EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
А. В. Дакал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.100

УДК: 351.84-053.2:341.232 (4)

А. В. Дакал

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Анотація

Статтю присвячено розгляду європейських стандартів прав дітей та механізмів їх реалізації в окремих країнах Європейського Союзу, де існує 4 моделі інституту омбудсмена з прав дитини. А саме: парламентського інституту, президентського, самостійного державного органу та громадської організації. Незалежно від моделі правового статусу, омбудсмен має приблизно однакові функції та повноваження. В його діяльності цікавим є досвід двох груп країн: перша — це скандинавські країни, які демонструють специфічні та багато в чому оригінальні підходи, нестандартні для материкової Європи; друга — посткомуністичні країни Східної Європи, які мали багато в чому споріднені з українськими вихідні умови для початку формування інституцій із захисту прав людини в цілому та дитини зокрема.
Особливу увагу приділено характеристиці діяльності інституту дитячого омбудсмена в Данії, Норвегії, Польщі, Угорщині.
Зроблено висновок щодо необхідності подальшої імплементації в Україні міжнародних стандартів та кращого європейського досвіду державного захисту дітей, гарантування їх невід'ємних прав та законних інтересів як стратегічного чинника демократичного державотворення.

Ключові слова: держава; державна політика; права дитини; захист прав та інтересів дітей; європейські стандарти захисту дитини.

Література

1. Антонова О. Міжнародно-правові стандарти у сфері сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Альманах міжнародного права. 2017. Вип. 18. С. 103—112.
2. Губаль Ю. Концептуальні підходи щодо визначення категорій "дитина" та "права дитини" за вітчизняним та міжнародним законодавством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 16 (1). С. 33—34.
3. Губаль Ю. Поняття та види гарантій захисту прав і свобод дитини відповідно до законодавства України та Угорщини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34 (1). С. 66—68.
4. Дрозд О., Хуторянська Т. Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України. Актуальні проблеми держави і права. 2015. Вип. 75. С. 255—261.
5. Жилка К. Актуальні аспекти європейського досвіду державної політики щодо охорони здоров'я дітей. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 4. С. 131—134.
6. Закриницька В. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід. Вісник академії правових наук. 2012. № 4 (71). С. 346—356.
7. Конвенція про права дитини. Зібрання чинних міжнародних договорів України від 1990—1990 р., № 1, стор. 205.
8. Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз. Історико-правовий часопис. 2016. № 2. С. 58—62.
9. Лов'як С. Дотримання прав дитини в Україні: сучасний стан та міжнародний досвід. Митна справа. 2013. № 6 (90). Ч. 2. Книга 2. С. 37—42.
10. Реальна загроза нацбезпеці: Турчинов назвав темпи скорочення населення України катастрофічними. Інтернет-портал ТСН.13 вересня 2018 р. URL: https://tsn.ua/politika/realna-zagroza-nacbezpeci-turchinov-nazvav-tempi-skorochennya-naselennya-ukrayini-katastrofichnimi-1216842.html
11. Рекомендація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі (Ухвалено Комітетом Міністрів 4 липня 2018 року на 1321-му засіданні заступників міністрів). Страсбург. 2018. Офіційний веб-сайт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. https://www.nrada.gov.ua/rada-yevropy-zatverdyla-shhe-odyn-vazhlyvyj-dokument-shhodo-zahystu-prav-ditej/
12. Розвадовська О. Польський дитячий омбудсман Марек Михаляк: "Діяльність щодо захисту дітей для нас природна" Дзеркало тижня. 2016. № 34 (280). С. 10.
13. Шульц О. Становлення міжнародних стандартів прав дитини. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2012. Вип. 1. С. 178—186.

A. Dakal

THE ISSUE OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE CHILD: EUROPEAN STANDARDS AND PRACTICAL EXPERIENCE

Summary

The article deals with the consideration of the European standards of the rights of children and the mechanisms of their implementation in some countries of the European Union. Over the past 50 years, the international community has drawn up and adopted a large number of treaties concerning the protection of the rights and legitimate interests of children, which gives grounds for claiming that certain stereotypes in this area are well established. The Convention on the Rights of the Child is recognized as a key document, a kind of "international children's constitution". The European Network of Commissioners for the Rights of the Child (ENOC) was created in order to better implement the provisions of the Convention. The article focuses on the characteristics of their work, where the experience of two groups of countries is of special interest. The first group is Scandinavian countries, which show specific and largely original approaches that are unusual for the countries of continental Europe; the second group is the post-communist countries of Eastern Europe, which had in many respects related to Ukraine's initial conditions to start forming institutions for the protection of human rights in general and the rights of the child in particular.
Scandinavian countries demonstrate all the main models for the institution of a child ombudsman. A reputable unofficial public child welfare office is active in Finland; in Denmark, it is an independent governmental body under the authority of the Ministry of Social Policy; the Norwegian Ombudsman provides counseling and advocacy services to children in all areas of law, except for the cases of family conflicts or those already in judicial process.
The uniqueness of Poland's experience is that this country is the only one in the world to have enshrined in its Constitution a number of specific guarantees for the rights of the child. Useful for imitation can be a fundamentally new state social institution introduced by the Polish Parliament — a family assistant, enshrined in the law "On family support". Such a person should work with a family that is on the verge of difficult circumstances.
A characteristic feature of the Ombudsman Institution in Hungary is that the efficiency of its work depends directly on close interaction and cooperation with other state bodies that protect the rights of the child in that country.
The conclusion is made concerning the need for further implementation of international standards and the best European experience of state protection of children in Ukraine, guaranteeing their inalienable rights and legitimate interests as a strategic factor of democratic state formation in Ukraine.

Keywords: the state; state (public) policy; the rights of the child; protection of the rights and interests of children; European standards of child protection.

References

1. Antonova, O. (2017), "International legal standards in the field of family, childhood, motherhood and paternity", Al'manakh mizhnarodnoho prava, vol. 18, pp. 103—112.
2. Hubal', Yu. (2015), "Conceptual approaches to defining the categories of "child" and "child's right" under national and international law", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, vol. 16 (1), pp. 33—34.
3. Hubal', Yu. (2015), "Concepts and types of guarantees for the protection of the rights and freedoms of the child in accordance with the legislation of Ukraine and Hungary", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Pravo, vol. 34 (1), pp. 66—68.
4. Drozd, O. and Khutorians'ka, T (2015), "International standards for the protection of the rights and legitimate interests of the child and their implementation in the legislation of Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 75, pp. 255—261.
5. Zhylka, K. (2013), "Current aspects of the European experience of public policy on the health of children", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 4, pp. 131—134.
6. Zakrynyts'ka, V. (2012), "Ombudsman for the Rights of the Child in the Mechanism of State Protection of the Rights, Freedoms and Legal Interests of Children: Foreign Experience", Visnyk akademii pravovykh nauk, vol. 4 (71), pp. 346—356.
7. UN (1990), "Convention on the Rights of the Child", Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy, vol. 1.
8. Kudriavtseva, O. (2016), "Constitutional and institutional principles for the protection of the rights of the child in Ukraine and Poland: a comparative legal analysis", Istoryko-pravovyj chasopys, vol. 2, pp. 58—62.
9. Lov'iak, S. (2013), "Respect for the Rights of the Child in Ukraine: Current State and International Experience", Mytna sprava, vol. 6 (90), no. 2, pp. 37—42.
10. TSN (2018), "Real threat to national security: Turchynov called Ukraine's population decline rate catastrophic", available at: https://tsn.ua/politika/realna-zagroza-nacbezpeci-turchinov-nazvav-tempi-skorochennya-naselennya-ukrayini-katastrofichnimi-1216842.html (Accessed 01 Nov 2019).
11. National Сouncil of Television and Radio Broadcasting (2018), "CM / Rec Recommendation (2018) of the Committee of Ministers to Member States on the principles of respect, protection and enforcement of the rights of the child in the digital environment", available at: https://www.nrada.gov.ua/rada-yevropy-zatverdyla-shhe-odyn-vazhlyvyj-dokument-shhodo-zahystu-prav-ditej/ (Accessed 01 Nov 2019).
12. Rozvadovs'ka, O. (2016), "Polish Children's Ombudsman Marek Michalak: "Child protection activities are natural for us"", Dzerkalo tyzhnia, vol. 34 (280), p. 10.
13. Shul'ts, O. (2012), "Establishment of international standards for the rights of the child", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia: Pravo, vol. 1, pp. 178—186.

№ 22 2019, стор. 100 - 106

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 178

Відомості про авторів

А. В. Дакал

кандидат медичних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія Державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Dakal

Ph.D in dentistry, doctoral student in social and humanitarian policies at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3221-353Х

Як цитувати статтю

Дакал А. В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.100

Dakal, A. (2019), “The issue of the protection of the rights and legitimate interests of the child: european standards and practical experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.