EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТРЕНДИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
В. М. Торяник, В. В. Джинджоян, О. В. Приз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.5

УДК: 330.32

В. М. Торяник, В. В. Джинджоян, О. В. Приз

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТРЕНДИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

У статті описано інноваційно-інвестиційних тренди у міжнародному бізнесі. Встановлено, що головними суб'єктами міжнародного руху капіталу виступають транснаціональні корпорації, за участю і в рамках яких обсяг прямих накопичених іноземних інвестицій досягає приблизно 84% їх загального обсягу. Не випадково транснаціональні корпорації являють собою найбільш динамічний сектор світового господарства.
В умовах глобальної економіки форми та визначальні чинники ПІІ багато в чому залежать від діяльності транснаціональних компаній —ТНК. ТНК використовують сировину і напівфабрикати з різних країн, мають складальні підприємства в багатьох регіональних центрах, продукція яких потім відвантажується на кінцевий ринок, розвивають інтегровану глобальну мережу розподілу в рамках єдиної програми продажів і реклами. Узагальнено, що досягнення цілей модернізації та сталого зростання економіки вимагає значного вливання інвестицій. В разі неможливості забезпечення їх за рахунок національних ресурсів, у країну активно залучається іноземний капітал. З точки зору ефективності різних видів іноземних інвестицій для приймаючої країни найбільший інтерес представляють прямі іноземні інвестиції (ПІІ), оскільки вони за інших рівних умов призводять до довгострокових структурних ефектів. Завдяки своїми характеристиками, головною з яких є стійкість, ПІІ в сучасних економічних відносинах виступають найбільш надійним джерелом інвестицій.
Встановлено, що загалом сучасні особливості та тенденції міжнародного руху капіталу у формі ПІІ визначаються такими глобальними процесами: фінансова глобалізація; посилення конкуренції між ТНК, яка веде до розширення географії їх операцій з виходом на нові ринки, в тому числі ті, що розвиваються; зростаюча роль інновацій в якості головного чинника конкурентоспроможності не тільки глобальних компаній, але і цілих держав, що визначає зростання значущості в світовому господарстві інвестицій в наукові дослідження і розробки; подвійна природа сучасних інвестиційних потоків (з одного боку, вони "підстьобують" інноваційну складову сучасного економічного розвитку і прискорюють впровадження досягнень НТП як у формі технологічних нововведень, так і в формі управлінських технологій, з іншого — значна частина інвестиційних ресурсів звертається на фондовому ринку, де домінують спекулятивні інтереси і можливі випадки спотворення інформації, що призводить до фінансової нестабільності).

Ключові слова: інвестиційна діяльність; інвестиції; прямі іноземні інвестиції; міжнародна економіка; глобалізація; тенденції.

Література

1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук та ін.; за заг. ред. д-рів екон. наук. проф. Д.Г. Лук'яненка та А.М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334 с.
2. Антоненко У.В., Ярошенко В.В. Вплив фінансової кризи на розвиток міжнародних інвестиційних процесів. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн. / Голов. ред. О.П. Степанов. — К.: 2010. — №2. — С. 155—158.
3. Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. К.: АДЕФ-Україна, 2009. — 392 с.
4. Лук'яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень. Ринок цінних паперів України. — 2002. — № 5—6. — С.17—21.
5. Лук'яненко Д.Г., Павловська О.Д. Глобальна економіка: дискредитація стандартів розвитку. Ринок цінних паперів України. — 2008. — №11—12.
6. Мозговий О., Стукало Н. Глобальна фінансова криза: теорія і практика подолання наслідків фінансових потрясінь. Ринок цінних паперів України. 2008. № 11—12.
7. Панченко Є., Дамаскіна М. Інвестиційний ризик менеджмент транснаціональних корпорацій. Парадигма XXI століття. Міжнародна економічна політика. — № 10—11. — 2009. — С. 28—61.
8. Сазонець І.Л., Березюк Г.В. Систематизація факторів впливу на активізацію соціального інвестування на підприємстві. Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2015. — № 1—2. — С. 78—84.
9. Сазонець І.Л., Гладченко А.Ю., Гессен А.Є. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги. Монографія. Рівне. — Волин. обереги. — 2016. — 352 с.
10. Gladchenko A., Sardak S. and Dzhyndzhoian V. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches, Salzburg, Austria, Vol. 2, pp. 44—52.
11. Toryanyk V., Dzhyndzhoian V., and Namliyev Y. (2018), "Competitiveness Of Ukrainian Export-Oriented Fields", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, Is. 4, pp. 319—324.

V. Toryanyk, V. Dzhyndzhoian, O. Priz

INNOVATION AND INVESTMENT TRENDS IN INTERNATIONAL BUSINESS

Summary

In this article, the author gives a description of innovation and investment trends in international business. It has been established that transnational corporations are the main subjects of the international capital movement, with participation and within which the amount of direct accumulated foreign investments reaches about 84% of their total volume. It is no accident that transnational corporations represent the most dynamic sector of the world economy.
In terms of the global economy, forms and determining factors of FDI depend largely on the activities of transnational companies. TNCs use raw materials and semi-manufacturers from different countries and have assembly facilities in many regional centers, products of which are then shipped to the final market. TNCs develop an integrated global distribution network within a single program of sales and advertising. It has been summarized that achieving goals of modernization and sustainable economic growth requires significant inflow of investment. If it is impossible to provide them at the expense of national resources, they start actively attracting foreign capital into the country. In terms of the effectiveness of different types of foreign investment, the host country is of the highest interest to foreign direct investment (FDI), since they, under other equal conditions, lead to long-term structural effects. Because of their characteristics, the main of which is sustainability, FDI in today's economic relations are the most reliable source of investment.
It has been established that, in general, various global processes determine the modern features and tendencies of the international capital movement in the form of FDI. First, it is financial globalization and increased competition between TNCs, which leads to an expansion of the geography of their operations following the entry into new markets, including emerging markets. Secondly, this is the growing role of innovation as a major factor of the competitiveness of not only global companies but also of entire countries what determines the growth of significance in the global economy of investment into scientific research and development. Finally, that is the double nature of modern investment flows (on the one hand, they "spur" the innovative component of modern economic development and advance the implementation of NTP achievements in the form of both technological innovations and management technologies, on the other hand, a significant share of investment resources circulates on the stock market, where speculative interests and possible cases of information distortion dominate and may lead to financial instability).

Keywords: investment activity; investments; foreign direct investments; international economy; globalization; tendencies.

References

1. Lukyanenko, D. and Poruchnyk, A. (2010), Antytsyklichne rehuliuvannia rynkovoi ekonomiky: hlobalizatsijna perspektyva [Anti-cyclical regulation of a market economy: a globalization perspective], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Antonenko, V. and Yaroshenko, V. (2010), "The impact of the financial crisis on the development of international investment processes", Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), vol. 2, pp. 155—158.
3. Galchinsky, A. (2009), Kryza i tsykly svitovoho rozvytku [Crisis and cycles of world development], ADEF-Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Lukyanenko, D. (2002), "Investment globalism: current problems of economic research", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 5—6, pp.17—21.
5. Lukyanenko, D. and Pavlovskaya, O. (2008), "Global economy: discrediting development standards", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 11—12.
6. Mozgovyi, O. and Stukalo, N. (2008), "The Global Financial Crisis: Theory and Practice of Overcoming the Effects of Financial Shocks", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 11—12.
7. Panchenko, E. and Damaskina, M. (2009), "Investment risk management of transnational corporations", Paradyhma XXI stolittia. Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 10—11, pp. 28—61.
8. Sazonets, I. and Berezyuk, G. (2015), "Systematization of factors influencing the activation of social investment in the enterprise", Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2, pp. 78—84.
9. Sazonets, I. Gladchenko, A. and Hessen, A. (2016), Sotsial'no-ekonomichni determinanty hlobal'noi rivnovahy [Socio-economic determinants of global equilibrium], Volin. Amulets, Rivne, Ukraine.
10. Gladchenko, A. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches. Salzburg, Austria, vol. 2, pp. 44—52.
11. Toryanyk, V. Dzhyndzhoian, V. and Namliyev, Y. (2018), "Competitiveness Of Ukrainian Export-Oriented Fields", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 4, pp. 319—324.

№ 22 2019, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 695

Відомості про авторів

В. М. Торяник

д. політ. н., професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

V. Toryanyk

Doctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-1934-6709


В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092


О. В. Приз

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

O. Priz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

Як цитувати статтю

Торяник В. М., Джинджоян В. В., Приз О. В. Інноваційно-інвестиційні тренди у міжнародному бізнесі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.5

Toryanyk, V., Dzhyndzhoian, V. and Priz, O. (2019), “Innovation and investment trends in international business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.