EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ — ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
А. Д. Барзилович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.122

УДК: 351/354

А. Д. Барзилович

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ — ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті наведено завдання та особливості державного регулювання ринку медичних послуг. Розглянуто головні функції регуляторного впливу на ринок медичних послуг, серед яких виділено такі функції: планування; стимулювання активності та розвитку учасників ринку; розроблення оптимальної системи оподаткування; контролю за дотриманням медичних стандартів; інформаційна. Систематизовано принципи державного регулювання ринку медичних послуг на загальні та спеціальні. До загальних принципів віднесено: цілеспрямованості, обгрунтованості, науковості, контрольованості, оперативності, стабільності, реалістичності та інші. До спеціальних принципів віднесено: законності, прозорості, системності, оптимальності, прогнозованості, соціальної відповідальності, ефективності. Встановлено, що дотримання вказаних принципів усіма учасниками ринку сприятиме покращенню ефективності функціонування механізму державного регулювання ринку медичних послуг, враховуючи його реформування.

Ключові слова: сфера охорони здоров'я; державне регулювання; ринок медичних послуг; державна політика; регуляторний вплив; принципи державного регулювання; принципи державного регулювання ринку медичних послуг.

Література

1. Бурик З.М. Принципи забезпечення сталого розвитку держави. Публічне управління та митне адміністрування: наук. збірник. Дніпро, 2017. № 2 (17). С. 40—46.
2. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки: підручник. Київ: Знання, 2008. 398 с.
3. Капітанець Ю.О. Особливості державного регулювання аграрноїекономіки в умовах ринкових відносин. Інноваційна економіка. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_4/169.pdf (дата звернення 03.10.2019).
4. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять. Адміністративне право України. В 2 т. Т. 1. Загальна частина / Кубко Є.Б. та ін.; за ред. В. Б. Авер'янова. Київ: Видавництво "Юридична думка", 2004. С. 63—67.
5. Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К. Держава і ринок: філософія взаємодії; за заг. ред. І.Й. Малого. Київ, 2005. 340 с.
6. Міненко В.Л. Теоретико-метологічні засади узгодження взаємодії механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 3 (42). С. 1—8.
7. Державне регулювання. Юридична енциклопедія: енциклопедія: в 6 т. Т. 2: Д-Й. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; ред. Ю. Шемшученко. Київ: Укр. енциклопедiя iм. М.П. Бажана, 1999. С. 118—119.
8. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015—2020 рр. Вебсайт. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (дата звернення 07.10.2019).
9. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 5. ст. 31.
10. Саніхаметова Н.О. Регулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти): автореф. дис… д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Н.О. Саніхаметова. Одеська державна юридична академія. Одеса, 1998. 32 с.
11. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних сполучень / уклад. Л.О. Пустовіт та ін. Київ, 2000. С. 762.
12. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. 3-тє вид., випр. Київ: Знання, 2006. 262 с.
13. Харитонова Е.И. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Харьков: Одиссей, 2007. 751 с.
14. Чечель О.М. Принципи та механізм державного регулювання економіки. Демократичне врядування. 2014. Вип. 13. С. 1—10.

A. Barzylovych

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF STATE REGULATION OF THE MEDICAL SERVICES MARKET — THEORETICAL ASPECT

Summary

The interpretation of the essence of the concept of "state regulation" by different authors is given. It is established that this term should mean the optimal combination of various activities that have a deliberate impact on the health care market in order to realize the main priorities of public health policy.
The main functions of regulatory influence on the market of medical services are considered. It is noted that apart from state systemic regulation of the market, it is important to create conditions for self-regulation, which should support a fair competitive environment for all participating entities. It is established that the main goal of state regulation of the market of medical services is to ensure access of the population to quality medical services at any time. And the purpose of self-regulation of the medical services market is, as already stated, to support a fair competitive environment for participants and to establish fair competitive market prices for services.
It has been found out that the state authorities, in the process of regulating the market of medical services, must adhere to certain principles, such as: legality, optimality, predictability, transparency, social responsibility, systematicity, efficiency. It is established that adherence to these principles by all market participants will help to improve the functioning of the mechanism of state regulation of the market of medical services, taking into account its reform. It is noted that no national regulatory commission has yet been set up on health-related issues, including health and pharmaceuticals. In other areas, for example, in the energy sector in Ukraine such a commission exists. This helps to monitor the quality of services provided to the public and businesses. This is the first and not a good enough feature of the national healthcare market.
The healthcare market is very closely linked to related markets that are directly or indirectly related to the healthcare industry, such as the pharmaceutical market, the market for medical equipment, technology, intangible assets, labor, etc. In view of this, the effects of the regulatory influence of the state on one market will be immediately reflected, thus causing some changes in other adjacent markets. In view of this, the second major feature of the functioning of the health care market is its close interconnection with the adjacent markets, primarily on price. This trend is characteristic of both the global health care market and the light of national medical reform in recent years and Ukraine.

Keywords: public; state regulation; the market for medical services; regulatory energy; state policy in the field of health protection; principle; principle of sovereign regulation; principle of sovereign regulation of the market for medical services.

References

1. Buryk, Z.M. (2017), "Pryntsypy zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2 (17), рр. 40—46.
2. Hryn'ova, V.M. (2008), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. Kapitanets', Yu.O. (2010), "Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoiekonomiky v umovakh rynkovykh vidnosyn", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_4/169.pdf (Accessed 16 August 2019).
4. Kubko, Ye.B. Aver'ianov, V.B. Andrijko, O.F. and Bytiak, Yu.P. (2004), Derzhavne rehuliuvannia i derzhavne upravlinnia: spivvidnoshennia poniat' [Public regulation and public administration: the relation of concepts], Yurydychna dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Malyj, I.J. Dyba, M.I. and Halaburda, M.K. (2005), Derzhava i rynok: filosofiia vzaiemodii [State and market: a philosophy of interaction], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Minenko, V.L. (2013), "Teoretyko-metolohichni zasady uzghodzhennia vzaiemodii mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia i samorehuliuvannia rynku pratsi", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (42), рр. 1—8.
7. Nahrebel'nyj, V. (1999), Derzhavne rehuliuvannia. Yurydychna entsyklopediia [State regulation. Legal Encyclopedia], Ukr. entsyklopediia im. M.P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
8. Ministry of Healthcare of Ukraine (2015), "National strategy of reforming the health care system in Ukraine for the period 2015—2020", available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed 15 Oct 2019).
10. Sanikhametova, N.O. (1998), "Regulation of business activity in Ukraine (organizational and legal aspects)", Abstract of Ph.D. dissertation, Administrative law and process; finance law; information law, Odes'ka derzhavna iurydychna akademiia, Odesa, Ukraine.
11. Pustovit, L.O. (2000), Slovnyk inshomovnykh sliv: 23 000 sliv ta terminolohichnykh spoluchen' [Foreign Words Dictionary: 23,000 words and terminology], Kyiv, Ukraine.
12. Stechenko, D.M. (2006), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Kharytonova, E.Y. (2007), Khoziajstvennyj kodeks Ukrayny: Nauchno-praktycheskyj kommentaryj [Commercial Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary], Odyssej, Khar'kov, Ukraine.
14. Chechel', O. (2014), "Pryntsypy ta mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky", Demokratychne vriaduvannia, vol. 13, рр. 1—10.

№ 21 2019, стор. 122 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ "KinderKlinik"

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, mc KinderKlinik director

ORCID:

0000-0002-0330-5147

Як цитувати статтю

Барзилович А. Д. Принципи та функції державного регулювання ринку медичних послуг — теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.122

Barzylovych, A. (2019), “Principles and functions of state regulation of the medical services market — theoretical aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.