EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ "ДЕРЖАВА — БІЗНЕС — ГРОМАДА" В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.95

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ "ДЕРЖАВА — БІЗНЕС — ГРОМАДА" В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Зазначено, що перехід від патерналізму держави до рівноправної взаємодії секторів держави, бізнесу та громади, тривалий і складний. Ця взаємодія має стати стійкою, закріпленою в традиційній культурі і мати підтримку на законодавчому рівні. У зв'язку з цим нині радикально змінюється уявлення про суб'єктів соціальної політики та їх принципах: діяльність держави децентралізується, диференціюється відповідно до інтересів різних соціальних груп, "опускається" на рівень місцевої влади та місцевих громад. Встановлено, що суб'єктом соціальної політики може бути не тільки держава, а й громадські, благодійні та інші об'єднання, громадські ініціативи та групи самодопомоги, а також інститути ринку. Але потрібен час, щоб люди навчилися самостійно об'єднуватися для вирішення власних проблем і зрозуміли, для чого це необхідно, з одного боку, і для того, щоб держава зрозуміла, що не можна постійно змінювати "правила гри", тобто режим взаємодії з новими економічними суб'єктами і організаціями "третього сектора". Сьогодні зміни в законодавчому регулюванні, оподаткуванні роблять існування громадського сектора в Україні нестійким. Вони перешкоджають тому, щоб громадські організації брали на себе вирішення значних соціальних завдань і відігравали помітну роль у соціальній політиці.
Визначено, що суб'єктом будь-якої діяльності може вважатися людина або соціальний інститут, що має будь-які ресурси для самостійної реалізації власних ініциатив. Встановлено, що в сучасному суспільстві є три сектори: держава, економіка та громадянське суспільство. Благополуччя індивідів залежить від масштабу та поєднання взаємовідносин з цими секторами, кожен з яких має в своєму розпорядженні різні інструменти впливу (держава — влада, економіка — фінанси, громадянське суспільство — солідарність). Своєрідність ресурсів та інструментів впливу кожного сектора дозволяє вважати державу, економіку і громадянське суспільство основними, генералізованими суб'єктами соціальної політики.

Ключові слова: соціальна політика; патерналізм держави; децентралізація; інститути ринку; громадянське суспільство; інструменти впливу.

Література

1. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2016. — 448 с.
2. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія / В.Г. Федоренко, І.М. Грищенко, Новікова О.Ф. та ін. — Київ: ТОВ "ДКС центр", 2017. — 344 с.
3. Сидорчук О.Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення: монографія. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 492 с.
4. Тохтарова І.М. Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2014. — № 2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf
5. Крапівіна Г.О. Світовий волонтерський рух: стан і статус // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 1 (21). — С. 73—76.
6. Шамрай В.О., Ольховський М.А. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2015. — № 4. — С. 139—145.
7. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. — НІСД — 2015. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
8. Дацій О.І., Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія / О.І. Дацій, М.В. Гаман, Н.В. Дацій. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 370 с.
9. World Giving Index — Charities Aid Foundation. — 2018. [Electronic resource] available at https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-uspublications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf?sfvrsn=c28e9140_2

O. Bilozir

FORMATION OF PRINCIPLES OF INTERACTION OF "STATE — BUSINESS — COMMUNITY" IN SOCIAL POLICY PROCESSES

Summary

It is noted that the transition from the paternalism of the state to the equal interaction of the three sectors, including many social policy actors, is naturally long and complicated. This interaction must be sustainable, entrenched in traditional culture and supported by legislation. In this regard, the perception of the subjects of social policy and its principles is radically changing now: the activity of the state is decentralized, differentiated according to the interests of different social groups, "lowered" to the level of local authorities and local communities, etc. This process confirms K. Marx's correctness and predicted a diminishing role of the state in societies with highly developed economies. As stated above, the subject of social policy can be not only the state, but also public, charitable and other associations, community initiatives and self-help groups, as well as market institutions. But it takes time for people to learn to unite on their own to solve their own problems and to understand what is needed on the one hand, and for the state to understand that it is not possible to constantly change the "rules of the game", ie the mode of interaction with new ones. economic entities and organizations of the "third sector". Today, in terms of changes in legislative regulation, taxation, financing opportunities, rules for renting premises, etc., the public sector in Ukraine is quite unstable, preventing NGOs from taking on significant social tasks and playing a prominent role in social policy.
It is determined that the subject of any activity can be considered a person or a social institution that has any resources for its independent implementation. According to almost all Western authors — researchers of social policy, in modern society there are three sectors that have the resources for its implementation: the state, economy and civil society. The well-being of individuals depends on the scale and combination of relationships with these sectors, each of which has different instruments of influence (state power, economy — finance, civil society — solidarity) [2, p. 87]. The peculiarity of the resources and instruments of influence of each sector allows us to consider the state, economy and civil society as the main, generalized actors of social policy.

Keywords: social policy; paternalism of the state; decentralization; market institutions; civil society; instruments of influence.

References

1. Novikova, O.F. Amosha, O.I. and Antonyuk, V.P. (2016), Vnutrishn'o peremischeni osoby: vid podolannia pereshkod do stratehii uspikhu: monohrafiia. [Internally displaced persons: from overcoming obstacles to the strategy of success: Monograph], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, Ukraine.
2. Fedorenko, V.G. Grischenko, I. M. and Novikova O. F. (2017), Ekonomika Ukrainy v hlobal'nomu i vnutrishn'omu vymiri: monohrafiia [The economy of Ukraine in the global and internal dimensions. Monograph], TOV "DKS tsentr", Kyiv, Ukraine.
3. Sydorchuk, O.H. (2018), Sotsial'na bezpeka: derzhavne rehuliuvannia ta orhanizatsijno-ekonomichne zabezpechennia: monohrafiia. [Social security: state regulation and organizational and economic support. Monograph], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
4. Tokhtarova, I.M. (2014), "Volunteer movement in Ukraine: The way to development of civil society as a sphere of social relations", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 2, available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf (Accessed 20 Oct 2019).
5. Krapivina, O.H. (2012), "World volunteer motion: state and status", Bulletin of Economic Science of Ukraine, Vol. 1 (2), pp. 73—76.
6. Shamray, V. O. and Olkhovsky, M. A. (2015), "The current status of official recognition of volunteering in Ukraine", Foreign Trade: Economics, Finance, vol. 4, pp. 139—145.
7 NISD (2015), "Volunteer Movement: Global Experience and Ukrainian Civic Practices". Analytical Report, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf (Accessed 20 Oct 2019).
8 Datsii, O.I. Haman, M.V. and Datsii, N.V. (2010), Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
9 Charities Aid Foundation (2018), "World Giving Index", Available at https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-uspublications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf?sfvrsn=c28e9140_2 (Accessed 20 Oct 2019).

№ 22 2019, стор. 95 - 99

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Формування принципів взаємодії "держава — бізнес — громада" в процесах соціальної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 95–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.95

Bilozir, O. (2019), “Formation of principles of interaction of "state — business — community" in social policy processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 95–99. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.