EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Я. В. Паламаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54

УДК: 338.432:620.925 (477)

Я. В. Паламаренко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

В умовах сьогодення виникає потреба постійного підвищення енергетичної автономії аграрних підприємств та поліпшення балансу гумусу за рахунок конверсії побічної продукції виробництва біогазової галузі. Саме ця необхідність зумовлює реальну потребу у впровадженні інноваційних енергозберігаючих технологій, орієнтованих на виробництво саме біогазу та органічних добрив, які можна отримати шляхом переробки органічних відходів. У статті досліджено економічний потенціал біогазу в агропромисловому комплексі України та основні аспекти виробництва біогазу. Проаналізовано динаміку зростання біогазових установок та їх потужностей у нашій країні, що працюють за "зеленим" тарифом. Виокремлено переваги необхідності виробництва та використання біогазу. Наведено концепцію застосування біогазових установок в агропромисловому виробництві України до 2030 року. Автором запропоновано схему напрямів підвищення ефективності функціонування біогазової галузі України на рівні держави, підприємства та регіональному рівнях із врахуванням екологічних, організаційних, соціально-економічних й технологічних чинників впливу. Проведене дослідження дало змогу сформувати висновки та пропозиції щодо екологічної, економічної і соціальної ефективності для населення країни від виробництва та споживання біогазу.

Ключові слова: альтернативна енергія; біогаз; переробка відходів; дегістат; біогазові потужності; сільське господарство; ефективність.

Література

1. Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвеєєв Ю.Б. Перспективи виробництва та використання біогазу в Україні. Аналітична записка БАУ №4. 2013. URL:: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-4-ua.pdf
2. Градовий В.В. Еколого-економічна оцінка та напрями забезпечення виробництва біогазу. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17253
3. Калетнік Г.М., Скорук О.П., Ратушняк А.А. Доцільність виробництва біогазу в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75102.doc.htm
4. Охота Ю.В., Козак К.В. Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні. Ефективна економіка. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264 2018. №4
5. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 19. С. 10—17.
6. Романчук С.В. Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 83—89.
7. Токарчук Д.М. Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 12. С. 26—35.
8. Трипольська Г.С., Дячук О.А., Подолець Р.З., Чепелєв М.Г. Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика. Економіка і прогнозування. Ринок: прогноз і кон'юнктура. 2018. № 2. С. 111—134.
9. У найближчі роки поголів'я ВРХ та свиней в Україні скоротиться на чверть. 13 січня 2017 р. URL: http://milkua.info/uk/post/u-najblizci-roki-pogoliva-vrh-ta-svinej-vukraini-skorotitsa-na-cvert
10. IRENA 2015 REmap 2030. Prospects for the development of renewable energy in Ukraine. Abu Dhabi. URL: https://www.irena.org/remap/IRENA_REmap_Ukraine_paper_ 2015.pdf
11. Відкриття біогазової установки на Теофіпольщині / Офіційний сайт Теофіпольської районної державної адміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rdatf.gov.ua/news/id/2931
12. В Україні в 2017 році вступили в дію 4 біогазові установки / Інфоіндустрія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://infoindustria.com.ua/v-ukrayini-v-2017-rotsi-vstupili-v-diyu-4-biogazovi-ustanovki/
13. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України URL: http://saee.gov.ua/uk/content/informatsiyni-materialy

Y. Palamarenko

THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BIOGASE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

Our country has great agricultural potential for the production of alternative energy sources. One of the promising directions for achieving the autonomy of agricultural enterprises is the production of biogas, the raw materials for which are supplied by agriculture. Nowadays, there is a need to constantly increase the energy autonomy of agricultural enterprises and to improve the humus balance through the conversion of by-products of the biogas industry. It is this need that determines the real need for the introduction of innovative energy-saving technologies focused on the production of biogas and organic fertilizers, which can be obtained through the processing of biological raw materials and organic waste.
The article explores the economic potential of biogas in agricultural production in Ukraine and the main aspects of biogas production. The dynamics of growth of biogas plants and capacities in our country operating under the "green" tariff is analyzed. The advantages of the necessity of production and use of biogas are highlighted. The concept of application of biogas plants in agricultural production of Ukraine till 2030 is presented. The author proposes a scheme of directions of increasing the efficiency of functioning of the biogas industry of Ukraine at the state, enterprise and regional levels with consideration of environmental, organizational, socio-economic and technological factors of influence. The conducted research made it possible to formulate conclusions and suggestions on environmental, economic and social efficiency for the population of the country from the production and consumption of biogas.
The peculiarity of biogas production and consumption for Ukraine is to reduce energy dependence on the European gas markets, low cost of raw materials for biogas production, wide range of applications, create new jobs, develop the local economy, improve the environment and increase soil fertility, address the problems of utilization and utilization the environment in general. Reducing hazardous waste through primary waste processing is the only alternative to ensuring high growth rates, while limiting the use of natural resources.

Keywords: alternative energy; biogas; waste processing; digestat; biogas capacities; agriculture; efficiency.

References

1. Heletukha, H.H. Kucheruk, P.P. and Matveieiev, Y.B. (2013), "Prospects for the production and use of biogas in Ukraine", Analitychna zapyska BAU, [Online], vol. 4, available at: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio4-ua.pdf (Accessed 21 Oct 2019).
2. Gradovy, V.V. (2017), "Ecological and economic assessment and directions of ensuring biogas production", [Online], available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17253 (Accessed 23 Oct 2019).
3. Kaletnik, G.M. Skoruk, O.P. and Ratushniak, A.A. (2010), "The expediency of biogas production in Ukraine", available at: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75102.doc.htm (Accessed 15 Oct 2019).
4. Okhota, Y.V. and Kozak, K.V. (2018), "Main trends in the effective use of biogas in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6264 2018. (Accessed 9 Oct 2019).
5. Pryshliak, N.V. and Tokarchuk, D.M. (2019), "Theoretical aspects and institutional framework for the effective management of agricultural companies waste", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 10—17.
6. Romanchuk, S.V. (2014), "The essence of ecological and economic efficiency of waste processing: economic aspect", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 83—89.
7. Tokarchuk, D. M. (2016), "Investment provision of biogas production by agricultural enterprises of Ukraine", Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, Rynok: prohnoz i koniunktura, vol.12, pp. 26—35.
8. Tripolskaya, G.S. Dyachuk, O.A. Podolets, R.Z. and Chepelev, M.G. (2018), "Biogas projects in Ukraine: perspectives, consequences and regulatory policy Economics and forecasting", Rynok: prohnoz i koniunktura, vol. 2, pp. 111—134.
9. milkua.info (2017), "The number of cattle and pigs in Ukraine will be reduced by a quarter in the coming years", [Online], available at: http://milkua.info/uk/post/u-najblizci-roki-pogoliva-vrh-ta-svinej-vukraini-skorotitsa-na-cvert (Accessed 26 Oct 2019).
10. IRENA (2015), "REmap 2030. Prospects for the development of renewable energy in Ukraine", available at: www.irena.org (Accessed 23 Oct 2019).
11. Official site of Theophilopy district state administration (2017), "Opening of biogas plant in Teofilpolchyna", available at: http://rdatf.gov.ua/news/id/2931 (Accessed 28 Oct 2019).
12. Info Industry (2017), "In Ukraine, in 2017, four biogas plants were put into operation", available at: http://infoindustria.com.ua/v-ukrayini-v-2017-rotsi-vstupili-v-diyu-4-biogazovi-ustanovki/ (Accessed 28 Oct 2019).
13. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2018), available at: http://saee.gov.ua/uk/content/informatsiyni-materialy (Accessed 28 Oct 2019).

№ 21 2019, стор. 54 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

Я. В. Паламаренко

к. е. н., ст. викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Паламаренко Я. В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54

Palamarenko, Y. (2019), “The current situation and prospects of development of the biogase industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.