EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ У НЕОБОРОТНІ АКТВИВИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А. В. Снеткова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.75

УДК: 330.322.4, 338.43

А. В. Снеткова

ІНВЕСТИЦІЇ У НЕОБОРОТНІ АКТВИВИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Автором проведено аналіз стану олійно-жирової промисловості України, на основі показників обсягу виробництва, експорту, імпорту соняшникової олії у світі та в країні. Розглянуто перспективи розвитку олійно-жирового комплексу України. Зосереджено увагу на аналізі стану переробних потужностей лідируючих підприємств олійно-жтрової промисловості України. У статті досліджується сутність необоротних активів та їх структура на прикладі підприємств олійно-жирової промисловості, виявлення основних тенденцій щодо інвестування у матеріальні, нематеріальні та фінансові активи довгострокового характеру, Проведено аналіз структури необоротних активів підприємств олійно-жирової промисловості станом на початок 2019 року. Визначено обсяги необхідних інвестицій у будівництво елеваторних потужностей та ранжування таких потреб за областями України. Встановлено наявність дефіциту елеваторних потужностей в Україні та вкрай нерівномірне їх розташування. Обсяги ємних сховищ майже дорівнюють потребам у Закарпатській, Миколаївській, Івано-Франківській областях. Профіцит потужностей виявлено у Одеській області, проте є області, де потреба в інвестиціях у елеватори вимірюється сотнями мільйонів доларів, лідерами стали Житомирська, Харківська та Дніпропетровська області. Загальний обсяг необхідних інвестицій у будівництво нових елеваторних потужностей становлять у сумі від 3,5 до 4,5 млрд дол. США.

Ключові слова: олійно-жирова промисловість; елеваторні потужності; інвестиції.

Література

1. Про затвердження Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013. — № 73 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013
4. Офіційний сайт Міністерства сільського господарства США (USDA) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.usda.gov/media/agency-reports
5. Інформаційно-аналітичного порталу АПК України "Поле онлайн" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/map
6. Офіційний сайт асоціації "Укроліяпром" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukroilprom.org. ua/—q=node/1
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

А. Snetkova

INVESTMENTS IN NON-CURRENT ASSETS OF UKRANIAN'S SUNFLOWER OIL AND FATS COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The acceleration of economic and geopolitical integration processes in the European and Eurasian space implies a radical reconstruction and modernization of national production facilities. Under the influence of restructuring of world industrial production, production processes accelerate and change, the country's export potential is increased, and new markets are opened.The author analyzes the state of the oil and fat industry in Ukraine, based on the indices of production, export, import of sunflower oil in the world and in the country. Prospects of development of oil and fat complex of Ukraine are considered. The attention is paid to the analysis of the state of processing capacities of the leading enterprises of the oil and refining industry of Ukraine. Ukrainian business, in view of the enormous natural, resource, intellectual and labor potential of the country, is in the process of continuous integration into the world trading community, which is reflected in the structural and qualitative upgrades of production capacities at domestic processing enterprises, in particular oil and gas enterprises The article examines the essence of non-current assets and their structure on the example of oil and fat industry enterprises, identifying the main tendencies for investing in tangible, intangible and financial assets of long-term nature. The author analyzes the structure of fixed assets of oil and fat industry enterprises as of the beginning of 2019. The volumes of necessary investments in the construction of elevator capacities and the ranking of such needs by the regions of Ukraine are determined. It is established that the lack of elevator capacity in Ukraine and their extremely uneven location. The volume of storage facilities is almost equal to the needs in the Transcarpathian, Mykolaiv, Ivano-Frankivsk regions. Capacity surplus was found in the Odessa region, however, there are areas where the need for investments in elevators is measured in hundreds of millions of dollars, the leaders are Zhytomyr, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions. The total amount of investment needed to build new elevator facilities is $ 3.5 billion to $ 4.5 billion. USA.

Keywords: fat and oil Industry; elevator capacity; investments.

References

1. The Ministry of Finance of Ukraine (2013), The order "On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General Requirements for Financial Reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 30 Oct 2019).
2. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), The order "Instruction on the application of the Plan of Accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 30 Oct 2019).
3. International Accounting Standards Board (2017), "International Financial Reporting Standard 1 "Submission of Financial Statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (Accessed 30 Oct 2019).
4. Official site of US Department of Agriculture (USDA) (2019), available at: https://www.usda.gov/media/agency-reports (Accessed 20 Oсtober 2019).
5. Official site of the Information-analytical portal of APC of Ukraine "Field Online" (2019), "Submission of Financial Statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (Accessed 25 September 2019).
6. Official site of the association "Ukroliaprom" (2019), available at: http://www.ukroilprom.org. ua /— q = node / 1 (Accessed 20 October 2019).
7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/(Accessed 20 October 2019).

№ 21 2019, стор. 75 - 83

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 679

Відомості про авторів

А. В. Снеткова

аспірант кафедри обліку та аудиту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. Snetkova

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-2185-3059

Як цитувати статтю

Снеткова А. В. Інвестиції у необоротні актвиви підприємств олійно-жирової промисловості України: динаміка, проблеми та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 75–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.75

Snetkova, А. (2019), “Investments in non-current assets of ukranian's sunflower oil and fats companies: dynamics, problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 75–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.