EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.96

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Зазначено, що попри різний юридичний зміст фінансових правовідносин, що складаний між державою і підприємствами оборонної промисловості, можна виділити ряд спільних рис, характерних для всіх названих видів фінансово-правових відносин. По-перше, однією зі сторін правовідносин є держава, в особі органів державної влади, наділених фінансовими повноваженнями, а другою — завжди юридична особа, що входить в оборонну промисловість. По-друге, об'єктом усіх правовідносин є рух грошових коштів між державою і підприємствами оборонної промисловості. По-третє, правовідносини є публічними, що обумовлено публічним характером державних фінансів. По-четверте, всі зазначені правовідносини регулюються нормами фінансового права.
Визначено, що фінансові правовідносини можуть бути класифіковані за різними підставами. В юридичній літературі наводяться такі основні види класифікацій: виходячи з основних функцій права правовідносини діляться на охоронні та регулятивні. Слід зазначити, що більшість правовідносин у фінансовій сфері відносять до регулятивних. Охоронні правовідносини є похідними від них. Вони виникають у зв'язку з порушенням фінансово-правової норми і на основі її санкції. Зазначені правовідносини необхідно відрізняти від адміністративних охоронних правовідносин, що виникають іноді в зв'язку з порушенням фінансово-правової норми, але на основі адміністративно-правової санкції. До регулятивних фінансових правовідносин у сфері оборонної промисловості відносять, наприклад, відносини з укладення державних контрактів на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за державним оборонним замовленням, правовідносини, що складаються під час проведення ревізій (перевірок) організацій і підприємств оборонної промисловості; відносини зі створення в оборонній промисловості холдингових компаній у формі відкритих акціонерних товариств, правовідносини з ліцензування певних видів діяльності у сфері оборонної промисловості.

Ключові слова: фінансові правовідносини; оборонна промисловість; державне регулювання; фінансові повноваження; державні фінанси; публічність; санкції.

Література

1. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: затв. наказом Міністерства оборони України від 22.11.17 № 612 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf
2. Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО: навчальний посібник. — К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. — 87 с.
3. Технологія аналізу воєнно-політичної обстановки / [В.П. Бочарніков, С.В. Свєшніков, Р.І. Тимошенко, В.І. Павленко]. — К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. — 384 с.
4. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / [В.Ю. Богданович, І.С. Романченко, І.Ю. Свида, А.М. Сиротенко]. — К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. — 268 с.
5. Гребенюк М.В. Основи стратегічних комунікацій за стандартами НАТО: навчальний посібник. — К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. — 180 с.
6. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України "Про затвердження Тимчасової настанови з цивільно-військового співробітництва у ході підготовки та застосування Збройних Сил України" від 02.04.19 № 131.
7. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України "Тимчасова інструкція з оцінки цивільного середовища" від 24.04.19 № 159.

O. Usachenko

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL LEGAL RELATIONS IN THE DEFENSE INDUSTRY

Summary

It is noted that despite the different legal content of the financial legal relations between the state and the enterprises of the defense industry, it is possible to distinguish a number of common features characteristic of all these types of financial and legal relations. First, one of the parties to the legal relationship is the state, represented by public authorities, endowed with financial powers, and the other is always a legal entity within the defense industry. Secondly, the object of all legal relations is the movement of funds between the state and the defense industry enterprises whose activities regulate (mediate) this movement. Third, legal relationships are public, which is conditioned by the public nature of public finances. Fourth, all of these relationships are governed by financial law.
It is determined that financial relationships can be classified on different grounds. In the legal literature the following basic types of classifications are given: on the basis of the basic functions of legal relations are divided into protective and regulatory. It should be noted that most legal relationships in the financial sector are regulatory. Security relationships are derived from them. They arise in connection with violation of the financial norm and on the basis of its sanction. These relationships should be distinguished from administrative security relationships that sometimes arise in violation of the financial law, but on the basis of an administrative sanction. Regulatory financial relationships in the defense industry include, for example, relations on the conclusion of state contracts for the implementation of research and development work on the state defense order, legal relations that are drawn up during the audit (inspection) of organizations and enterprises of the defense industry; relations on creation of holding companies in the defense industry in the form of open joint stock companies, legal relations on licensing of certain types of activity in the field of defense industry.

Keywords: financial relations; defense industry; state regulation; financial powers; public finances; publicity; sanctions.

References

1. Ministry of Defense of Ukraine (2017), "The Concept of Strategic Communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine", available at: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (Accessed 08 July 2019).
2. Cyviljno-vijsjkove spivrobitnyctvo za standartamy NATO [Civil-military cooperation on NATO standards], NUOU im. Ivana Chernjakhovsjkogho, 2015, Kyiv, Ukraine, P. 87.
3. Bocharnikov, V. P. Svjeshnikov, S. V. Tymoshenko, R. I. and Pavlenko, V. I. (2019), Tekhnologhija analizu vojenno-politychnoji obstanovky [Technology of analysis of military-political situation], NUOU im. Ivana Chernjakhovsjkogho, Kyiv, Ukraine, P. 384.
4. Boghdanovych, V. Ju. Romanchenko, I. S. Svyda, I. Ju. and Syrotenko, A. M. (2019), Metodologhija kompleksnogho vykorystannja vijsjkovykh i nevijsjkovykh syl ta zasobiv sektoru bezpeky i oborony dlja protydiji suchasnym zaghrozam vojennij bezpeci Ukrajiny [Methodology of integrated use of military and non-military forces and means of the security and defense sector for counteracting modern threats to Ukraine's military security], NUOU im. Ivana Chernjakhovsjkogho, Kyiv, Ukraine, P.268.
5. Ghrebenjuk, M.V. (2017), Osnovy strateghichnykh komunikacij za standartamy NATO [Fundamentals of Strategic Communications under NATO Standards], NUOU im. Ivana Chernjakhovsjkogho, Kyiv, Ukraine, P.180.
6. General Staff of the Armed Forces of Ukraine (2019), Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine "On Approval of the Provisional Guidance on Civil-Military Cooperation in the Preparation and Use of the Armed Forces of Ukraine" of 02.04.19 № 131.
7. General Staff of the Armed Forces of Ukraine (2019), Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine "Temporary Instruction on the Assessment of the Civil Environment" of April 24, 19, No. 159.

№ 21 2019, стор. 96 - 98

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Формування системи фінансових правовідносин у сфері оборонної промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 96–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.96

Usachenko, O. (2019), “Formation of the system of financial legal relations in the defense industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 96–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.