EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КАТЕГОРІЯХ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНОГО ТЯЖІННЯ ПОКАЗНИКІВ
Л. А. Костирко, М. В. Євтушенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.28

УДК: 336.67

Л. А. Костирко, М. В. Євтушенко

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КАТЕГОРІЯХ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНОГО ТЯЖІННЯ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти визначення причинно-наслідкових зв'язків між фінансовою стійкістю і узагальнюючими показниками фінансового стану корпоративного підприємства. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, публічна фінансова звітність корпоративних підприємств кондитерської галузі за дванадцятирічний період. Під час проведення дослідження для вимірювання сили економіко-вартісного тяжіння показників використано методи коефіцієнтного, факторного, кореляційно-регресійного аналізу, методи групування.
Надано дефініцію економіко-вартісного тяжіння показників як комплексної категорії, яка визначає напрям, щільність зв'язку і силу їх впливу на узагальнюючий показник фінансового стану корпоративного підприємства — фінансову стійкість, що діагностується за чотирьома класами. Проведено групування досліджуваної сукупності шістнадцяти корпоративних кондитерських підприємств за типами фінансової стійкості, з'ясовано, що майже половина з них знаходиться у передкризовому і кризовому стані.
Виділено загальні проблемні зони аналізованих кондитерських корпоративних підприємств: брак ліквідності; від'ємне значення власного оборотного (робочого) капіталу; від'ємний, або низький рівень маневреності робочого та власного капіталу; недостатня рентабельність, або збитковість використання власного капіталу. З'ясовано, що сприятливою відносно забезпечення фінансової стійкості є ситуація з концентрацією власного капіталу, покриттям власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями поточних зобов'язань.
Побудовано достовірну, статистично значущу кореляційно-регресійну модель залежності типу фінансової стійкості корпоративного підприємства від коефіцієнта проміжної ліквідності, коефіцієнта покриття, частки власного капіталу і оборотності капіталу. За результатами тестування моделі виділено напрями зміцнення фінансової стійкості і зростання вартості дослідженої сукупності суб'єктів господарювання: збільшення обсягу продаж і чистого прибутку, його капіталізація, оптимізація структури оборотних активів за рахунок скорочення абсолютного розміру і частки запасів і дебіторської заборгованості на користь високоліквідних активів, ліквідація дефіциту робочого капіталу.

Ключові слова: фінансова стійкість; корпоративні підприємства; економіко-вартісне тяжіння; кореляційно-регресійний аналіз.

Література

1. Рогов Г. Теоретична сутність і взаємозв'язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості. Економіст. 2015. № 6. С. 28—31.
2. Кривов'язюк І.В. Концептуальна модель та принципи діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості корпорації. Молодий вчений. 2018. № 3 (1). С. 354—358.
3. Мирончук В.М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 1. С. 306—312.
4. Рогов Г.К. Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1. С. 247—254.
5. Костирко Л.А. Інтегрована інформаційна система підтримки фінансової стратегії стійкого розвитку підприємств. Часопис економічних реформ. 2013. № 4. С. 91—98.
6. Шапурова О.О. Економічні аспекти корпорацій автомобільної індустрії: виробництво, збут, фінансова стійкість. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 174—180.
7. Семененко Т.М. Підвищення фінансової стійкості корпоративних структур автомобільного сектору: шляхи та напрями. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 67—71.
8. Тюхтій М.П., Громоздова Л.В., Коваль О.В. Фінансова стійкість корпорації в регіонах України: теоретичні аспекти аналізу. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2017. № 11. С. 63—73.
9. Косова Т.Д., Дєєва Н.Е. Фінансові механізми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30 (2). С. 80—84.
10. Тюхтій М.П., Громоздова Л.В., Коваль О.В. Фінансова стійкість корпорації: теоретичні аспекти аналізу. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 6. С. 54—62.

L. Kostyrko, M. Yevtushenko

FINANCIAL STABILITY OF CORPORATE ENTERPRISES IN THE CATEGORY OF ECONOMICALLY VALUABLE GRAVITY

Summary

The subject of the study is the theoretical basis, methodological foundations and practical aspects of determining the cause and effect relationships between financial soundness and general indicators of the financial condition of a corporate enterprise. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, public financial statements of the corporate enterprises of the confectionery industry for a twelve-year period. In conducting the study, the methods of coefficient, factor, correlation-regression analysis, and methods of grouping were used to measure the strength of economic and cost attraction of indicators.
The definition of economic value attraction of indicators as a complex category is given, which defines the direction, density of communication and the force of their influence on the general indicator of the financial condition of a corporate enterprise — financial stability, which is diagnosed in four classes. The grouping of sixteen corporate confectionery enterprises was grouped according to the types of financial stability, and it was found that almost half of them were in pre-crisis and crisis state.
Common problem areas of the analyzed confectionery corporations are highlighted: lack of liquidity; negative working capital (working) capital; negative or low level of maneuverability of working and own capital; insufficient profitability or loss of equity. It has been found that the situation with concentration of equity, coverage of equity and long-term commitments of current liabilities is favorable for ensuring financial stability.
A reliable, statistically significant correlation-regression model of dependence of the type of financial stability of a corporate enterprise on the ratio of intermediate liquidity, coverage ratio, share of equity and capital turnover was constructed. According to the results of the model testing, the directions of strengthening the financial stability and growth of the value of the studied population of economic entities are highlighted: increase in sales and net profit, its capitalization, optimization of the structure of circulating assets by reducing the absolute size and share of inventories and receivables in favor of highly liquidated assets. working capital deficit.

Keywords: financial stability; corporate enterprises; economically valuable gravity; correlation — regression analysis.

References

1. Rogov, G. (2015), "Theoretical nature and relationship of sustainable development, corporate and financial sustainability", Ekonomist, vol. 6, pp. 28—31.
2. Kryvov'jazjuk, I.V. (2018), "Conceptual model and principles of diagnostics of potential of financial and economic stability of corporation", Molodyj vchenyj, vol. 3 (1), pp. 354—358.
3. Myronchuk, V.M. (2011), "Financial stability of deposit-taking corporations: impact factors and valuation indicators", Visnyk Chernivec'kogo torgovel'no-ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 306—312.
4. Rogov, G.K. (2016), "Financial Aspects of Corporate Sustainability Strategy. Bulletin of socio-economic research", Visnyk social'no-ekonomichnyh doslidzhen', vol. 1, pp. 247—254.
5. Kostyrko, L.A. (2013), "An integrated information system for supporting the financial strategy of sustainable enterprise development", Chasopys ekonomichnyh reform, vol. 4, pp. 91-98.
6. Shapurova, O.O. (2017), "Economic aspects of corporations of automobile industry: production, sales, financial stability", Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu. Serija : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, vol. 11, pp. 174—180.
7. Semenenko, T.M. (2018), "Improving the financial sustainability of corporate structures in the automotive sector: ways and directions", Investycii': praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 67—71.
8. Tjuhtij, M.P. Gromozdova, L.V. and Koval', O.V. (2017), "Financial stability of the corporation in the regions of Ukraine: theoretical aspects of the analysis", Problemy innovacijno-investycijnogo rozvytku. Serija : Ekonomika ta menedzhment, vol. 11, pp. 63—73.
9. Kosova, T.D. and Djejeva, N.E. (2018), "Financial mechanisms of valuation of the capital of a joint-stock company", Prychornomors'ki ekonomichni studii', vol. 30 (2), pp. 80—84.
10. Tjuhtij, M.P. Gromozdova, L.V. and Koval', O.V. (2014), "Financial stability of a corporation: theoretical aspects of analysis", Problemy innovacijno-investycijnogo rozvytku, vol. 6, pp. 54—62.

№ 21 2019, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

Л. А. Костирко

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Kostyrko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-3447-2343


М. В. Євтушенко

асистент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

M. Yevtushenko

Assistant of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-6602-844X

Як цитувати статтю

Костирко Л. А., Євтушенко М. В. Фінансова стійкість корпоративних підприємств у категоріях економіко-вартісного тяжіння показників. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.28

Kostyrko, L. and Yevtushenko, M. (2019), “Financial stability of corporate enterprises in the category of economically valuable gravity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.