-7_0-pages-13_18.pdf (Accessed 25 Oct 2019).

№ 21 2019, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

L. Melnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-6317-1075


О. І. Радзієвський

д. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

O. Radzievskii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

000-0002-8769-8098

Як цитувати статтю

Мельник Л. Ю., Радзієвський О. І. Діяльність економічної системи регіонів як центрів розвитку сільських територій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.10

Melnik, L. and Radzievskii, O. (2019), “Activities of economic system of regions as centers of rural development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.