EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СТАНОВИЩА МОЛОДІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ Й ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Н. В. Тілікіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.111

УДК: 308(316.4)

Н. В. Тілікіна

НАЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СТАНОВИЩА МОЛОДІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ Й ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено розробці загальної системи МіО у сфері молодіжної політики та національних показників, які дають змогу виміряти реальний вплив молодіжної політики на молодіжне середовище. Визначено поняття "моніторинг", "оцінка", "оцінювання". Доведено, що в Україні проводиться моніторинг й оцінка, але це традиційний МіО, який зосереджується на дослідженні залучених ресурсів і на реалізації заходів, проектів чи програми, тоді як МіО, орієнтований на результат, стане корисним інструментом державного управління та поєднує традиційний підхід до моніторингу з оцінкою середньострокових результатів і впливу від реалізації заходів, проектів та/або програм. У статті розглянуто основні підходи впровадження моніторингу й оцінки (далі — МіО), виділено три рівні МіО, а саме: загальна система МіО; програмний МіО; моніторинг та оцінка проектів та/або заходів. Доведено необхідність проведення системного моніторингу й оцінки молодіжної політики на національному рівні. У загальній системі МіО молодіжної політики виділено п'ять основних складових: внесок, процес, короткострокові (результат); довгострокові (наслідки) і довгострокові (вплив) результати. На етапі внеску виявлено основні ресурси і фінанси, які було залучено до реалізації молодіжної політики. На етапі процесу виокремлено види діяльності та активності, що впроваджуються в рамках реалізації програм, проєктів, заходів у сфері молодіжної політики. Визначено індикатори для короткострокових, середньострокових і довгострокових результатів, за допомогою яких можна оцінити ефективність впровадження молодіжної політики на різних рівнях результативності і виконання програми чи реалізації проекту чи заходу, визначати проблеми, які виникають, та шукати шляхи розв'язання цих проблем. Обгрунтовано показники моніторингу становища молоді в Україні як базового інструменту впровадження цієї системи.

Ключові слова: моніторинг; оцінка; оцінка ефективності; моніторинг і оцінка; МіО; молодіжна політика; національні показники становища молоді; молодь.

Література

1. Про затвердження Порядку подання творчих звітів про реалізацію проекту, проведення заходу та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 12.06.2014 № 1919 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-14 (дата звернення: 10.05.2019).
2. Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016—2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/148-2016-%D0%BF (дата звернення: 10.05.2019).
3. Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. — Київ: МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ /СНІД в Україні", 2015. — 580 с.
4. Ребкало В.А. Оцінювання державної політики і програм: Конспект лекцій до навч. дисципліни / уклад. В.А. Ребкало, Ю.Д. Полянський. — Київ: Вид-во НАДУ, 2005. — 72 с.
5. Вайс К.Г. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики / Пер. з англ. Р. Ткачука, М. Корчинської; наук. ред. пер. О. Кілієвич. — К.: Основи, 2000. — 671 с.
6. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Пер. з англ. В. Шульга. — К.: Всеувито, 2003. — 350 с
7. Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. — 7-е изд. — Москва: Изд-во Московского гуманітарного унивеситета Флипта, 2007. — 240 с.
8. Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. — Київ: К.І.С., 2007. — 80 с.
9. Галайко Н. В. Методичні підходи до оцінки ефективності державних цільових соціальних програм / Вісник Львівського університету. — Серія екон. — 2010. — Вип. 43. — С.149—154.
10. Геєць В.М. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері. — Київ: Наукова думка, 2008. — 383 с.
11. Журавка Ф.О., Овчарова Н.В. Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері / Бізнес Інформ. — 2014. — № 6. — С. 202—206.
12. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія. — Київ: Ліра-К, 2004. — 328 с.
13. Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг / Демографія та соціальна економіка. — 2015. — № 1. — С. 79—89.
14. Саріогло В.Г. Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність, методологія, інструментарій // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1. — С. 57—66.
15. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення: монографія. — Київ: Наукова думка, 1993. — 236 с.
16. Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 р. № 2859-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2859-12 (дата звернення: 10.05.2019).
17. Морозова О., Варецька О., Джонс Д. та ін. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник. — Київ, "Оранта", 2008. — 144 с.
18. OECD Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management. Development Assistance Committee, Paris. — 2002. — рр. 27—28.
19. Kusek J., Rist. R. Ten Steps to Building a Results-Based Monitoring and Evaluation System. — Washington, DC: The World Bank, 2004. — 268 p.
20. Мониторинг и оценка программ молодежной занятости: учебные материалы / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центальной Азии. — Москва: ILO, 2016. — 274 c.
21. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів від 9 квітня 2008 р. №581: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1323-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/2016/kmu_1323-p.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
22. Заключительный доклад экспертов Совета Европы по показателям молодежной политики (2003 г.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2003_YP_indicators_en.pdf (дата звернення: 12.06.2016).
23. Предлагаемый набор показателей для Всемирной программы действий, касающейся молодежи. Доклад Генерального секретаря. Комиссия социального развития. Пятьдесят первая сессия 6—15 февраля 2013 года [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://undocs.org/R/CN.5/2013/8 (дата звернення: 10.05.2017).
24. Commission Staff Working Document on EU Indicators in the Field of Youth [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdfhttp://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf (дата звернення: 10.05.2017).
25. 11 Indicators of a (National) Youth Policy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf (дата звернення: 03.04.2017).
26. Цілі сталого розвитку 2016—2030 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (дата звернення: 10.04.2018).

N. Tylikina

THE NATIONAL INDICATORS OF YOUTH CONDITION AS A TOOL FOR MONITORING AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF YOUTH POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to the elaboration of the M&E (Monitoring and Evaluation) General System in the sphere of youth policy and national indicators enabling to measure a real influence of youth policy upon the youth environment. The terms "monitoring", "assessment", "evaluation" are determined. It is proven that monitoring and evaluation is performed in Ukraine, however, this is traditional M&E being focused on the research of the involved resources and on the realization of the events, projects or program, meanwhile, M&E being oriented on the result will be a useful tool of governmental management combining a traditional approach to monitoring with evaluation of the intermedium-term outcomes and influence from the events, projects and/or programs implementation. The article examines the main approaches in monitoring and evaluation introduction (hereinafter — M&E), there are three level of M&E distinguished, in particular: M&E General System; software-based M&E; monitoring and evaluation of projects and/or events. The necessity of system monitoring and evaluation of the youth police on the national level is proven. There five principal components in the M&E General System of youth policy: impact, process, short-term (outcome); long-term (consequences) and long-term (influence) results. The main resources and finances are revealed at the impact stage, which are involved in the youth policy implementation. The types of work and activity are identified at the process stage, which are introduced within the frames of programs, projects, events realization in the sphere of youth policy. The indicators are determined for long-rem, intermediated-term and short-term results by means of which it is possible to evaluate the efficiency of youth policy introduction on the various levels of performance and program implementation or realization of the project or event, determine the issues arisen and look for the ways to solve these issues. The indicators of youth state monitoring in Ukraine are reasons as a base tool of this system introduction.

Keywords: monitoring; evaluation; performance evaluation; monitoring and evaluation; M&E; youth policy; national indicators of the status of youth; youth.

References

1. Ministry of Youth and Sports of Ukraine (2014), "Order Ministry of Youth and Sports of Ukraine "On approval of the Procedure for submitting creative reports on the project implementation, holding the event and final reports on the implementation of the contract and their monitoring", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/z0736-14 (Accessed 15 Oct 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the State Target Social Program "Youth of Ukraine" for 2016-2020 and amending some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/148-2016-%D0%BF (Accessed 15 Oct 2019).
3. Morra Imas, L.J. and Rist, R.K. (2015), Shliakh do rezul'tativ: planuvannia ta provedennia efektyvnykh otsiniuvan' rozvytku [The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations], ICF "International HIV / AIDS Alliance in Ukraine", Kyiv, Ukraine.
4. Rebkalo, V.A. (2005), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky i prohram [Assessment of State Policy and Programs], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Vajs, K.H. (2000), Otsiniuvannia: Metody doslidzhennia prohram ta polityky [Evaluation: Methods for Program and Policy Research], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
6. Vedunh, E. (2003), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky i prohram [Evaluation of public policies and programs], Vseuvyto, Kyiv, Ukraine.
7. Lukov V.A. (2007), Sotsyal'noe proektyrovanye [Social designing], 7nd ed, Flypta, Moskow, Russia.
8. Lend'el, M. Vynnyts'kyj, B. Ratejchak, Yu. and Sanzharovs'kyj I. (2007), Posibnyk z monitorynhu ta otsiniuvannia prohram rehional'noho rozvytku [Handbook on monitoring and evaluation of programs for regional development], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
9. Halajko, N.V. (2010), "Methodical approaches to assessing the effectiveness of state targeted social programs", Visnyk L'vivs'koho universytetu, vol. 43, pp. 149—154.
10. Heiets, V.M. (2008), Derzhavni tsil'ovi prohramy ta uporiadkuvannia prohramnoho protsesu v biudzhetnij sferi [State target programs and streamlining of the program process in the budget sphere], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
11. Zhuravka, F.O. and Ovcharova, N.V. (2014), "Assessment of the effectiveness of the implementation of state targeted programs in the social sphere", Biznes Inform, vol. 6, pp. 202—206.
12. Makarova, O.V. (2004), Derzhavni sotsial'ni prohramy: teoretychni aspekty, metodyka rozrobky ta otsinky [State social programs: theoretical aspects, methods of development and evaluation], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
13. Horemykina, Yu.V. (2015), "Classification of approaches to the evaluation of social services", Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1, pp. 79—89.
14. Sariohlo, V.H. (2013), "Assessment of results of state social programs: relevance, methodology, tools", Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1, pp. 57—66.
15. Holovatyj, M.F. (1993), Molodizhna polityka v Ukraini: problemy onovlennia [Youth policy in Ukraine: problems of renewal], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), "Declaration "On the General Principles of State Youth Policy in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/2859-12 (Accessed 15 Oct 2019).
17. Morozova, O. Varets'ka, O. Dzhons, D. Chikukva, P. and Salyuk T. (2008), Monitorynh ta otsinka prohram i proektiv. Praktychnyj posibnyk [Monitoring and evaluation of programs and projects. A practical guide], Oranta, Kyiv, Ukraine.
18. OECD (2019), "Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management. Development Assistance Committee", [Online], available at: https://undg.org/wp-content/uploads/2002/09/OECD-Glossary-of-Key-Terms-in-Evaluation-and-Results-based-Management-Terminology.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
19. Kusek, J. (2004), Ten Steps to Building a Results-Based Monitoring and Evaluation System, The World Bank, Washington, DC.
20. ILO (2016), Monytorynh y otsenka prohramm molodezhnoj zaniatosty: uchebnye materyaly [Monitoring and evaluation of youth employment programmes. Llearning package], Hruppa tekhnycheskoj podderzhky po voprosam dostojnoho truda y Biuro MOT dlia stran Vostochnoj Evropy y Tsental'noj Azyy, ILO, Moskow, Russia.
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Decree "On Amendments to the Cabinet of Ministers' Decree No. 581 of April 9, 2008", available at: http://vvv.ukrtsensus.gov.ua/ukr/lavs/2016/kmu_1323-p.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
22. Council of Europe (2003), "Experts on Youth Police Indicators, Final Report", [Online], available at: vvv.tsoe.int/t/dg4/youth/Sourtse/Resourtses/Dotsuments/2003_YP_inditsators_en.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
23. UN (2013), "Proposed set of indicators for the World Programme of Action for Youth. Commission for Social Development Fifty-first session 6-15 February", [Online], available at: https://undocs.org/E/CN.5/2013/8 (Accessed 15 Oct 2019).
24. European Commission (2011), "Commission Staff Working Document on EU Indicators in the Field of Youth", [Online], available at: http://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf (Accessed 15 Oct 2017).
25. UN (2002), "11 Indicators of a (National) Youth Policy", [Online], available at: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
26. UN (2017), "The Sustainable Development Goals 2016—2030", [Online], available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 15 Oct 2019).

№ 21 2019, стор. 111 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 856

Відомості про авторів

Н. В. Тілікіна

к. е. н., заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

N. Tylikina

PhD in Economics, deputy director of scientific work State Institution "State Institute of Family and youth policy"

ORCID:

0000-0002-5755-5301

Як цитувати статтю

Тілікіна Н. В. Національні показники становища молоді як інструмент моніторингу й оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 111–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.111

Tylikina, N. (2019), “The national indicators of youth condition as a tool for monitoring and evaluating the effectiveness of youth policy implementation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 111–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.