EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БОНУСІВ: БУХГАЛТЕСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ
І. Я. Максименко, Т. Р. Волкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.54

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, Т. Р. Волкова

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БОНУСІВ: БУХГАЛТЕСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

Анотація

У статті узагальнено особливості обліку бонусних знижок у торгівлі.
Встановлено, бонусна програма — це найпоширеніша модель, за якої постійні покупці накопичують бонуси для подальшого обміну їх на матеріальні вигоди (дисконт, безоплатний товар тощо).
Визначено, що бонус — це зобов'язання продавця надати покупцеві знижку за умови, що він скористається своїм правом її отримання.
Доведено, що підприємство під час продажу певного товару надає покупцеві знижку, на яку він може зменшити вартість своєї наступної купівлі.
Визначено, що бонусна картка не є електронним платіжним засобом. Вона визнається матеріальним активом, який прибуткується на баланс підприємства.
Встановлено, що покупець під час купівлі товару з нарахуванням бонусів набуває права купити в майбутньому товар зі знижкою за рахунок списання (анулювання) бонусів, накопичених на картці лояльності.
Визначено, що бонусні картки не мають самостійної цінності і самі собою жодної економічної вигоди покупцеві / отримувачеві картки не дають.

Ключові слова: безоплатний товар; бонус; дисконт знижка; картка лояльності; матеріальні активи; продавець; торгівля.

Література

1. Maksymenko I., Melikhova Т. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing. 2017. P. 268—275.
2. Максименко І.Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства / І.Я. Максименко //Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 1. — С. 294—296.
3. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю / І.Я. Максименко, Е.В. Васильченко // Молодий вчений. — 2018. — № 9. — С. 253—255.
4. Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 16. — С. 22—25.
5. Максименко І.Я., Іванченко А.Г. Особливості визначення та класифікація запасів в процесі управління підприємством. Zbiоr artykulow naukowych recenzowanych. 2019. № 19. С. 22—23. URL: http://конференция.com.ua/files/91_s.pdf#page=22 (дата звернення: 11.11.2019).
6. Максименко І.Я., Іванченко А.Г. Особливості визначення та класифікація запасів в процесі управління підприємством. Zbior artykulow naukowych recenzowanych. 2019. № 19. С. 22—23.
7. Максименко І.Я., Волкова Т.В. Особливості обліку та оподаткування проведення рекламних акцій на підприємствах торгівлі. Zbior artykulow naukowych recenzowanych. 2019. № 19. С. 16—18.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 11.11.2019).
9. Наказ Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 11.11.2019).

I. Maksуmenko, T. Volkova

FEATURES OF BONUS ACCOUNTING: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

Summary

Доведено, що для покупця бонусна програма є його правом у майбутньому придбати товар зі знижкою. Продавець реалізацію товару за бонуси може обліковувати через надання знижки (зменшення доходу) або шляхом заліку бонусів в оплату вартості проданого товару (списані бонуси обліковують у витратах на збут).
The article summarizes the features of accounting for bonus discounts in trade. It is established that the bonus program is the most common model in which regular customers accumulate bonuses for their further exchange for material benefits (discount, free goods, etc.).
It is proved that the bonus program helps to solve the problem with the changeable coin. So, instead of giving a small amount of money, the seller may, at the buyer's choice, credit him with a "penny" on the bonus card, or, conversely, write off part of the bonuses to pay for the goods.
It is determined that the bonus is the seller's obligation to provide the buyer with a discount, provided he uses his right to receive it.
It is proved that when selling a certain product, the company gives the buyer a discount, which he can reduce the value of his next purchase.
It is determined that the bonus card is not an electronic payment method. It is recognized as a tangible asset that is earned on the enterprise's balance sheet.
It is established that the buyer acquires the right to buy a discounted product in the future by purchasing (canceling) bonuses accumulated on the loyalty card when purchasing a bonus-accrued product.
It is determined that if the buyer does not use them during the validity period, then they are written off from the off-balance sheet account. Contingent liability information is disclosed in the notes to the financial statements.
It is proven that the bonus program is used more often in retail supermarkets. That is, the goods are initially paid at their full cost — without providing a discount at the time of sale.
It is determined that for every purchase the buyer accrues bonuses on his loyalty card, and the accumulated bonuses he can spend in part or in full on the account of the next purchase.
It is determined that the bonus cards are not of their own value and do not give any economic benefit to the buyer / recipient of the cards.
It is proved that for the buyer the bonus program is his right in the future to buy the discounted goods. The seller can account for the sale of goods for bonuses either by providing a discount (decrease in income) or by deducting bonuses in payment for the value of the sold goods (written off bonuses are accounted for in sales costs).

Keywords: free goods; bonus; discount discount; loyalty card; tangible assets; seller; trade.

References

1. Maksymenko, I. and Melikhova, Т. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, no. 5, pp. 268—275.
2. Maksymenko, I. Ya. (2013), "Internal audit: improving the efficiency and profitability of the enterprise", Staly`j rozvy`tok ekonomiky, vol. 1, pp. 294—296.
3. Maksymenko, I. Ya. and Vasylchenko, E.V. (2018), "Features of accounting and taxation of goods through online commerce ", Young scientist, vol. 9, pp. 253—255.
4. Maksymenko, I. Ya. and Vailo, T.V. (2016), "Features of accounting and analytical display of inventory in the management of a trading company", Research Journal of Investing: Practice and Experience, vol. 16, pp. 22—25.
5. Maksymenko, I.Ya. and Ivanchenko, A.G. (2019), "Peculiarities of accounting of production inventories in the management of enterprise activity ", efektivna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=І.+Я.+Максименко (Accessed 11 Nov 2019).
6. Maksymenko, I.Ya. and Ivanchenko, A.G. (2019), "Features of definition and classification of stocks in the process of enterprise management", Zbior artykulow naukowych recenzowanych., vol. 19, pp. 22—25.
7. Maksymenko, I.Ya. and Volkova, T.R.(2019), "Features of accounting and taxation of advertising campaigns at trade enterprises", Zbior artykulow naukowych recenzowanych., vol. 19, pp. 16—18.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 18 Sept 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Accounting Standard 9 Stocks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 11 Nov 2019).

№ 22 2019, стор. 54 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-2362-6183


Т. Р. Волкова

магістрант кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

T. Volkova

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-8097-4849

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Волкова Т. Р. Особливості обліку бонусів: бухгалтеський та податковий аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 54–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.54

Maksуmenko, I. and Volkova, T. (2019), “Features of bonus accounting: accounting and tax aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 54–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.