EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Шишкіна, О. М. Кальченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.66

УДК: 330.131.7:658.23]330.322

О. В. Шишкіна, О. М. Кальченко

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Інвестиційна безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки країни й визначає особливості функціонування і розвитку економічних суб'єктів на макро-, мезо- і мікроекономічному рівні. Структурна перебудова промислового комплексу України супроводжується процесами банкрутства, ліквідації, і у рідких випадках санації низько конкурентоспроможних підприємств потребує значних вкладень капіталу та прискорення обсягів його концентрації. Залучення інвестицій, з одного боку, сприяє розв'язанню нагальних для промислових підприємств проблем, як-от: інноваційне оновлення, модернізація та переоснащення виробничих потужностей, а з іншого — здатне негативно спричинити низку загроз і ризиків, прояв яких негативно впливає на параметри інвестиційної безпеки та економічної безпеки національної економіки загалом.
Метою статті є дослідження інвестиційної безпеки України, аналіз і оцінка основних тенденцій її коливання та ідентифікація основних загроз і ризиків, які негативно впливають на рівень інвестиційної безпеки й формулювання шляхів їх мінімізації.
У ході проведення наукового дослідження доведено, що планування розвитку та забезпечення стабільного економічного зростання промислових підприємств потребує розробки довгострокової інвестиційної політики, що сприятиме пріоритетному інвестуванню наукомісткої промисловості, і передусім високотехнологічних виробництв. Антикризова інвестиційна стратегія повинна бути спрямована на створення механізму державного стимулювання ефективного вкладення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток промислових підприємств з урахуванням науково обгрунтованих критеріїв економічної та інвестиційної безпеки національної економіки.
Дослідження ролі інвестиційної безпеки у розвитку національної економки дозволило визначити їх взаємозалежність і взаємопов'язаність. Проведено аналіз стану інвестиційної безпеки національної економіки України у період 2014 — 2018 рр., результати якого доводять низьку ефективність інвестиційної політики держави у сфері захисту вітчизняних інвесторів і товаровиробників та іноземних інвесторів й недостатність залучених ресурсів для розвитку практично всіх видів діяльності. Узагальнення основних параметрів і складових інвестиційної безпеки дозволило виявити висхідну динаміку більшості індикаторів, проте жоден з них не відповідає задовільному значенню. У ході дослідження нами було визначено основні причини погіршення параметрів інвестиційної безпеки та сформульовані основних загрози і ризики, котрі здатні поглибити негативні наслідки погіршення рівня інвестиційної безпеки для національної економіки загалом і промислових підприємств зокрема і запропоновано можливі напрямки їх попередження.

Ключові слова: інвестиції; ризики; загрози; планування розвитку; інвестиційна безпека; інвестиційний процес; інвестиційне середовище; інвестиційна привабливість.

Література

1. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
2. Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. Економіка та держава. 2018. № 3. C. 4—9.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Валовий внутрішній продукт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp
5. Шишкіна О., Краснянська Ю. Проблеми, перспективи та ризики кредитування суб'єктів малого й середнього бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 198—211.
6. Шишкіна О., Кальченко О. Ризикозалежність промислових підприємств від інвестиційної привабливості національної економіки Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 245—260.
7. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 232 с.
8. Дорошко М.В. Модель діагностики економічної безпеки процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. № 4. С. 37—44. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2012_4_7.pdf
9. Побережна Н.М. Інвестиційна складова економічної безпеки. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 67. С. 179—185. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_31.pdf
10. Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових потоків. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2010. № 1. С. 282—291.

O. Shyshkina, O. Kalchenko

RISK AND THREATS OF PLANNING OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

Investment security is one of the most important components of the national security of the country and defines the peculiarities of functioning and development of economic entities at the macro, meso and microeconomic levels. The structural rearrangement in the Ukrainian industrial complex which is accompanied by bankruptcy, liquidation and, in rare cases, the reorganization of low-competitive enterprises, requires significant capital investment and acceleration of its concentration. Attraction of investments, on the one hand, helps to solve important problems at industrial enterprises, such as innovative renewal, modernization, and re-equipment of production capacities; on the other hand, it can negatively cause a number of threats and risks, manifestation of which adversely affects the parameters of investment security and economic security of the national economy as a whole.
The purpose of the article is to study the investment security of Ukraine, to analyze and evaluate the main trends in its fluctuation, to identify the main threats and risks that negatively affect the level of investment security and to find ways to minimize them.
In the course of the scientific research, it has been proved that planning the development and ensuring the stable economic growth of industrial enterprises requires the development of a long-term investment policy, which will contribute to the priority investing in the high-tech industry, and above all high-tech industries. The anti-crisis investment strategy should be aimed at creating a mechanism of state stimulation of the effective investment in the innovative development of industrial enterprises, taking into account scientifically grounded criteria of economic and investment security of the national economy.
Investigation of the role of investment security in the development of the national economy has made it possible to determine their interdependence and interconnectedness. The analysis of the state of investment security of the national economy of Ukraine during 2014-2018 has been carried out. The results prove the low efficiency of the state investment policy in the field of protection of domestic investors, producers, and foreign investors, as well as and the lack of attracted resources for the development of practically all kinds of activities. Generalization of the basic parameters and components of investment security has made it possible to notice the upward dynamics of most indicators; however, none of them corresponds to a satisfactory level. In the course of the study, we have identified the main reasons for the deterioration of the investment security parameters and formulated the main threats and risks that can aggravate the negative effects of the deterioration of the investment security level for both the whole national economy and industrial enterprises in particular and suggested possible directions for their prevention.

Keywords: investments; risks; threats; development planning; investment security; investment process; investment environment; investment attractiveness.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for the rosary of the Ukrainian economy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 14 October 2019)
2. Palyvoda, K. V. (2018), "Problems of formulating a friendly investment climate, like the desire for destruction in the economy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4 —9.
3. Official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Investment in foreign economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 October 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Gross domestic product of Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (Accessed 24 October 2019).
5. Shyshkina, O. and Krasnianska, Yu. (2018). "Problems, prospects, and the risks of crediting small and medium-sized enterprises". Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4 (16), pp. 198—211.
6. Shyshkina, O. and Kalchenko, O. (2019). "Risk dependence of industrial enterprises on investment attractiveness of the national economy", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2 (18), pp. 245—260.
7. Kyrylenko, V.I. (2015), Investycijna skladova ekonomichnoji bezpeky [Investment component of economic security], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Doroshko, M.V. (2012), "The model of economical safety diagnostics for the process of adopting investment decisions on business", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, vol. 4, pp. 37—44, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2012_4_7.pdf (Accessed 23 October 2019).
9. Poberezhna, N.M. (2013), "Investment Warehouse". Visnyk Nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu "KhPI". Ser. : Tekhnichnyj proghres ta efektyvnistj vyrobnyctva, vol. 67, pp. 179 - 185. available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_31.pdf (Accessed 25 October 2019).
10. Tkalenko, S.I. (2010), "Investment security in the context of globalization of financial flows", Zbirnyk naukovykh pracj Nacionaljnogho universytetu derzhavnoji podatkovoji sluzhby Ukrajiny, vol. 1, pp. 282—291.

№ 22 2019, стор. 66 - 72

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

О. В. Шишкіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

O. Shyshkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-8946-1027


О. М. Кальченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

O. Kalchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-7120-9843

Як цитувати статтю

Шишкіна О. В., Кальченко О. М. Ризики і загрози планування розвитку промислових підприємств у контексті інвестиційної безпеки національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.66

Shyshkina, O. and Kalchenko, O. (2019), “Risk and threats of planning of development of industrial enterprises in the context of investment security of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.