EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IMPROVEMENT OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISE
S. Khalatur, D. Makhynia

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.21

УДК: 338.432:658

S. Khalatur, D. Makhynia

IMPROVEMENT OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

This article reveals the issues that arise in the management of agricultural enterprises. Methods and techniques of financial resources management of the enterprise and their improvement by means of planning, analysis, budgeting, crediting are demonstrated. The essence and importance of the financial service in an agricultural enterprise as a separate management body, which takes over the management of financial flows and solving various issues related to the financial activity of an agricultural enterprise, is disclosed by not only scientists but also private business owners who are looking for ways to improve the efficiency of their businesses. With regard to agricultural enterprises, it is determined that the activity of these enterprises has certain features: uneven production, seasonality and dynamic changes. Some regions have differences in the availability of territorial resources, geography of demand, and the number of enterprises of this profile. Therefore, improving the financial resources management is an urgent need of today.
Financial resources management of agricultural enterprises depends on a set of internal and external factors that cause direct or indirect influence. Thus, the effectiveness of financial management of agricultural enterprises depends on the prompt, rational and purposeful selection of appropriate management decisions to enhance incentives and avoid deterrent measures.
The introduction of an effective debt management system will enable the company to control the accounts payable, to repay them within the set time and to formulate a credit policy. In this case, the borrowed funds will be an additional and relatively cheap source of financing for the enterprise. Establishing a financial service will enable the agricultural enterprise to use its financial resources more efficiently and to solve problems that arise in the course of the enterprise's operation.

Keywords: financial resources; financial activity of enterprises; planning; analysis; lending.

References

1. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств // Економіка та суспільство. —2017. — 9. — С. 396—400.
2. Колеснік Я.В., Криворучко А.О. Перспективи розвитку фінансового менеджменту у сфері споживчого та іпотечного кредитування/ Я.В. Колеснік, А.О. Криворучко// Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". — Київ, 2018. — № 11 (листопад). — С. 77—80.
3. Колеснік Я.В., Чорний В.О. Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств / Я.В. Колеснік, В.О. Чорний // Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". — Київ, 2018. — № 21 (листопад). — С. 55—59.
4. Крючко Л.С. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону // Вісник Запорізького національного університету, Серія: Економічні науки — 2011. — № 4 (12). — С.158—162.
5. Крючко Л.С. Перспективи піднесення аграрного сектору України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства // Науково-практичний журнал "АгроСвіт". — 2013. — №15. — С.30—35.
6. Bestuzheva S.V. (2015). Foreign Trade Development Directions in the Agriculture of Ukraine. Global and National Economic Problems, 4, 41—45.
7. Hudym K., Khalatur S. (2016). Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets // Економiчний часопис-XXI, № 5—6, 34—37.
8. Khalatur S. (2015) Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem // Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 1, 114—116.
9. Khalatur S.M. (2017). Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine // Технологический аудит и резервы производства. Vol. 4, 5 (36), 19—26.
10. Official website of the State Statistics Committee. — URL: www.ukrstat.gov.ua
11. Yatsukh О. (2018). Cognitive modeling of factors of influence on the processes of formation and reproduction of fixed assets of agricultural enterprises // Development Management, 16 (4), Р. 73—87. doi:10.21511/dm.4(4).2018.07
12. Yatsenko O., Nitsenko V., Karasova N., James H.S.Jr., & Parcell J.L. (2017). Realization of the potential of the Ukraine-EU free trade area in agriculture // Journal of International Studies, 10 (2), рр. 258—277. doi:10.14254/2071-8330.2017/10— 2/18

С. М. Халатур, Д. В. Махиня

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття розкриває питання, які виникають у процесі управління сільськогосподарськими підприємствами. Демонструються методи і прийоми управління фінансовими ресурсами підприємства та їх удосконалення за допомогою планування, аналізу, бюджетування, кредитування. Розкрито сутність і важливість фінансової служби на сільськогосподарському підприємстві як окремого органу управління, яка бере на себе управління фінансовими потоками і вирішенням різних питань, пов'язаних з фінансовою діяльністю сільськогосподарського підприємства. Питання управління фінансовими ресурсами і удосконалення управління ними зараз є досить актуальним питанням, яке цікавить не тільки науковців, але й власників приватних підприємств, які шукають шляхи підвищення ефективності роботи своїх підприємств. Стосовно підприємств сільського господарства визначено, що діяльність цих підприємств має певні риси: нерівномірний характер виробництва, сезонність та динамічні зміни. Окремі регіони мають відмінності у наявності територіальних ресурсів, географії попиту, кількості підприємств даного профілю. Тому удосконалення управління фінансовими ресурсами є нагальною потребою сучасності.
Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств залежить від сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів, які зумовлюють прямий чи опосередкований вплив. Таким чином, ефективність фінансового управління сільськогосподарських підприємств залежить від оперативного, раціонального та цілеспрямованого вибору відповідних управлінських рішень для посилення стимулюючих та уникнення стримуючих заходів.
Впровадження ефективної системи управління заборгованістю дасть можливість підприємству контролювати кредиторську заборгованість, проводити її погашення в установлені строки та формувати кредитну політику. У такому випадку залучені кошти будуть виступати для підприємства додатковим та відносно дешевим джерелом його фінансування. Створення фінансової служби дасть змогу сільськогосподарському підприємству ефективніше використовувати фінансові ресурси і вирішувати проблеми, які виникають у процесі роботи підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси; фінансова діяльність підприємств; планування; аналіз; кредитування.

Література

1. Demchuk, N.I. Khalatur, S.M. and Khidiryan, M.O. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Economics and Society, vol. 9, 396—400.
2. Kolesnik, Y.V. and Kryvoruchko, A.O. (2018), "Prospects of financial management development in the sphere of consumer and mortgage lending", Economy and State, vol. 11, pp. 77—80.
3. Kolesnik, Y.V. and Cherniy, V.O. (2018), "The strategy of development of tax management of agricultural enterprises", Investments: Practice and Experience, vol. 21, pp. 55—59.
4. Kryuchko, L.S. (2011), "Development of innovative activity of agricultural enterprises of the region", Bulletin of the Zaporizhzhya National University, Series: Economic Sciences, vol. 4 (12), pp.158—162.
5. Kryuchko, L.S. (2013), "Prospects of raising the agrarian sector of Ukraine in the conditions of financial globalization of the food market", AgroSvit, vol. 15, pp. 30—35.
6. Bestuzheva, S. V. (2015), "Foreign Trade Development Directions in the Agriculture of Ukraine", Global and National Economic Problems, vol. 4, pp. 41—45.
7. Hudym K., Khalatur S. (2016). Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets. Economic Annals -XXI, 5—6, 34—37.
8. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
9. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Technological audit and production reserves", vol. 4,5 (36), pp. 19—26.
10. Official website of the State Statistics Committee (2019), available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 Oct 2019).
11. Yatsukh, О. (2018), "Cognitive modeling of factors of influence on the processes of formation and reproduction of fixed assets of agricultural enterprises", Development Management, 16 (4), 73—87. doi:10.21511/dm.4(4).2018.07
12. Yatsenko, O. Nitsenko, V. Karasova, N. James, H.S.Jr. and Parcell, J.L. (2017), "Realization of the potential of the Ukraine-EU free trade area in agriculture", Journal of International Studies, vol. 10 (2), pp. 258—277. doi: 10.14254/2071-8330.2017/10— 2/18

№ 21 2019, стор. 21 - 27

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-8331-3341


D. Makhynia

Student of gr. MGFBS-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

Д. В. Махиня

студентка гр. МгФБС-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0002-2543-1371

Як цитувати статтю

Khalatur, S. and Makhynia, D. (2019), “Improvement of financial resources management in agricultural enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.