EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. В. Колеснік, А. В. Мажара

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.49

УДК: 336

Я. В. Колеснік, А. В. Мажара

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено теоретичним аспектам ролі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства з метою підвищення його прибутковості, а також розробці на цій основі пропозицій щодо якісного поліпшення наявних фінансових ресурсів підприємств. Стабільне фінансове функціонування підприємства, що базується на досягнутих економічних показниках, знаходиться не тільки у взаємозв'язку з одержуваними фінансовими результатами, але і з ефективною побудовою управлінського механізму використання фінансових ресурсів.
Можливість узгодження цілей управління фінансовими ресурсами з поточною і стратегічною їх достатністю має теоретико-методологічну основу, яка відрізняє виявленням факторів і умов прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційній основі. Теоретичне осмислення сутнісної природи фінансової діяльності підприємства не може бути в повній мірі з'ясовано без оцінки її результатів як з позицій наявного економічного, так і фінансового потенціалів.
У цьому контексті авторами у даному дослідженні було уточнено дефініцію управління фінансовими ресурсами, розглянуто фактори впливу та розкрито особливості та механізми реалізації процесу підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах. У статті розглянуто питання, що стосуються безпосередньо теоретико-методичної основи концепції виявлення і управління додатковими резервами підвищення прибутковості і рентабельності підприємства, зокрема галузі агропромислового комплексу, в умовах поточної і стратегічної достатності (недостатності) фінансових ресурсів, поліпшення використання фінансових ресурсів підприємством.
Якість управління результатами фінансової діяльності підприємства залежить від досягнутого рівня його фінансово-господарської діяльності. Низька фінансова результативність має зворотний негативний вплив на формування механізму управління результатами фінансової діяльності підприємства. Наслідком достатності фінансових результатів має бути вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова: прибуток; сільськогосподарське підприємство; фінансові ресурси; фінансовий менеджмент; фактори впливу.

Література

1. Белов Е.Н. Сокращение потерь и повышение качества продукции агропромышленного комплекса: / Е.Н. Белов, С.М. Белова. — М.: Знание, 2015. — 48 с.
2. Богославский Д.И., Герасименко О.А. Финансовые аспекты повышения эффективности деятельности сельскохозяйственной организации / Д.И. Богославский, О.А. Герасименко О.А. // Инновационная наука. 2016. — № 4-1. — С. 96—99.
3. Герасименко О.В. Устойчивое финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия — условие его непрерывного и эффективного функционирования // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса / Отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2016. — С. 668—669.
4. Колеснік Я.В., Харіна А.В. Шляхи вдосконалення фінансового стану сільськогосподарського підприємства / Я.В. Колеснік, А.В. Харіна // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2018. №12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/101.pdf
5. Колеснік Я.В., Чорний В.О. Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств / Я.В. Колеснік, В.О. Чорний // Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". — м. Київ, 2018. — № 21 (листопад). — С. 55—59.
6. Халатур С.М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми / С.М. Халатур // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. — Дніпро, 2015. — № 1. — С. 114—116.
7. Khalatur S.M. Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine / S. Khalatur // Technology audit and production reserves. — 2017. — № 4 (5). — С. 19—26.

Yа. Kоlеsnik, А. Mazhara

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE PROCESS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

This article is devoted to the theoretical aspects of the role of financial resources management of an agricultural enterprise in order to increase its profitability, as well as to develop on this basis proposals for qualitative improvement of the available financial resources of enterprises. Stable financial functioning of the enterprise, based on the achieved economic indicators, is not only correlated with the obtained financial results, but also with the effective construction of a management mechanism for the use of financial resources.
The possibility of reconciling the goals of financial resources management with their current and strategic sufficiency has a theoretical and methodological basis, which distinguishes the identification of factors and conditions for making effective management decisions on an innovative basis. The theoretical understanding of the essential nature of the financial activity of an enterprise cannot be fully understood without evaluating its results both from the standpoint of available economic and financial potentials.
In this context, the authors of this study have clarified the definition of financial resources management, considered the factors of influence and revealed the features and mechanisms of implementation of the process of increasing the profitability of agricultural enterprises in market conditions. The article deals with issues related directly to the theoretical and methodological basis of the concept of identifying and managing additional reserves for increasing the profitability and profitability of the enterprise, in particular the agroindustrial complex, in terms of current and strategic sufficiency (insufficiency) of financial resources, improving the use of financial resources by the enterprise.
The quality of management of results of financial activity of the enterprise depends on the achieved level of its financial and economic activity. Low financial performance has the opposite negative impact on the formation of a mechanism for managing the results of financial activities of the enterprise. The consequence of the sufficiency of the financial results should be to improve the process of managing the financial resources of the agricultural enterprise.

Keywords: profit; agricultural enterprise; financial resources; financial management; factors of influence.

References

1. Belov, E. (2015), Sokrashhenie poter' i povyshenie kachestva produkcii agropromyshlennogo kompleksa [Reducing losses and improving the quality of agricultural products], Znanie, Moscow, Russia.
2. Bogoslavskij, D. and Gerasimenko, O. (2016), "Financial aspects of increasing the efficiency of the agricultural organization", Innovacionnaja nauka, vol. 4-1, pp. 96—99.
3. Gerasimenko O. (2016), Ustojchivoe finansovoe sostojanie sel'skohozjajstvennogo predprijatija — uslovie ego nepreryvnogo i jeffektivnogo funkcionirovanija [The stable financial condition of the agricultural enterprise is a condition for its continuous and effective functioning], Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa, Moscow, Russia.
4. Kolesnіk, Ya. and Harіna, A. (2018), "Ways to improve the financial condition of an agricultural enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/101.pdf (Accessed 15 Dec 2018).
5. Kolesnіk Ya. and Chornyj V. (2018), "Strategy of development of tax management of agricultural enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 55—59.
6. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
7. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine", Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, vol. 4 (5), pp. 19—26.

№ 21 2019, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yа. Kоlеsnik

РhD in Есоnоmiсs, Аssосiаtе Рrоfеssоr оf thе Dераrtmеnt оf Finаnсе, Bаnking аnd Insurаnсе, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

ORCID:

0000-0001-8364-1396


А. В. Мажара

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. Mazhara

mаstеr's dеgrее, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

ORCID:

0000-0002-0429-3045

Як цитувати статтю

Колеснік Я. В., Мажара А. В. Роль управління фінансовими ресурсами в процесі підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.49

Kоlеsnik, Yа. and Mazhara, А. (2019), “The role of financial resources management in the process of increasing the profitability of the agricultural enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.