EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЩО СПРИЯЮТЬ СОЦІАЛЬНІЙ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ
Я. М. Біляєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.137

УДК: 351.82

Я. М. Біляєв

АНАЛІЗ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЩО СПРИЯЮТЬ СОЦІАЛЬНІЙ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Анотація

У статті зазначається, що в Україні для сприяння мобільності молоді і, зокрема, для соціальної мобільності студентів, важливе значення має участь в Європейських програмах. Наголошено про необхідність удосконалення механізмів державної політики, зокрема грантових програм, щодо соціальної мобільності молоді. Акцентується увага на тому, що головною проблемою для університетської освіти є формування та розвиток підприємницьких навичок, які включають прийняття відповідальності та ризику, також вибір правильних кроків для забезпечення високих результатів і успіху в бізнесі. Розповідається про програму "Еразмус+", яка дозволяє студентам формувати свої ключові навички та компетенції для розвитку кар'єри; програму "Дії Марії Склодовської-Кюрі" — це частина програми "Горизонт 2020", найбільшої рамкової програми Європейського Союзу, спрямованої на дослідження й інновації, фінансову підтримку осіб, зайнятих у цій сфері та інші. Узагальнено пояснюється, що концепція постійного навчання людини, навчання впродовж всього життя є обов'язковою і необхідною умовою соціальної мобільності.

Ключові слова: мобільність молоді; державна політика; соціальна мобільність; грантові програми; державне регулювання; органи державної влади; забезпечення мобільності; державне управління; "Ерасмус+"; професійний розвиток.

Література

1. Годован Ю.В. Соціальна мобільність молоді як стратегічна складова політичної соціалізації молоді / Ю.В. Годован, Н.О. Ніколаєнко // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. — 2017. — С. 76—78.
2. Горизонт 2020: Українські проекти отримали найбільше великих грантів для малого та середнього бізнесу серед країн східного партнерства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/gorizont-2020-ukrayinski-proekti-otrimali-najbilshe-velikih-grantiv-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu-sered-krayin-shidnogo-partnerstva
3. Можливості освітніх та наукових програм ЄС в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://openeurope.in.ua/subjects/uznayte-o-vozmozhnostyakh-programm-es-v-ukraine-11
4. Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства № 994_a41. Набрання чинності для України 01.11.2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: v3250321-11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a41
5. Результати участі України та країн Східного Партнерства в конкурсах програми Горизонт 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020
6. Реформа науки потребує ще багато роботи, однак, уже запущено нацраду та нацфонд досліджень, зросла підтримка молодих вчених, змінюються підходи до фінансування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/reforma-nauki-potrebuye-she-bagato-roboti-odnak-uzhe-zapusheno-nacradu-ta-nacfond-doslidzhen-zrosla-pidtrimka-molodih-vchenih-zminyuyutsya-pidhodi-do-finansuvannya-liliya-grinevich
7. Сайт Національного Еразмус+ Офісу в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://erasmusplus.org.ua/
8. Україна має амбіції 2021-го стати асоційованим членом "HORIZON EUROPE" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-maye-ambiciyi-2021-go-stati-asocijovanim-chlenom-horizon-europe-do-kincya-roku-mi-podamo-zayavku-zastupnik-ministra-maksim-striha
9. Чернуха Н. Інтеграційні процеси у сучасному освітньому просторі як передумова успіху соціальної мобільності сучасної особистості / Н.М. Чернуха // Науковий часопис НПУ імені П. М. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: [зб. наук. праць]. — Вип.14 / К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — С. 12—21.
10. EUROSTUDENT Social and Economic Conditions of Student Life in Europe [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eurostudent.eu

Y. Bіlyaev

ANALYSIS OF EUROPEAN UNION GRANTS PROGRAMS TO PROMOTE YOUTH SOCIAL MOBILITY

Summary

The article points out that participation in European programs is important in Ukraine for promoting youth mobility and, in particular, for social mobility of students. The need to improve public policy mechanisms, including grant programs, on youth social mobility was emphasized. Emphasis is placed on the fact that the main challenge for university education is the formation and development of entrepreneurial skills, which include taking responsibility and risk, as well as choosing the right steps to ensure high results and success in business. It talks about the Erasmus + program, which allows students to develop their key skills and competences for career development; Maria Sk?odowska-Curie Action Program is part of Horizon 2020, the European Union's largest framework program for research and innovation, financial support for people involved in the field and others. Generally speaking, the concept of continuous human learning, lifelong learning is a necessary and necessary condition for social mobility.
Currently, in the process of conducting internal and external evaluations of the quality of education, statistical information on the current state of the education system should be analyzed, and adequate and timely clarification of legal and financial issues should be provided.
Youth policy should be a priority in the activities of central government. A specialized department for youth policy development in the President's office will ensure that he has the authority to manage this area. This specialized department should perform the functions of monitoring the implementation of youth policy, as well as its improvement depending on the state of development of the country. Educational mobility is an effective way for young people to increase their chances of getting a job in the future, as well as to gain new professional qualifications, while supporting civic engagement. Ukraine should become more involved in EU mobility programs, in particular the Erasmus + program. Through student exchange programs, young people gain valuable experience and skills that they can then apply effectively in life.

Keywords: youth mobility; public policy; social mobility; grant programs; government regulation; public authorities; mobility support; public administration; "Erasmus +"; professional development.

References

1. Kyian, Ye. (2019), "Progress, regression or status quo: economic results and prospects of Ukraine", WDM Chrematistic, vol. 219, available at: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf (Accessed 26 August 2019).
2. President of Ukraine (2015), Decree "On the Sustainable Development Strategy" Ukraine 2020", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 26 August 2019).
3. Bohdan, T.P. (2018), Analiz upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy u I pivrichchi 2018 roku [Analysis of the Public Debt Management of Ukraine in the First Half of 2018], Ekspertno-analitychnyj Tsentr "Optima", Kyiv, Ukraine.
4. UNDP in Ukraine (2017), "Ukraine's Sustainable Development Strategy until 2030. Project-2017", available at: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf (Accessed 26 August 2019).
5. Kolevatova, A.V. (2018), "The current state of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, available at: http://globalnational.in.ua/archive/22-2018/200.pdf (Accessed 26 August 2019).
6. Galichynsky, A.S. (2004), Stratehiia ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrainy (2004—2015 roky) "Shliakhom Yevropejs'koi intehratsii" [Strategy for Economic and Social Development of Ukraine (2004—2015) "Towards European Integration"], Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy, Ministerstvo ekonomiky ta z pytan' ievropejs'koi intehratsii Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Topchiiev, O.H. Mal'chykova, D.S. and Yavors'ka, V.V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noi polityky: navch. posib. [Regionalism: geographical bases of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
8. Hovorushko, T.A. and Obushna, N.I. (2013), "The essence of foreign direct investment and their classification", Teorii mikro-makroekonomiky, vol. 41, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf (Accessed 26 August 2019).

№ 21 2019, стор. 137 - 142

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

Я. М. Біляєв

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

Y. Bіlyaev

postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5848-6790

Як цитувати статтю

Біляєв Я. М. Аналіз грантових програм європейського союзу, що сприяють соціальній мобільності молоді. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.137

Bіlyaev, Y. (2019), “Analysis of european union grants programs to promote youth social mobility”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.