EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИМІНОГЕННИХ ЗАГРОЗ
М. Ю. Березін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.132

УДК: 351.354:504:33(87)

М. Ю. Березін

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИМІНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

Анотація

Надано характеристику системі принципів забезпечення охорони громадського порядку. Визначено, що систему принципів забезпечення охорони громадського порядку складають соціально-правові та організаційно-правові. До групи соціально-правових входять принципи, що мають загальносоціальний характер і реалізуються в забезпеченні громадського порядку незалежно від місця того чи іншого суб'єкта охорони громадського порядку. Соціально-правові принципи є основоположними правилами забезпечення громадського порядку та безпеки. До організаційно-правових відносяться принципи, на основі яких практично організовується забезпечення громадського порядку, тобто принципи єдності і взаємозв'язку всіх видів безпеки, їх підконтрольності відповідним державним органам і громадським інститутам. Керуючись зазначеними принципами, можна обрати найбільш оптимальні варіанти охорони громадського порядку, раціонально розподілити компетенцію між суб'єктами безпеки, усунути дублювання в реалізації функцій забезпечення громадської безпеки.
Розглянуто сутність соціально-правових принципів забезпечення охорони громадського порядку, які мають найбільш важливе практичне значення в сучасних умовах криміногенних загроз. Досліджено сутність та зміст основного принципу забезпечення охорони громадського порядку, а саме принципу "законності". Визначено заходи, спрямовані на посилення охорони прав і свобод особистості в діяльності органів виконавчої влади з організації охорони громадського порядку. Запропоновано сучасні завдання з охорони громадського порядку, які вирішуються на національному, регіональному і місцевому рівнях.

Ключові слова: громадський порядок; органи виконавчої влади; охорона громадського порядку; законність; принцип; соціально-правові принципи; криміногенні загрози; свобода особистості.

Література

1. Костовська К.М. Організація та здійснення громадського контролю у сфері забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки / К.М. Костовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — 2015. — Вип. 34 (2). — С. 98—101.
2. Костюшко О.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічної безпеки та порядку / О.П. Костюшко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2017. — № 1. — С. 298—311.
3. Подоляка АМ. Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб'єктів охорони громадського порядку / А.М. Подоляка // Форум права. — 2008. — № 1. — С. 339—346.

M. Berezin

BASIC PRINCIPLES OF PROVIDING THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER IN CURRENT CONDITIONS OF CRIMINAL THREATS

Summary

The system of principles for ensuring the protection of public order is characterized. It is determined that the system of principles for ensuring the protection of public order is social-legal and organizational-legal. The group of socio-legal includes principles that are of a general social character and are implemented in ensuring public order, regardless of the place of a subject of public order protection. Social and legal principles are fundamental rules for ensuring public order and security. The organizational and legal principles include the principles on the basis of which public order is practically organized, that is, the principles of the unity and interconnection of all types of security, their control over the relevant state bodies and public institutions. Guided by these principles, it is possible to choose the most optimal options for protecting public order, rationally distribute competencies among security entities, and eliminate duplication in the implementation of public safety functions.
The essence of the socio-legal principles of ensuring the protection of public order, which are of the most important practical importance in modern conditions of criminogenic threats, is considered. The essence and content of the basic principle of ensuring the protection of public order, namely the principle of "legality", is investigated. The content of legality largely depends on the composition of its subjects. Most scholars associate the very concept of legality with the activities of all participants in public relations, that is, the state, its bodies, public organizations, officials and citizens.
Measures aimed at enhancing the protection of the rights and freedoms of the individual in the activities of executive bodies to organize the protection of public order are determined. Modern tasks for the protection of public order, which are being addressed at the national, regional and local levels, are proposed. Having studied the basic principles of ensuring the protection of public order in the current conditions of criminogenic threats, it was determined that at the national level it seems necessary to solve the following problems: to determine the general principles for organizing the activities of executive authorities with local authorities in the field of public order protection; establish measures of legal liability for violation of public order; create the legal basis for the protection of public order within certain powers; create a system of accumulation and use of domestic and foreign experience in protecting public order; provide methodological services to regional and local law enforcement forces; identify the system and sources of funding for national programs and public order forces.

Keywords: рublic order; executive authorities; the protection of public order; the rule of law; principle; social and legal principles; criminogenic threats; personal freedom.

References

1. Kostovska, K. M. (2015), "Organization of large control at the sphere of care for the protection of large order and huge security", Naukovij visnik Uzhgorodskogo naczionalnogo universitetu. Seriya: Pravo, vol. 34 (2), pp. 98—101.
2. Kostyushko, O.P. (2017), "Administrative law protection of the realization of the rights of the population to participate in public safety and order", Yuridichnij chasopis Naczionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 298—311.
3. Podolyaka, A. M. (2008), "Powers, competence and principles of activity of subjects of protection of public order", Forum prava, vol. 1, pp. 339—346.

№ 21 2019, стор. 132 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

М. Ю. Березін

здобувач, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

M. Berezin

applicant of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-9026-0003

Як цитувати статтю

Березін М. Ю. Основні принципи забезпечення охорони громадського порядку в сучасних умовах криміногенних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.132

Berezin, M. (2019), “Basic principles of providing the protection of public order in current conditions of criminal threats”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.