EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
І. А. Опенько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.39

УДК: 332.24:630*114(4)

І. А. Опенько

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Ефективне використання та охорона земель лісогосподарського призначення беззаперечно залежить від інституціонального забезпечення в Україні. Існуюча система органів, яка здійснює державне регулювання і управління землями лісогосподарського призначення що визначається Лісовим кодексом України, характеризується розпорошеність повноважень державних регуляторів щодо раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення потребує значних адміністративних витрат, натомість ефективність управлінських рішень повинна бути детально проаналізована з метою прийняття заходів щодо оптимізації. За нашими розрахунками поточні витрати на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату, на які щороку передбачено кошти в державному бюджеті, залежать від обсягу зниження деревного покриву визначеного за даними ДЗЗ Forest Global Watch (R = 0,76). Тобто фактично у разі збільшення обсягів зниження деревного покриву видатки на охорону атмосферного повітря та проблеми клімату будуть зростати. Отримані нами результати розрахунків свідчать про неузгодженість дій між органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері навколишнього природного середовища та лісових відносин. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що партисипативне управління землями лісогосподарського призначення є одним із ефективних методів менеджменту, який передбачає децентралізацію управління, участь суб'єктів виробництва в управлінні лісовими ресурсами, ефективне використання людського потенціалу громади та зміні системи мотивації місцевих жителів.

Ключові слова: кореляційний аналіз; партисипативне управління; землі лісогосподарського призначення; лісові ресурси; децентралізація.

Література

1. Лісовий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. Редакція від 01.01.2019, підстава — 2498-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
2. Сторожук В. Ф. Загальна оцінка стану управління лісами в Україні, Київ, 2016, 78 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Forest_Governance_Assessment.pdf
3. Генсірук С.А. Ліс — проблема державна і світова. Наукові праці: лісівничої академії наук України. 2002. Вип. 1. С. 22—26.
4. Генсірук С.А. Ліси України. Київ. Наукова думка, 1992. 408 с.
5. Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія. К. Аграр. наука, 2014. 400 с.
6. Фурдичко О.І., Патика В.П., Бойко А.Л. Критерії та індикатори сталого розвитку лісової галузі України: методичні рекомендації з питань ведення та управління лісовим господарством. К. Нора-прінт, 2003. 138 с.
7. Лицур І.М. Еколого-економічні проблеми просторової організації лісового комплексу України. К. РВПС України НАН України, 2010. 320 с.
8. Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Лісогосподарювання як сучасна парадигма сталого розвитку лісового комплексу. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2014. Вип. 12. С. 221 — 226. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2014_12_34
9. Дейнека А.М. Лісове — господарство: еколого-економічні засади розвитку. К. Знання, 2009. 350 с.
10. Коваль Я.В., Бондар В.С., Голуб О.А., Лицур І.М. Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку: монографія. За ред. проф. Я.В. Коваля. К. Наук. світ, 2004. 211 с.
11. Дребот О.І. Інституціоналізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України. Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. Київ. ДІА, 2012. 335 с.
12. Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти. Нац. лісотехн. ун-т України. — Л.: РВВ НЛТУ України: Ліга-Прес, 2010. 368 с.
13. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3 С. 126—130.
14. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
15. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. P. 60—65.
16. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 83—91.
17. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С.137—142 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
18. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
19. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С.125—131. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
20. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
21. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13. 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619
22. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.
23. Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13—14. 2019, С. 44—52 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf
24. Опенько І.А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7. 2019, С. 55—62. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf
25. Global Forest Watch. "Tree Cover Loss in [selected area name]" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.globalforestwatch.org.
26. Державна служба статистики України. Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ns_rik/ns_rik_reg/onps_u/pvonps_u.htm
27. Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms. The World Bank/ Agriculture and Rural Development Department/ Report No. 49572-GLB/ 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/forest_governance_combined_web_version.pdf
28. Kishor N. M., Castillo S., Nguyen N. P., Rosenbaum K. L. The political economy of decision-making in forestry: using evidence and analysis for reform (English). Program on Forests (PROFOR). Washington, D.C.: World Bank Group. 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/635501468180853227/The-political-economy-of-decision-making-in-forestry-using-evidence-and-analysis-for-reform
29. Фурсенко І. "Держгеокадастр як системна помилка. Децентралізація передбачала передавання громадам аграрних земель за межами населених пунктів, але цього не відбулося. Хто винен і що робити?" Економічна правда. 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/24/649930/
30. Семяновський В.М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами. Статистика України. 2018. № 1. С. 47—51 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3424/1/47-51.pdf
31. Якубенко В.Д. Партисипативне управління в соціалізації корпоративних відносин. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2003. Вип. IV. С. 19—24.

I. Openko

INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR EFFICIENT USE AND PROTECTION OF LAND FOREST PURPOSE

Summary

Effective use and protection of forest land depends on institutional support in Ukraine. The existing system of bodies, which carries out state regulation and management of forest land determined by the Forest Code of Ukraine, is characterized by a scattered powers of state regulators on the rational use and protection of forest land requires significant administrative costs, while the effectiveness of management decisions on the need for deciding optimization. Due to the fact that forest plantations are clearly involved in oxygen emission and carbon deposition, we have made appropriate mathematical calculations on the impact of wood cover losses in Ukraine on the total costs of atmospheric air protection and climate change issues. According to our calculations, the current expenditures on atmospheric air protection and climate change, which are provided annually with funds in the state budget, depend on the volume of reduction of wood cover determined according to the Forest Global Watch (R = 0.76). That is, in fact, as the volume of wood cover decreases, the costs of atmospheric air protection and climate problems will increase. The results obtained by us show that there is a mismatch of actions between the executive authorities that ensure the formation and implementation of state policy in the field of environment and forest relations. A key element of effective use of forest land is transparency in the forest sector (public availability of forest data, legislative, budgetary and other information related to forest land use and forest management; notification of any expected actions by the state forestry agency; and non-timber forest products). In order to clarify the forest management system, an appropriate net-map scheme has been proposed to assess the problems of efficient use of forest land, public administration areas requiring reorganization, and existing links between stakeholders involved in forest management. relations. The main components of decentralization in the area of forest legal relationships are "participatory management". The results of the study suggest that participatory management of forest land is one of the effective management methods, which involves decentralization of management, involvement of production entities in forest management, effective use of community human potential and change of the local residents' motivation system.

Keywords: correlation analysis; participatory management; forest lands; forest resources; decentralization.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (Accessed 28 October 2019).
2. Storozhuk, V. F. (2016), Zahal?na otsinka stanu upravlinnya lisamy v Ukrayini [Overall assessment of forest management in Ukraine], Kyiv, Ukraine. available at: http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Forest_Governance_Assessment.pdf (Accessed 28 October 2019).
3. Gensiruk, S. A. (2002), "Forest is a state and world problem", Naukovi pratsi: lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, vol. 1, pp. 22—26.
4. Gensiruk, S. A. (1992), Lisy Ukrayiny [Forests of Ukraine], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Furdychko, O. I. (2014), Ahroekolohiya [Agroecology], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
6. Furdychko, O. I. Patyka, V. P. and Boyko, A. L. (2003), Kryteriyi ta indykatory staloho rozvytku lisovoyi haluzi Ukrayiny: metodychni rekomendatsiyi z pytan? vedennya ta upravlinnya lisovym hospodarstvom [Criteria and Indicators for Sustainable Development of the Forestry Industry of Ukraine: Guidelines on Forest Management and Management], Nora-print, Kyiv, Ukraine.
7. Lytsur, I. M. (2010), Ekoloho-ekonomichni problemy prostorovoyi orhanizatsiyi lisovoho kompleksu Ukrayiny [Ecological and economic problems of spatial organization of forest complex of Ukraine], RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
8. Mishenin, Ye. V. and Yarova, I. Ye. (2014), "Forestry as a modern paradigm for sustainable development of the forest complex", Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, vol. 12, pp. 221—226, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2014_12_34 (Accessed 28 October 2019).
9. Deyneka, A. M. (2009), Lisove — hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni zasady rozvytku [Forestry — economy: ecological and economic principles of development], Znannya, Kyiv, Ukraine.
10. Koval', Ya. V. Bondar, V. S. Holub, O. A. Lytsur, I. M. (2004), Problemy zbalansovanoho lisokorystuvannya v systemi staloho rozvytku [Problems of balanced forest management in the sustainable development system], Nauk. svit, Kyiv, Ukraine.
11. Drebot, O. I. (2012), Instytutsionalizatsiya lisovoho sektora ekonomiky v konteksti staloho rozvytku Ukrayiny [Institutionalization of the forestry sector in the context of sustainable development of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
12. Soloviy, I. P. (2010), Polityka staloho rozvytku lisovoho sektora ekonomiky: paradyhma ta instrumenty [Sustainable forestry policy: paradigm and tools], Liha-Pres, Lviv, Ukraine.
13. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
14. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
15. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
16. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
17. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137—142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 11 Jul 2019).
18. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
19. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 11 Jul 2019).
20. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
21. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619 (Accessed 11 Jul 2019).
22. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.
23. Openko, І. А. (2019), "Ecological and economic productivity of land use in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13 — 14, pp. 44—52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 28 October 2019).
24. Openko, І. А. (2019), "Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 28 October 2019).
25. Global Forest Watch (2019), "Tree Cover Loss in [selected area name]", available at: www.globalforestwatch.org (Accessed 28 October 2019).
26. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Current costs of environmental protection by nature conservation measures", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ns_rik/ns_rik_reg/onps_u/pvonps_u.htm (Accessed 28 October 2019).
27. The World Bank (2009), "Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms" available at: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/forest_governance_combined_web_version.pdf (Accessed 28 October 2019).
28. Kishor, N. M. Castillo, S. Nguyen, N. P. and Rosenbaum, K. L. (2015) The political economy of decision-making in forestry: using evidence and analysis for reform (English). Program on Forests (PROFOR). Washington, D.C.: World Bank Group, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/635501468180853227/The-political-economy-of-decision-making-in-forestry-using-evidence-and-analysis-for-reform (Accessed 28 October 2019).
29. Fursenko, I. (2019), "State Geocadastre as a system error decentralization envisaged the transfer of agricultural land to communities outside settlements, but this did not happen. Who is to blame and what to do?", available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/24/649930/ (Accessed 28 October 2019).
30. Semyanovs'kyy, V. M. (2018), Partisipative governance as a model of territorial community management", Statystyka Ukrayiny, vol. 1, pp. 47—51, available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3424/1/47-51.pdf (Accessed 28 October 2019).
31. Yakubenko, V. D. (2003), "Partisipative management in the socialization of corporate relations", Naukovyy visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu KNTEU, vol. 4, pp. 19—24.

№ 21 2019, стор. 39 - 48

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778

Як цитувати статтю

Опенько І. А. Інституціональні передумови ефективного використання та охорони земель лісогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 39–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.39

Openko, I. (2019), “Institutional prerequisites for efficient use and protection of land forest purpose”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 39–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.