EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Г. М. Буканов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.84

УДК: 351

Г. М. Буканов

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті розглянуто особливості соціального партнерства як інструменту реалізації екологічної політики на регіональному рівні. Обгрунтовано, що екологічна політика — це комплекс засобів і заходів, спрямованих суспільством і державою на охорону та оздоровлення довкілля, ефективне поєднання природокористування і природоохорони та забезпечення нормальної життєдіяльності громадян шляхом впровадження екосистемного підходу у всі напрямки соціально-економічного розвитку України. Доведено, що реалізація екологічної політики на регіональному рівні залежить від специфіки регіону (території), наявності природних ресурсів, суб'єктів господарювання (підприємства промисловості), ефективності діяльності регіональних органів державного управління, розвиненості громадянського суспільства (рівень активності громадських екоорганізацій локального і загальнонаціонального рівня), ступеня екологічної свідомості і системи екологічної освіти. Визначено, що соціальне партнерство в сфері реалізації регіональної екологічної політики виступає як взаємодія державних органів управління в сфері екології, органів місцевого самоврядування, бізнес-корпорацій, інституцій громадянського суспільства з метою забезпечення екологічної безпеки регіону і задоволення екологічних потреб населення. Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної екологічної політики виступає як взаємодія державних органів управління в сфері екології, органів місцевого самоврядування, бізнес-корпорацій, інституцій громадянського суспільства з метою забезпечення екологічної безпеки регіону і задоволення екологічних потреб населення. Реалізація екологічної політики залежить від повноцінної взаємодії різних соціальних суб'єктів, зацікавлених у сталому розвитку регіону та знаходить своє вираження у міжсекторному соціальному партнерстві.
Ефективність соціального партнерства в сфері екологічної політики зумовлена такими чинниками: 1) узгодженість нормативно-правової бази; 2) налагоджена інформаційно-комунікаційна взаємодія суб'єктів соціального партнерства; 3) високий рівень екологічної свідомості і громадської активності населення.

Ключові слова: державне управління; екологія; екологічна політика; міжсекторне соціальне партнерство; корпоративна екологічна відповідальність; громадські організації.

Література

1. Андрієнко М.В., Шако В.С. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 47—53.
2. Ашикова І. Громадська участь у реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Публічне управління: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 132—138.
3. Боковикова Ю.В., Коваль Н.В. До питання реалізації державної екологічної політики в Україні. Теорія та практика державного управління. 2018. № 4 (63). С. 34—42.
4. Ветвицький Д.О. Розвиток державної екологічної політики України в умовах глобалізації: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. К., 2010. 20 с.
5. Галлямов Р.Р., Горбунова Г.Д. Отечественные и зарубежные определения понятия "межсекторное социальное партнерство": сравнительный анализ основных подходов. Вестник ВЭГУ. 2013. № 1 (63). С. 26—32.
6. Грішнова О.А., Думанська В.П. Екологічний вектор соціальної відповідальності. Економіка і управління. 2011. № 3. С. 32—38.
7. Закон України "Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Вісник Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст.70. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?lang=uk
8. Калашник О.М. Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект. Демократичне врядування. 2018. Вип. 21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeVr_2018_21_4
9. Ладунка І.С., Симоненко Д.А. Екологічна соціальна відповідальність підприємств в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 917—923.
10. Ловкова А.А. Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса как форма социального партнерства: автореф. дис. канд. социол. наук: спец. 23 00 02 "Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)". Саратов, 2009. 25 с.
11. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. М.: Экзамен, 2001. 158 с.
12. Піроженко Н.В. Механізми становлення та розвитку соціального партнерства органів публічної влади і неурядових некомерційних організацій: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2007. 20 с.
13. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17/page
14. Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии. Вопросы экономики. 2005. №10. С. 90—102.
15. Собчук Н.В. Основные подходы к интерпретации понятия межсекторного социального партнерства в современном мире. Научный вестник УрАГС. 2008. № 4 (5). С. 10—15.
16. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. М: Эудиториал УРСС, 2004. 384 с.
17. Jorgensen M. Evaluating cross-sectoral partnerships. Working paper presented at the conference "Public-private partnerships in the post WSSD context". Copenhangen Business School, 2006. Р. 354—365.
18. Waddock S. Building Successful Social Partnership. Sloan Management Review. 1988. № 4 (Vol. 29). Р. 17—23.

G. Bukanov

SOCIAL PARTNERSHIP AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The article deals with the features of social partnership as a tool for implementation of environmental policy at the regional level. It is substantiated that ecological policy is a complex of means and measures directed by society and the state for protection and improvement of the environment, effective combination of nature management and nature protection and maintenance of normal life of citizens by introduction of ecosystem approach in all directions of socio-economic development of Ukraine. It is proved that the implementation of environmental policy at the regional level depends on the specificity of the region (territory), availability of natural resources, economic entities (industrial enterprises), the effectiveness of the activity of regional public administration, the development of civil society (the level of activity of public eco-organizations of local and national level), the degree of environmental awareness and the environmental eco-education system. Therefore, the effectiveness of environmental policy implementation depends on the full interaction of different social actors interested in the sustainable development of the region — state bodies in the field of ecology, local authorities, regional business structures, public organizations, members of the territorial community, which is expressed. in cross-sectoral social partnership. It is determined that social partnership in the field of implementation of regional environmental policy acts as an interaction of state bodies in the field of ecology, local self-government, business corporations, institutions of civil society in order to ensure the environmental security of the region and meet the environmental needs of the population. Social partnership as a tool for the implementation of regional environmental policy acts as an interaction of public authorities in the field of ecology, local governments, business corporations, civil society institutions in order to ensure the environmental security of the region and meet the environmental needs of the population. The implementation of environmental policy depends on the full interaction of different social actors interested in the sustainable development of the region and is reflected in the cross-sectoral social partnership.The effectiveness of social partnership in the field of environmental policy is due to the following factors: 1) consistency of the legal framework; 2) well-established information and communication interaction between the subjects of social partnership; 3) high level of environmental awareness and public activity of the population.

Keywords: public administration; ecology; environmental policy; intersectoral social partnership; corporate environmental responsibility; public organizations.

References

1. Andriienko, M.V. and Shako, V.S. (2017), "Mechanisms for implementation of state environmental policy at the regional level", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 47—53.
2. Ashykova, I. (2018), "Public participation in the implementation of state environmental policy at the regional level", Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka, vol. 4, pp. 132—138.
3. Bokovykova, Yu.V. and Koval, N.V. (2018), "On the issue of implementation of state environmental policy in Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4 (63), pp. 34—42.
4. Vetvytskyj, D.O. (2010), "Development of the state environmental policy of Ukraine in the conditions of globalization", Ph.D. Thesis, Public Administration, Academy of Municipal Administration , Kyiv, Ukraine.
5. Galljamov, R.R. and Gorbunova, G.D. (2013), "Domestic and foreign definitions of the concept of "intersectoral social partnership", Vestnik VJeGU, vol. 1 (63), pp. 26—32.
6. Hrishnova, O.A. and Dumanska, V.P. (2011), "Environmental vector of social responsibility", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3, pp. 32—38.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the basic principles (strategies) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?lang=uk (Accessed 1 Oct 2019).
8. Kalashnyk, O.M. (2018), "Ecological safety as a component of state policy of Ukraine: conceptual and terminological aspect", Demokratychne vriaduvannia, [Online], vol. 21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2018_21_4 (Accessed 4 October 2019).
9. Ladunka, I.S. and Symonenko, D.A. (2017), "Environmental Corporate Social Responsibility in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 917—923.
10. Lovkova A.A. (2009), "The interaction of local governments, public organizations and business as a form of social partnership", Ph.D. Thesis, Political institutes, ethnopolitical conflictology, national and political processes and technologies (sociological sciences), Volga Academy of Public Administration named after P.A. Stolypin, Saratov, Russia.
11. Miheev, V.A. (2001), Osnovy social'nogo partnerstva: teorija i politika [Fundamentals of Social Partnership: Theory and Politics], Jekzamen, Moscow, Russia.
12. Pirozhenko, N.V. (2007), "Mechanisms of formation and development of social partnership of public authorities and non-governmental non-profit organizations", Ph.D. Thesis, Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa, Ukraine.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the basic principles (strategies) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page. (Accessed 1 October 2019).
14. Soboleva, I. (2005), "Social responsibility of business: global context and Russian realities ", Voprosy jekonomiki, vol. 10, pp. 90—102.
15. Sobchuk, N.V. (2008), "The main approaches to the interpretation of the concept of intersectoral social partnership in the modern world", Nauchnyj vestnik UrAGS, vol. 4 (5), pp. 10—15.
16. Jakimec, V.N. (2004), Mezhsektornoe social'noe partnerstvo: osnovy, teorija, principy, mehanizmy [Intersectoral social partnership: foundations, theory, principles, mechanisms], Jeuditorial URSS, Moscow, Russia.
17. Jorgensen, M. (2006), "Evaluating cross-sectoral partnerships", Working paper presented at the conference "Public-private partnerships in the post WSSD context", Copenhangen Business School, pp. 354—365.
18. Waddock, S. (1988), "Building Successful Social Partnership", Sloan Management Review, vol. 4 (29), pp. 17—23.

№ 22 2019, стор. 84 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

Г. М. Буканов

к. політ. н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права, Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

G. Bukanov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Constitutional, Administrative and Labor Law, Zaporizhzhya Polytechnic National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-5398-5953

Як цитувати статтю

Буканов Г. М. Соціальне партнерство як інструмент реалізації екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.84

Bukanov, G. (2019), “Social partnership as a tool for implementation of environmental policy at the regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.