EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Коляденко, А. М. Стратій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.17

УДК: 005.915:334.722

С. В. Коляденко, А. М. Стратій

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Питання формування ефективної фінансової стратегії є особливо актуальним в умовах поглиблення ринкових перетворень, розвитку інтеграційних процесів та зростання мінливості чинників зовнішнього фінансового середовища. Недосконалість стратегічного фінансового планування та прийняття економічно необгрунтованих стратегічних рішень призводить до таких явищ, як розрив господарських зв'язків, взаємне порушення платіжної дисципліни, зниження темпів розширення діяльності підприємства. Від якості сформованої фінансової стратегії залежить здатність підприємства ефективно використовувати фінансові ресурси та реалізовувати свій економічний потенціал та підвищувати конкурентоспроможність.
Розробка і прийняття стратегічних фінансових рішень — сутність стратегічного управління розвитком фінансової діяльності торговельних підприємств, його найбільш відповідальний процес. Цей процес є найскладнішим у системі стратегічного фінансового управління підприємствами; він потребує високого рівня кваліфікації фінансових менеджерів і має спиратись на відповідний науковий базис. Найважливішим стратегічним рішенням торговельного підприємства є вибір виду його фінансової стратегії. Обгрунтування та прийняття такого рішення дозволяє концентруватися на головних напрямах фінансової діяльності у стратегічному періоді і створює базис для прийняття всієї подальшої системи стратегічних фінансових рішень.
Фінансове управління виступає одним із видів функціонального управління і тісно взаємодіє із загальним стратегічним управлінням. За умов підвищення значущості вирішення проблем, що потребує забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ефективного управлінням ними, зростає значення фінансової стратегії як дієвого інструменту стратегічного управління фінансовими процесами підприємства.
З огляду на це, проблема розробки ефективної фінансової стратегії на сучасних підприємствах є досить важливою та актуальною. У цій статті проаналізовано проблеми та перспективи фінансових стратегій конкурентоспроможності підприємств, а також систему конкурентних стратегій. Розкрито сутність поняття фінансової стратегії, її види та особливості формування фінансової стратегії підприємств. Проаналізовано особливості формування та використання певних стратегій у сучасних умовах.

Ключові слова: стратегія; фінансова стратегія; конкурентоспроможність; стратегічне управління підприємством; конкурентоспроможність; підвищення конкурентоспроможності.

Література

1. Stark John. Global Product: Strategy, Product Lifecycle Management and the Billion Customer Question (Hardcover). Springer Science & Business Media. 2007.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 519 с.
3. Бруслиновська І.В., Матвійчук В.І. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства. Економіка і організація управління. — 2018. — Вип. 3. — С. 100—111.
4. Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24, Ч. 1. С. 107—110.
5. Денисюк В.О., Сікорський Д. О. Вихід підприємництва на інтернет-ринок: проблеми, переваги та недоліки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. С. 15—21.
6. Зелінська О.В. Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесів. Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід, 2016. С. 25—26.
7. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2008. 480 с.
8. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. 502 c.
9. Наливайко А.П., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. К.: КНЕУ, 2017. 418 с.
10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов: пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1998. 576 с.
11. Фаріон І.Д. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студентів і аспірантів. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 635 с.
12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

S. Koliadenko, A. Stratiy

ANALYSIS OF FINANCIAL STRATEGIES FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The question of forming an effective financial strategy becomes especially relevant in the conditions of deepening of market transformations, development of integration processes and increase of variability of factors of external financial environment. The imperfection of the process of strategic financial planning and making economically unreasonable strategic decisions leads to such phenomena as breaking of economic ties, mutual disruption of payment discipline, slowing down the rate of expansion of the enterprise activity. The quality of the formed financial strategy depends on the ability of the enterprise to use financial resources efficiently, realize its economic potential and increase competitiveness.
Development and adoption of strategic financial decisions is the essence of strategic management of the development of financial activity of trading enterprises, its most responsible process. This process is the most complex in the system of strategic financial management of enterprises; it requires a high level of financial management skills and must rely on an appropriate scientific basis. The most important strategic decision of a trading company is to choose the type of its financial strategy. The rationale and decision making of this decision allows us to concentrate on the main areas of financial activity in the strategic period and creates the basis for making the whole further system of strategic financial decisions.
Financial management is a type of functional management and interacts closely with the overall strategic management. Given the importance of solving problems that require the enterprise to provide the necessary financial resources and effective management of them, the importance of financial strategy as an effective tool for strategic management of the financial processes of the enterprise.
In view of this, the problem of developing an effective financial strategy in modern enterprises is quite important and urgent. This article discusses the problems and prospects of financial strategies for competitiveness of enterprises, as well as the system of competitive strategies. The essence of the concept of financial strategy, its types and peculiarities of formation of financial strategy of enterprises are revealed. The peculiarities of formation and use of certain strategies in modern conditions are analyzed.

Keywords: strategy; financial strategy; competitiveness; strategic enterprise management; competitiveness; increasing competitiveness.

References

1. Stark, J. (2007), Global Product: Strategy, Product Lifecycle Management, and Billion Customer Questions (hardcover), Springer Science & Business Media, Berlin, Germany.
2. Ansoff, I. (1985), Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management], Ekonomika, Moscow, Russia
3. Bruslynovska, I. V.and Matviichuk, V. I.(2018), "Theoretical aspects of the form of financial financial strategy", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3, pp. 100—111.
4. Hudz, O.I. (2017), "Formation of international enterprise strategy", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 24, pp. 107—110.
5. Denysiuk, V.O. and Sikorskyi, D. O. (2015), "Entry of entrepreneurship on the Internet market: problems, advantages and disadvantages", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, pp. 15—21.
6. Zelinska, O. V. (2016), "A systematic approach to the most efficient economic processes", Tezy dopovidei ? Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" [Abstracts of the International Scientific and Methodological Conference of the Young Cybernetics Economists Forum "Modeling the Economy: Problems, Trends, Experience"], Ternopil', Ukraine, pp. 25—26.
7. Ihnatieva I.A. (2008) Stratehichnyi menedzhment [Strategic management], Karavela, Kyiv, Ukraine.
8. Kazakova N.A. (2017) Sovremennыi stratehycheskyi analyz. [Modern strategic analysis], Yurait, Moscow, Russia.
9. Nalyvaiko A. P., Hrebeshkova O. M., Reshetniak T. I. (2017) Stratehiia pidpryiemstva u postindustrialnii ekonomitsi [Enterprise strategy in the post-industrial economy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Tompson A.A. (1998) Stratehycheskyi menedzhment: Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy [Strategic Management: The Art of Developing and Implementing Strategy], YUNYTY, Moscow, Russia.
11. Farion, I.D. (2009) Stratehichnyi analiz [Strategic Analysis], TNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Shershnova, Z.E.(2004) Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 22 2019, стор. 17 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1342

Відомості про авторів

С. В. Коляденко

д. е. н., професор, професор кафедри комп'ютерних наукта економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

S. Koliadenko

Doctor of Economic Sciences, professor, professor of Economic Cybernetics Department Vinnytsia National agrarian university

ORCID:

0000-0001-7670-6905


А. М. Стратій

магістр Вінницького національного аграрного університету

A. Stratiy

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

ORCID:

0000-0002-0874-0076

Як цитувати статтю

Коляденко С. В., Стратій А. М. Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.17

Koliadenko, S. and Stratiy, A. (2019), “Analysis of financial strategies for improving the competitiveness of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.