EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
О. С. Дика, К. М. Наумчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.107

УДК: 351:328.185

О. С. Дика, К. М. Наумчук

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу соціальних аспектів розвитку корупції, який поєднує класичні та сучасні теорії соціологічного розвитку нації. Усе суспільство більшої частини країн світу сприймає корупційні прояви як спільне зло, яке несе загрозу для нації та її громадян. У процесі дослідження охоплено перелік корупційних діянь за допомогою яких посадові особи органів державної влади неправомірно використовують своє службове становище задля задоволення особистих інтересів та інтересів третіх осіб, а також приховування та потурання розвитку корупції іншими особами. Було визначено, що мотивація кожного до вчинення протиправних дій залежить від ситуації, що склалася. Саме тому визначення основних типів соціальних дій є одним із важливих факторів характеристики корупцію як соціальний феномен, що розвивається і збільшує масштаби свого функціонування залежно від потреб та можливостей притаманних посадовим особам.
У ході дослідження завдяки аналізу праць багатьох вчених було розкрито сутність корупції як соціального явища, яке спричинене внутрішнім світоглядом людини, її моральними слабкостями. Розкрито взаємовідношення корупції з представниками органів державної влади та діяннями, результати яких впливають на національний розвиток. Досліджуючи обрану тему, було виокремлено класичні підходи прояву корупції, як соціального явища. Ці підходи проявляються через: моделі поведінки суб'єкта в процесі поділу праці; нестачу інституційних ресурсів, які призводять до змін функціонування соціальних інститутів; використання нелегальних практик досягнення мети.

Ключові слова: державна політика; корупція; корупційне діяння; публічне управління; соціальна корупція; функції корупції.

Література

1. Волянська О.В. Феномен корупції у фокусі соціологічного дискурсу / О.В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. — № 4. — С. 206—212.
2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. — М.: Академический проект, 2005. 528 с.
3. Гофман І. Презентація себе іншим в повсякденному житті / І. Гофман. — Київ: Канон-Прес-Ц, 2000. — 685 с.
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. — М.: Наука, 1991. — 575 с.
5. Макарова М.Н. Коррупция как предмет социологического анализа / М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев // Вестник Удмуртского университета. — 2012. — № 3. — С. 53—60.
6. Мертон Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социологические исследования. — 1992. — № 4. — С. 91—96.
7. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. — М.: ACT, 2006. — 873 с.
8. Мид Дж.Г. Интернализированные другие и самость / Дж.Г. Мид // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред. В.И. Добренькова. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — С. 224—227.
9. Парсонс Т. Структура социального действия / Т. Парсонс. — М.: Академический Проект, 2000. — 880 с.
10. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.
11. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман. — М.: Логос, 2003. — 356 с.
12. Томас У. Определение ситуации / У. Томас // Человек и общество. Хрестоматия. — Киев: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. — С. 24—28.
13. Широков Ф.И. Социология: теория и методы: учебник / Ф.И. Широков. — М.: Экзамен, 2007. — 653 с.

O. Dyka, К. Naumchuk

SOCIAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF CORRUPTION IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

Summary

The article is devoted to the analysis of social aspects of the development of corruption, which combines the classical and modern theories of sociological development of the nation. Corruption is perceived by the whole society in most of the world as a common evil that threatens the nation and its citizens. The process of investigation covers the list of corruption acts by which government officials misuse their official position in order to satisfy the personal and third party interests, as well as to conceal and condone the development of corruption by others. It was determined that everyone's motivation to commit unlawful acts depends on the situation. That is why the definition of the main types of social action is one of the important factors characterizing corruption as a social phenomenon that is evolving and expanding its functioning, depending on the needs and opportunities inherent in the officials.
In the course of the research, the analysis of the works of many scientists revealed the essence of corruption as a social phenomenon caused by the internal outlook of man, his moral weaknesses. Correlation of corruption with representatives of public authorities is revealed and the results of which influence on national development. Analyzed what forms of corruption can take depending on the existing social environment and the desire to stand in competition with other participants.
Exploring the chosen topic highlighted the classic approaches to corruption as a social phenomenon. These approaches are manifested through: models of subject behavior in the process of division of labor; lack of institutional resources leading to changes in the functioning of social institutions; the use of illegal practices to achieve the goal
At the general level, the historical features of rooting corruption in all spheres of social existence are explored. The social phenomenon of corruption has been clarified. Characterization of close interaction of social and psychological features of a person and their corruption manifestations is given.
They have researched that a clear understanding of corruption as a category of the living world allows us to promote national development by minimizing corruption manifestations in all spheres of human life and human development and to prevent its occurrence in the future.

Keywords: public policy; corruption; corruption; public administration; social corruption; functions of corruption.

References

1. Voljans'ka, O. V. (2010), "The phenomenon of corruption in the focus of sociological discourse", Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, vol. 4, 206—212 pp.
2. Gyddens, Je. (2005), Ustroenye obshhestva6: Ocherk teoryy strukturacyy [Structure of society: An outline of the theory of structure], Akademycheskyj proekt, Moscow, Russia.
3. Gofman, I. (2000), Prezentacija sebe inshym v povsjakdennomu zhytti. [Presentation of self to others in everyday life], Kanon-Pres, Kyiv, Ukraine.
4. Djurkgejm, Je. (1991), O razdelenyy obshhestvennogo truda. Metod socyologyy [On the division of social work. Method of Sociology], Nauka, Moscow, Russia.
5. Makarova, M.N. and Vahrushev, R.V. (2012), "Corruption as a subject of sociological analysis", Vestnik Udmurtskogo universiteta, vol. 3, pp. 53—60.
6. Merton, R. (1992), "Social structure and anomie", Socyologycheskye yssledovanyja, vol. 4, pp. 91—96.
7. Merton, R. (2006), Socyal'naja teoryja y socyal'naja struktura [Social Theory and Social Structure], ACT, Moscow, Russia.
8. Mid Dzh, G. and Dobren'kova, V.I. (1994), "Internalized others and self", Amerikanskaja sociologicheskaja mysl' [American sociological thought], Izd-vo MGU, Moscow, Russia.
9. Parsons, T. (2000), Struktura socyal'nogo dejstvyja [The structure of social action], Akademycheskyj Proekt, Moscow, Russia.
10. Ritcer, Dzh. (2002), Sovremennye sociologicheskie teorii [Modern sociological theories], Piter, St.Petersburg, Russia.
11. Rouz-Akkerman, S. (2003), Korrupcija i gosudarstvo: Prichiny, sledstvija, reform [Corruption and the State: Causes, Consequences, Reforms], Logos, Moscow, Russia.
12. Tomas, U. (1999), Opredelenie situacii [Situation definition], Chelovek i obshhestvo, Man and society, In-t sociologii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Shyrokov, F.Y. (2007), Sociologija: teorija i metody [Sociology: Theory and Methods], Ekzamen, Moscow, Russia.

№ 22 2019, стор. 107 - 111

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

О. С. Дика

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка"

O. Dyka

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-0800-3498


К. М. Наумчук

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка"

К. Naumchuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-4195-5124

Як цитувати статтю

Дика О. С., Наумчук К. М. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.107

Dyka, O. and Naumchuk, К. (2019), “Social aspect of development of corruption in the process of development of state anti-corruption policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.