EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ ЯК ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Р. О. Мадяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.24

УДК: 339.9

Р. О. Мадяр

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ ЯК ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується місце України у міжнародних економічних рейтингах. Проаналізовано позицію України за індексом глобальної конкурентоспроможності. Визначено фактори легкості ведення бізнесу в країні, тенденції зміни індексу економічної свободи. Проаналізовано позиції України щодо інвестиційної привабливості. З'ясовано, що в підіндексах Україна посідає особливо низьке місце в економічному процвітанні, управлінні, захисті прав власності, інвестиційних та фінансових свободах. З'ясовано, що відносно непогані позиції Україна посідає в напрямках відкриття бізнесу, отримання кредитів, свободи міжнародної торгівлі, а також освіти та соціального капіталу. Досліджено, що в глобальному контексті Україна ще не відіграє провідної ролі на світовому ринку, проте вже займає помітне місце в світовій системі координат, передусім, завдяки стратегічному розташуванню. З'ясовано, що зниження позицій країни в міжнародних рейтингах пов'язане із нестабільною політичною, соціально-економічною ситуацією, корупцією, некомпетентністю влади. Доведено, що пошук шляхів підвищення конкурентних позицій країни у світовому економічному просторі є одним із найактуальніших завдань українського уряду. Зусилля держави варто спрямувати на створення потужного інтегрованого національного ринку з сприятливим бізнес-середовищем, яке дасть змогу реалізувати наявний інноваційний і людський потенціал та стане передумовою поступового підвищення міжнародної конкурентоспроможності України у світових рейтингах.

Ключові слова: конкурентоспроможність; світові ринки; Україна; міжнародний рейтинг; соціально-економічний розвиток; інвестиційна привабливість.

Література

1. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності України впав. — (19.10.2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gordon.com.
2. Україна залишається серед "переважно невільних" економік — дослідження. — (25.01.2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/
3. Doing Business-2019 Україна піднялась на 5 позицій. — (13.06.2013) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua
4. Україна у глобальних рейтингах: підсумки 2015 року. — (24.12.2015) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/story/
5. Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник / Л.О. Бакаєв, І.Г. Бакаєва, О.Г. Харчук. — ДЕТУТ, 2013. — 168 с.
6. Основні показники зовнішньої торгівлі України. — (5.08.2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini
7. Котик Б.Ю., Суханова А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні / Б.Ю. Котик, А.В. Суханова // ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО. — 2018. — № 19. — С. 641—645.
8. Гришко Є.В., Кобець І.О. Сучасний інвестиційний клімат України:Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки: матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19 жовтня 2019 року). — Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2019. — 124 с.
9. Місце та перспективи України у світовій економіці. — (02.09.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //pidruchniki.com/1494080740432/politekonomiya/mistse_perspektivi_ukrayini_svitoviy_ekonomitsi

R. Madyar

INTERNATIONAL RATES AS INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The author of the article sheds the light on the Ukrainian position in international economic rates. The position of Ukraine due tо the Global Competitiveness Index is analysed. Besides, the author singles out the factors of the easiness of doing business in the country and the tendencies of changes in economic freedom. The position of Ukraine in the investment appeal is described. The author found out that Ukraine almost fails in economic growth, management, the defence of property rights, investment and financial freedoms. On the other hand Ukraine has good positions in business opening, borrowing, the freedom in international trade, education and social capital. On the one hand Ukraine doesn't play a leading role in the global market. On the other hand it has a good position in the world coordinate system due tо its strategic location. The author found out that the low positions of the country in international rates are because of the unstable political, social-economic situations, corruption and incompetent authorities. The author proves that the urgent task of Ukrainian government is tо find ways how tо improve competitive position of the country in economic area. The government should develop a powerful integrated national market with a good business climate which provides the opportunity tо implement a current innovative and human potential. It will alsо lead tо a better position of Ukraine in the international competitiveness.
It's a pity that only some African countries, some countries in central Asia and economically depressed countries stay behind Ukraine in many rates. Moreover, the level of corruption leaves much tо be desired as well as the integration level intо world economic processes. Ukraine faces some difficulties with direct investment income because of challenging political and economic situations. It negatively influences social and economic development. That's why only resolute steps should be taken tо decrease corruption level, tо increase the level of competitiveness of national economy in the world market. Besides the author mentions that the transparent schemes for investment income will provide the opportunity tо build up an effective system tо confront the challenges of global environments as the integration of Ukraine intо it is the main priority for our country. The author concludes that everything mentioned above will provide a high level of economic security for Ukraine as well as the increase in international rates. The author alsо points out that Ukraine has a considerate potential for the development due tо its maturity, community power and good education. The rates of Ukraine in educational and scientific areas stay high in comparison tо those in developed countries.

Keywords: competitiveness; world markets; Ukraine; international rate; social-economic development; investment appeal.

References

1. gordon (2019), "Global competitiveness rates of Ukraine decreased", available at: http://www.gordon.com (Accessed 28 October 2019).
2. Radiо Svoboda (2019), "Ukraine stays among 'mostly captive'economics — research", available at: http://www.radiosvoboda.org/ (Accessed 23 October 2019).
3. eparavda (2019), "Doing Business. Ukraine rose over 5 positions", available at: https://www.eparavda.com.ua (Accessed 27 October 2019).
4. pravda.com.ua (2015) "Ukraine in the global rates: results of 2015", available at: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/story/ (Accessed 2 October 2019).
5. Bakaiev, L.O. Bakaieva, I.H. and Kharchuk, O.H. (2013), Zovnishnioekonomichna diialnist pidpruiemstva [Foreign economic activity of enterprise], DETUT, Kyiv, Ukraine.
6. Ukrainian Agribusiness Club (2019), "The main rates of foreign trade of Ukraine", available at: //ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini (Accessed 2 October 2019).
7. Kotyk, B. U. and Sukhanova, A.V. (2018), "The modern state and perspective development of investment activities of enterprises in Ukraine" Economika ta suspilstvo, vol.19, pp. 641—645.
8. Hryshko, Ye V. and Kobets, I.О. (2019),"A modern investment climate of Ukraine: modern approaches t— the effective usage of economic potential", Materialy tretioii mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsiii [Conference Proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference], Ukrainian Eastern Institute of Economics and Management, Zhaporizhzhia, Ukraine.
9. Koziuk, V. and Rodionova, L. (2016), "The position and perspectives of Ukraine in the world economics", available at: http://pidruchniki.com/1494080740432/politekonomiya/mistse_perspektivi_ukrayini_svitoviy_ekonomitsi (Accessed 15 October 2019).

№ 22 2019, стор. 24 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

R. Madyar

PhD in Economics, Associate Professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

ORCID:

0000-0001-6148-9223

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О. Міжнародні рейтинги як індикатори соціально-економічного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.24

Madyar, R. (2019), “International rates as indicators of social and economic development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.