EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ
Н. О. Роскладка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.10

УДК: 338.48:338.5

Н. О. Роскладка

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

Анотація

У статті проведено аналіз таких експертних методів, як анкетування, інтерв'ю, метод Дельфі, мозковий штурм, дискусія.
Розглянуто перелік необхідних властивостей, якими повинен володіти експерт з ціноутворення: креативність, конформізм, активне відношення до експертизи, конструктивність мислення, колективізм, самокритичність.
Досліджено методи кількісної оцінки рівня компетентності експерта та оцінка міри узгодженості думок експертів на основі дисперсійного коефіцієнту конкордації.
Проведено аналіз основних задач, які виникають під час обробки результатів формування ціни: визначення узгодженості думок експертів щодо факторів впливу на ціну; побудова узагальненої ціни на туристичний продукт; визначення залежності між судженнями експертів; визначення відносної ваги складових ціни туристичного продукту; оцінка надійності результатів експертизи.
Експертні методи, що досліджені в рамках статті, дозволяють розв'язати складну проблему визначення найбільш вагомих факторів впливу на ціну туристичного продукту. Така проблема не має і не може мати однозначного вирішення, оскільки суттєво залежить від суб'єктивної оцінки експертів. Однак, використання сучасних методів обробки результатів експертного оцінювання з урахуванням кваліфікації членів експертної групи, а також оцінка міри узгодженості думок експертів, дозволяють значно підвищити об'єктивність експертних методів формування ціни на туристичний продукт.

Ключові слова: ціна; ціноутворення; туристичний продукт; експерт; експертні методи.

Література

1. Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія / М.Г. Бойко. — К.: КНТЕУ, 2010. — 524 с.
2. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: монографія / М.В. Босовська. — К.: КНТЕУ, 2015. — 832 с.
3. Ведмідь Н.І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія / Н.І. Ведмідь. — К.: КНТЕУ, 2013. — 536 с.
4. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / За ред. А.А. Мазаракі. — Київ: КНТЕУ, 2010. — 596 с.
5. Мельниченко С.В. Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія / С.В. Мельниченко, К.А. Шеєнкова. — К.: КНТЕУ, 2015. — 263 с.
6. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: монографія / Г.І. Михайліченко. — К.: КНТЕУ, 2012. — 608 с.
7. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. — 2-ге вид., випр. та доповн. — К.: КНТЕУ, 2009. — 463 с.
8. Шульгіна Л.М. Управління маркетинговою ціновою політикою туристичних підприємств: теорія і практика: монографія / Л.М. Шульгіна, Т.О. Суслова, І.О. Кузнєцова. — Київ-Одеса: МП "Леся", 2016. — 227 с.
9. Кіркова Н.П. Концепція моделювання системи ціноутворення послуг на підприємствах санаторно-курортної сфери / Н.П. Кіркова // Новое в экономической кибернетике: сб. научн. ст. — Донецк: ДонНУ, 2007. — № 3. — С. 71—77.
10. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. — К.: Знання України, 2002. — 358 с.
11. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників / В.Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 10. — С. 101—107.
12. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія / Б.Є. Грабовецький. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 171 с.
13. Бабич П.Н. Оценка согласованности мнений экспертов с применением коэффициента конкордации [Електронний ресурс] / П.Н. Бабич, A.B. Чубенко, С.Н. Лапач. — Режим доступу: http://www.biostat.kiev.ua/articles.php.
14. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. — Київ: Видавнича група ВНV, 2007. — 546 с.
15. Сагалакова Н.О. Ініціалізація факторів впливу на ціну туристичного продукту / Н.О. Сагалакова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. — 2016. — № 14. — С. 173—179.

N. Roskladka

EXPERT METHODS OF FORMING THE PRICE OF A TOURIST PRODUCT

Summary

The increasing complexity of managing a tourism business requires a careful analysis of the goals and objectives of the activity, ways and means of achieving them, assessing the impact of various factors on improving the efficiency and quality of the pricing management process. However, pricing plays a minor role in the management system for the vast majority of tourism enterprises. When calculating the price, tourist companies often do not pay attention to such important indicators as consumer sensitivity to price, features of their purchasing behavior and demand, the effect of price influence on consumer decision-making, price sensitivity thresholds, etc. Unlike classical quantitative methods of pricing, taking into account the mentioned factors influencing the price of a tourist product requires fundamentally new approaches with the involvement of different experts — experts in the field of pricing and formation of the tourist product.
The article analyzes such expert methods as questioning, interviewing, Delphi method, brainstorming, discussion.
The list of necessary properties that a pricing expert should possess is considered: creativity, conformism, active attitude to expertise, constructive thinking, collectivism, self-criticism.
Methods of quantitative assessment of the level of expert competence and assessment of the degree of concordance of experts' opinions on the basis of the dispersion coefficient of concordance are investigated.
In processing the results of pricing, the following main tasks arise: determining the consistency of experts' opinions on the factors influencing the price; construction of a generalized price for a tourist product; determining the relationship between expert judgments; determining the relative weight of the components of the tourism product price; assessment of the reliability of the examination results.
The expert methods investigated within the article help to solve the difficult problem of determining the most important factors influencing the price of a tourist product. This problem does not and cannot have a definite solution, since it depends significantly on the subjective judgment of experts. However, the use of modern methods of processing the results of expert evaluation, taking into account the qualifications of members of the expert group, as well as assessing the degree of coherence of opinions of experts, can significantly increase the objectivity of expert methods of pricing for the tourism product.

Keywords: price; pricing; tourism product; expert; expert methods.

References

1. Boiko, M. H. (2010), Tsinnisno oriientovane upravlinnia v turyzmi, [Value oriented management in tourism], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
2. Bosovska, M. V. (2015) Intehratsiini protsesy v turyzmi, [Integration processes in tourism], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
3. Vedmid, N. I. (2013), Sanatorno-kurortnyi kompleks: servisne upravlinnia, [Recreation complex: service management], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
4. Mazaraki, A. A. (2010), Stratehichnyi rozvytok turystychnoho biznesu, [Strategic tourism business development], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
5. Melnychenko, S. V. and Sheienkova, K. A. (2015), Upravlinnia biznes-protsesamy v turyzmi, [Business process management in tourism], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
6. Mykhailichenko, H. I. (2012), Innovatsiinyi rozvytok turyzmu, [Innovative tourism development], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
7. Tkachenko, T. I. (2009), Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu, [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
8. Shulhina, L. M. (2016), Upravlinnia marketynhovoiu tsinovoiu politykoiu turystychnykh pidpryiemstv: teoriia i praktyka, [Management of marketing pricing policy of tourism enterprises: theory and practice], Lesia, Kyiv-Odesa, Ukraine.
9. Kirkova, N. P. (2007), Kontseptsiia modeliuvannia systemy tsinoutvorennia posluh na pidpryiemstvakh sanatorno-kurortnoi sfery, [The concept modeling pricing services for enterprises of sanatorium sphere], DonNU, Donetsk, Ukraine.
10. Ahafonova, L. H. and Ahafonova, O. Ye. (2002), Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia, [Tourism, hotel and restaurant business, pricing, competition, government regulation], Znannia, Kyiv, Ukraine.
11. Koriniev, V. L. (2004), Analiz tsinoutvoriuiuchykh chynnykiv, [Analysis of pricing factors], Aktualni problemy ekonomiky, Kyiv, Ukraine.
12. Hrabovetskyi, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia, [Peer review methods: theory, methodology, directions of use], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
13. Babych, P. N. (2012), "Evaluation of the consistency of expert opinions using the coefficient of concordance", available at: http://www.biostat.kiev.ua/articles.php (Accessed 05 Nov 2019).
14. Zghurovskyi, M. Z. and Pankratova, N. D. (2007), Osnovy systemnoho analizu, [Basics of system analysis], ВНV, Kyiv, Ukraine.
15. Sahalakova, N. O. (2016), "Initialization of factors influence the price of the tourist product", Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, vol. 14, pp. 173—179.

№ 22 2019, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 175

Відомості про авторів

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Economics and Trade

ORCID:

0000-0001-7333-4050

Як цитувати статтю

Роскладка Н. О. Експертні методи формування ціни на туристичний продукт. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.10

Roskladka, N. (2019), “Expert methods of forming the price of a tourist product”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.