EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
О. В. Александров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.127

УДК: 351

О. В. Александров

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті розглянуто принципові питання щодо особливостей взаємозв'язку ефективності формування організаційних засад інформаційно-аналітичної діяльності та зростання якості публічного управління у країнах світу. Розгляд наявних науково-теоретичних засад засвідчив, що за сучасних умов аби подолати ефект суб'єктивного фактору в інформаційно-аналітичній діяльності необхідно обрати декілька способів. Наприклад, щоб розширити спектр інформації працюють з інформаційно-аналітичними підрозділами із вузькою спеціалізацією для вирішення важливих завдань, водночас різноманітний рівень узагальнення дає змогу охарактеризувати загальні закономірності та тенденції розвитку. Зрештою, необхідно долучати всі можливості до аналізу інформації, щоб все максимально відповідало стандартним процесам у певній галузі.
Таким чином, лише управління та підрозділи, які мають відповідні повноваження та засоби роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення працюють в органах державної влади. Але на різних рівнях управління не вдається контролювати дотримання цілей та приймати рішення про забезпечення їх досягнення, бо немає узгодженої системи показників та задекларованних методик їх розрахунку, навіть за наявності об'ємної законодавчо-правової бази.
У рамках зазначеної тематики автором статті було здійснено комплексний аналіз етапів прийняття управлінських рішень в інформаційно-аналітичній діяльності в органах влади Німеччини. Визначено, що влада Німеччини у прийнятті управлінських рішень має певні обмеження та критерії оцінювання їх ефективності. Критеріями прийняття управлінських рішень є: корисність; фінансовий аспект виконання рішень (економія витрат); кількість та якість рішень; час, необхідний для реалізації рішення та ін. Система прийняття управлінських рішень урядом Німеччини та створення організаційних засад інформаційно-аналітичної діяльності дає можливість приймати обгрунтовані та продумані кроки для забезпечення державно-управлінських відносин, що відповідають потребам громадян та інтересам держави.
Обгрунтовано, що значна кількість зовнішніх факторів впливає на державно-управлінську систему кожної держави в умовах глобалізаційних процесів сьогодення. Саме тому розробляються альтернативні засоби розвитку інформаційно-аналітичної діяльності як специфічної сфери дії для ідентифікації, обробки, захисту та поширення інформації, особливо, у сфері адміністративної, політичної та економічної діяльностей.

Ключові слова: організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності; публічне управління; демократичне врядування становлення громадянського суспільства; світовий інформаційний простір.

Література

1. Терещенко Д.А. Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз світового досвіду / Д.А. Терещенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 1. — С. 143—152. — С.153.
2. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: учеб. пособие. — Москва: Логос, 2001. — 200 с. — С. 72.
3. Klijn Erik Hans "New Public Management and Governance: A Comparison 2012/01/01 // The Oxford Handbook of Governance". — С. 72.
4. Воробйова О.П.Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні / О.П. Воробйова // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 230—234. — С. 231.
5. Сопільник О.В. Технологія прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / Дніпропетр. нац. ун-т. Ін-т. довуз. підгот. та післядип. освіти. — Дніпропетровськ: РВВДНУ, 2002. — 108 с. — С. 74.
6. Котенок Д.М., Євдокимова Н.М. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень // Науковий огляд, Том 5, № 48, 2018, http://oaji.net/articles/2017/797-1532518740.pdf
7. White Paper on a European Communication Policy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf

A. Aleksandrov

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES AND GROWTH OF QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article deals with the fundamental questions about the peculiarities of the relationship between the effectiveness of organizational foundations of information and analytical activity and the quality of public administration in the countries of the world. Consideration of the available scientific and theoretical principles has shown that in modern conditions in order to overcome the effect of the subjective factor in the information and analytical activity, there are several ways to choose. For example, to widen the range of information, they work with information-analytical units with a narrow specialization to solve important tasks, while a diverse level of generalization allows to characterize the general patterns and trends of development. Ultimately, it is necessary to include all the possibilities in the analysis of information in order to fully comply with the standard processes in a particular industry.
Thus, only the departments and units that have the relevant powers and means of work on information and analytical support work in public authorities. However, at different levels of government, it is not possible to monitor compliance with the objectives and make decisions to ensure that they are achieved, because there is no harmonized system of indicators and declared methods of their calculation, even in the presence of a large legislative framework.
Within the framework of the mentioned topic, the author of the article made a comprehensive analysis of the stages of managerial decision-making in information and analytical activity in the German authorities. It is determined that the German authorities, when making managerial decisions, have certain limitations and criteria for evaluating their effectiveness. The criteria for managerial decision making are: utility; financial aspect of decision making (cost savings); quantity and quality of decisions; the time it takes to implement the solution, etc. The system of administrative decision-making by the German Government and the creation of organizational foundations for information and analytical activity make it possible to take well-reasoned and thought-out steps to ensure government-management relations that meet the needs of citizens and the interests of the state.
It is substantiated that a considerable number of external factors influence the state-administrative system of each state in the conditions of globalization processes of today. That is why alternative means of development of information and analytical activity as a specific sphere of action are being developed for the identification, processing, protection and dissemination of information, especially in the field of administrative, political and economic activities.

Keywords: organizational foundations of information-analytical activity; public administration; democratic governance of the emergence of civil society; world information space.

References

1. Tereschenko, D.A. (2018), "Management decision-making in the activities of public authorities: an analysis of world experience", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 143-152.
2. Vasilenko, I.A. (2001), Administrativno-gosudarstvennoe upravlenie v stranah Zapada: SShA, Velikobritanija, Francija, Germanija [Administrative and public administration in Western countries: USA, UK, France, Germany], Logos, Moscow, Russia.
3. Klijn, E.H. (2012), New Public Management and Governance: A Comparison, The Oxford Handbook of Governance, Oxford, UK.
4. Vorobjova, O.P. (2015), "Modern management models of New Public Management and Good Governance and their implementation in Ukraine", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 42, pp. 230—234.
5. Sopil'nyk, O.V. (2002), Tekhnolohiia pryjniattia upravlins'kykh rishen' [Management decision-making technology], RVVDNU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
6. Kotenok, D.M. and Yevdokymova, N.M. (2018), "Development of information and analytical support of management decisions", Naukovyj ohliad, vol. 5, no. 48, available at: http://oaji.net/articles/2017/797-1532518740.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
7. European Commission (2006), "White Paper on a European Communication Policy", available at: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf (Accessed 15 Oct 2019).

№ 21 2019, стор. 127 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

О. В. Александров

старший викладач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

A. Aleksandrov

Senior Lecturer of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5093-9644

Як цитувати статтю

Александров О. В. Взаємозв'язок ефективності формування організаційних засад інформаційно-аналітичної діяльності та зростання якості публічного управління: світовий досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 127–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.127

Aleksandrov, A. (2019), “The relationship between the effectiveness of organizational foundations of information and analytical activities and growth of quality of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 127–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.