EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.79

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Зазначено, що в процесі реформування ракетно-космічної галузі оборонної промисловості також планується здійснення заходів щодо концентрації науково-технічного і виробничого потенціалів на вирішальних напрямах розвитку цих галузей. Інтеграція державних унітарних підприємств та акціонерних товариств ракетно-космічної галузі оборонної промисловості може здійснюватися за кількома напрямами, водночас вибір форми інтеграції залежить від організаційно-правової форми учасників інтегрованої структури. Слід зазначити, що нормативно-правову базу для здійснення процесів інтеграції оборонних підприємств розроблено недостатньо. Однак аналіз практики показав, що такі заходи з примусового перетворення компаній не сприяють підвищенню економічної ефективності діяльності підприємств різних галузей, в тому числі і підприємств оборонної промисловості. Спробою вирішення виниклих проблем стала ідея об'єднання підприємств у рамках холдингу.
Визначено, що загалом на сьогодні чинне законодавство України передбачає різні варіанти інтеграції підприємств: Об'єднання підприємств може здійснюватися в процесі їх вступу в асоціації, спілки. В цьому випадку мова йде про так звану "м'яку" форму інтеграції, яка не тягне за собою серйозних організаційних і економічних наслідків для учасників інтегрованої структури (об'єднання підприємств у холдинги, фінансово-промислові групи, концерни та інші подібні утворення). Ця форма інтеграції є більш жорсткою і тягне за собою створення центральної компанії, що має певні управлінські повноваження щодо членів інтегрованої групи. Одним з варіантів такої форми інтеграції є передача в якості внеску до статутного фонду державного підприємства акцій інших підприємств, а також процедуру передачі акцій в трастове управління. Всі зазначені об'єднання можуть включати як державні, так і приватні підприємства. Слід зазначити, що більшість підприємств ракетно-космічної галузі оборонної промисловості створено у формі державних унітарних підприємств, отже, під час проведення інтеграційних заходів необхідно спиратися на норми законодавства про унітарні підприємства.

Ключові слова: оборонна промисловість; реформування; науково-технічний потенціал; інтегровані структури; матеріально-технічне забезпечення; збройні сили.

Література

1. Альбощій О.В. Управління ризиками логістичного забезпечення / О.В. Альбощій // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). — Х.: 2019. — С. 4—5.
2. Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків: ФОП Панов А.М., 2016. — 385 с.
3. Бондаренко О.Г. Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці / О.Г. Бондаренко, В.П. Василенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. — 2018. — Т. 29 (68), № 5. — С. 228—236.
4. Бондаренко О.Г. Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України / О.Г. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. — 2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 210—217.
5. Герасименко В.М. Контролінг в управлінні логістичною діяльністю НГУ / В.М. Герасименко // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). — Х.: 2019. — С. 9—10.
6. Нагорнічевський О.А. Концептуальні засади державного управління у сфері матеріальнотехнічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки / О.А. Нагорнічевський // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 223—229.

O. Usachenko

PROGRAM OF REFORM AND DEVELOPMENT OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

It is noted that in the process of reforming the rocket and space industry of the defense industry, it is also planned to implement measures to concentrate scientific, technical and production potentials in the crucial areas of development of these industries. The integration of state unitary enterprises and joint-stock companies of the space defense missile industry can be carried out in several directions, and the choice of form of integration depends on the organizational and legal form of participants of the integrated structure. It should be noted that the legal framework for the integration of defense enterprises has not been sufficiently developed. However, practice has shown that such measures to force the transformation of companies do not contribute to improving the economic efficiency of enterprises in various industries, including enterprises of the defense industry. The idea of merging the companies within the holding was an attempt to solve the problems.
It is determined that, as of today, the current legislation of Ukraine provides for different options for integration of enterprises: The merger of enterprises can be carried out in the course of their joining the associations, unions. In this case, we are talking about the so-called "soft" form of integration, which does not entail serious organizational and economic consequences for the participants of the integrated structure. Mergers of enterprises into holdings, financial-industrial groups, groups and other similar entities. This form of integration is more rigid and entails the creation of a central company with certain management powers over the members of the integrated group. One of the options for such a form of integration is the transfer of shares of other enterprises as a contribution to the authorized fund of a state-owned enterprise, as well as the procedure for the transfer of shares to trust management. All these associations may include both public and private enterprises. It should be noted that most of the enterprises of the space defense missile industry are created in the form of state unitary enterprises, therefore, when carrying out integration measures, it is necessary to rely on the rules of the law on unitary enterprises.

Keywords: defense industry; reform; scientific and technological potential; integrated structures; logistics; armed forces.

References

1. Al'boschij, O.V. (2019), "Logistics Risk Management", Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 4—5.
2. Berezuts'kyj, V.V. (2016), Nebezpechni vyrobnychi ryzyky ta nadijnist': navch. posibnyk. [Dangerous production risks and reliability: training. manual], Kharkiv, Ukraine.
3. Bondarenko, O. H. (2018), "Model for assessing the activities of the logistics management bodies of the joint operations of the security forces in responding to crisis situations that threaten the security of the state", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), no. 5, pp. 228—236.
4. Bondarenko, O. H. (2018), "The essence of the logistics management of joint actions of the security and defense sectors in times of crisis that threaten the security of Ukraine", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), no. 1, pp. 210—217.
5. Herasymenko, V.M. (2019), "Controlling in the management of logistics activities of NMU", Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 9—10.
6. Nahornichevs'kyj, O. A. (2015), "Conceptual Principles of Public Administration in the Field of Logistic Support of the Armed Forces of Ukraine in the Context of National Security", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, Vol. 42, pp. 223—229.

№ 22 2019, стор. 79 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 420

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Програма реформування та розвитку оборонної промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.79

Usachenko, O. (2019), “Program of reform and development of the defense industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.