EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.99

УДК: 316.4.063

О. В. Білозір

ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Зазначено, що розглядаємо державну соціальну політику в тій послідовності, виходячи з того, як у самому житті вона виникала, розвивалася і змінювалася в діалектичній єдності. Історичний аналіз показує, що розвиток йде від простого до складного, тому дослідження еволюції явищ передбачає виділення простих явищ, що виникають раніше інших і є основою виникнення більш складних. Складові елементи державної соціальної політики як системи, їх зміст, взаємозв'язок істотно змінювалися в залежності від загального стану економіки країни, також як і конкретного етапу її розвитку. Так, загальне обмеження прав і свобод окремої людини, людини праці, людини-підприємця, території, держави фактично знижувало реальний вплив кожного суб'єкта і видозмінювало державну соціальну політику. Можна виділити основні суб'єкти державної соціальної політики у вигляді ієрархічної послідовності, в якій кожен нижній рівень, що визначає соціально-економічну політику, розкривається вищим. Рівні державної соціальної політики представлено місцезнаходженням суб'єктів в ієрархічному ланцюжку суспільних відносин. Так, відносини представлено багатогранною економічно активною людиною, в цьому випадку — державним, яка діє на рівні держави, регіону і на рівні місцевої влади.
Визначено, що державна соціальна політика загалом спрямована на розвиток процесу все більшого задоволення потреб людини. А вся економічна діяльність людини пов'язана саме із задоволенням потреб. Для цього людина йде на все: видобуває, переробляє, створює нові продукти, обмінюється ними і водночас весь час впливає на інших, навколишнє середовище, на різноманітні економічні процеси в суспільстві. Направляти вплив людини на економіку покликана саме державна соціальна політика. Державний рівень соціальної політики визначає стратегію розвитку інтересів і потреб суспільства загалом. Але оскільки у соціально-економічні відносини люди вступають і на конкретній території, завдяки певним, відповідним конкретної території ресурсів, клімату, географічному положенню, остільки виникає наступний рівень державної соціальної політики — регіональний. Регіон — це соціально-економічна, просторова цілісність, що характеризується структурою виробництва, наявністю всіх форм власності, концентрацією населення, робочих місць, соціально-духовною сферою, умов життя і підприємництва людини, що має місцеві органи управління своєю територією.

Ключові слова: державна соціальна політика; суспільні відносини; місцева влада; потреби людини; місцеві органи управління.

Література

1. Киян Є. Прогрес, регрес чи статус-кво: економічні підсумки та перспективи України / Є. Киян // WDM Chrematistic. — № 219 від 20.01.2019. — 64 с. [Електронний журнал]. — Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf
2. Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020" від 12 січня 2015 р. — Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
3. Богдан Т.П. Аналіз управління державним боргом України у I півріччі 2018 року / Т.П. Богдан. — К.: Експертно-аналітичний Центр "Оптіма", 2018. — 26 с.
4. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. — К.: Інститут географії, Інститут демографії та соціальних досліджень М.В. Птухи, 2017. — 112 с. — Режим доступу: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf
5. Колеватова А.В Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / А.В. Колеватова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. — 2018. — № 22. — С. 1080—1084. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf
6. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / А.С. Гальчинський [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — Офіц. вид. — Київ: [ІВЦ Держкомстату України], 2004. — 416 с.
7. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб. / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 372 с.
8. Говорушко Т.А., Обушна Н.І. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна // Теорії мікро-макроекономіки. — 2013. — Вип. 41. — С. 91—99. — Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 10871/1/20134.pdf

O. Bilozir

FORMS AND INSTRUMENTS OF THE STATE SOCIAL POLICY

Summary

It is stated that we consider state social policy in that sequence, based on how it emerged, developed and changed in dialectical unity in life itself. Historical analysis shows that development goes from simple to complex, so the study of the evolution of phenomena involves the selection of simple phenomena that occur before others and are the basis for the emergence of more complex. The constituent elements of state social policy as a system, their content, and interconnection have significantly changed depending on the general state of the country's economy, as well as on a particular stage of its development. Thus, the general restriction of the rights and freedoms of an individual, a person of labor, a person-entrepreneur, territory, state actually reduced the real influence of each subject and changed the state social policy. It is possible to distinguish the main subjects of state social policy in the form of a hierarchical sequence in which every lower level that determines socio-economic policy is revealed higher. The levels of state social policy are represented by the location of subjects in the hierarchical chain of social relations. These relationships are represented by a multifaceted economically active person, in this case, a state man, who acts at the state, regional and local government levels.
It is determined that the state social policy as a whole is aimed at developing the process of increasing satisfaction of human needs. And all economic activity of a person is connected with satisfaction of needs. For this, a person goes for everything: extracts, processes, creates new products, exchanges them, and at the same time constantly influences others, the environment, various economic processes in society. State social policy is called to direct human influence on the economy. The state level of social policy determines the strategy of development of interests and needs of the society as a whole. But as people enter into socio-economic relations on a specific territory, thanks to certain resources, climate, geographical location corresponding to the given territory, the next level of state social policy — regional — is emerging. Region is a socio-economic, spatial integrity, characterized by the structure of production, the presence of all forms of ownership, concentration of population, jobs, socio-spiritual sphere, living conditions and entrepreneurship of a person, which has local authorities in its territory.

Keywords: state social policy; public relations; local government; human needs; local authorities.

References

1. Kyian, Ye. (2019), "Progress, regression or status quo: economic results and prospects of Ukraine", WDM Chrematistic, vol. 219, available at: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf (Accessed 26 August 2019).
2. President of Ukraine (2015), Decree "On the Sustainable Development Strategy" Ukraine 2020", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 26 August 2019).
3. Bohdan, T.P. (2018), Analiz upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy u I pivrichchi 2018 roku [Analysis of the Public Debt Management of Ukraine in the First Half of 2018], Ekspertno-analitychnyj Tsentr "Optima", Kyiv, Ukraine.
4. UNDP in Ukraine (2017), "Ukraine's Sustainable Development Strategy until 2030. Project-2017", available at: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf (Accessed 26 August 2019).
5. Kolevatova, A.V. (2018), "The current state of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, available at: http://globalnational.in.ua/archive/22-2018/200.pdf (Accessed 26 August 2019).
6. Galichynsky, A.S. (2004), Stratehiia ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky) "Shliakhom Yevropejs'koi intehratsii" [Strategy for Economic and Social Development of Ukraine (2004—2015) "Towards European Integration"], Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy, Ministerstvo ekonomiky ta z pytan' ievropejs'koi intehratsii Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Topchiiev, O.H. Mal'chykova, D.S. and Yavors'ka, V.V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noi polityky: navch. posib. [Regionalism: geographical bases of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
8. Hovorushko, T.A. and Obushna, N.I. (2013), "The essence of foreign direct investment and their classification", Teorii mikro-makroekonomiky, vol. 41, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf (Accessed 26 August 2019).

№ 21 2019, стор. 99 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 671

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Форми та інструменти державної соціальної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.99

Bilozir, O. (2019), “Forms and instruments of the state social policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.