EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРАНТІЇ ПРАВА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Г. М. Юськов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.117

УДК: 35.076.5

Г. М. Юськов

ГАРАНТІЇ ПРАВА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Зазначено, що порівнюючи інститут звернення громадян та лобізм, необхідно відзначити, що, хоча вони і мають одну законодавчу підставу петиційне право, лобізм володіє набагато більшими ресурсами (організаційними, інформаційними, фінансовими) і можливостями для впливу на владу, це професійна діяльність, заснована на суб'єктних відносинах з посадовими особами. У той час як відносини між окремими громадянами і посадовими особами державних органів влади носячи явний суб'єктно-об'єктний характер, і звернення громадян ніяк не можна назвати тиском на владу. Крім того, необхідно відзначити боязнь спілкування громадян з державою, більшість з них навіть не знає, яким чином вони можуть звернутися до державного органу влади, і більш того, не вірять у реальну можливість вирішити таким чином свої проблеми і захистити свої права.
Визначено, що демократичний політичний режим пов'язаний з визнанням народу як носія всіх джерел влади і повинен забезпечувати широку участь громадян у політичному житті суспільства і процесі формування владних структур за допомогою практичної реалізації їх політичних прав і свобод. Таким чином, демократичний політичний режим передбачає народовладдя, тобто надання народу реальної можливості брати участь в управлінні суспільством і державою через контрольовані ним політичні інститути. У практичному житті справжнє, "чисте" народовладдя виступає швидше за все теоретичною моделлю, зразком, за шкалою якого порівнюється реальна дійсність. Але будь-яка держава, яке називає себе демократичною, має прагнути до втілення ідеальної моделі. Демократична система влади включає в себе два важливих компоненти: демократичні форми і методи політичного владарювання і керівництва і можливість реальної участі громадян в політиці шляхом впливу на прийняття політичних рішень. Водночас особливого значення для функціонування демократичного режиму має реалізація основних демократичних принципів у практиці політичного життя.

Ключові слова: інститут звернення громадян; петиційне право; взаємозв'язок з громадськістю; державні органи влади; політичний режим; політичне життя.

Література

1. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): учеб. пособие / Г.В. Атаманчук. — М.: ОАО "НПО" Экономика, 2000. — 302 с.
2. Бодун Т.І. Конфлікти у сфері державного управління / Т.І. Бодун // Енциклопедія державного управління. У 8 т. Т. 1: Теорія державного управління / наук. ред. кол.: В.М. Князев (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) [та ін.]. — К.: НАДУ, 2011. — С. 307—308.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Під ред. В. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун". — 2007. — 1736 с.
4. Ведунг Е. Оцінювання державної політики та програм / Е. Ведунг; пер. з англ. В. Шульга. — К.: ВСЕУВИТО, 2003. — 350 с.
5. Виклюк Я. Моделювання соціально-економічних систем і розрахунок їх динамічних показників на основі аналогій / Я. Виклюк // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 11, 39—48. — С. 24—36.
6. Вольська О.М. Теоретичні засади ефективності державного управління соціальним розвитком / О.М. Вольська // Економіка буд-ва і міського госп-ва. — Макіївка: Дон НАБА, 2012. — Т. 8. — № 3. — С. 167—175.
7. Государственное и муниципальное управление: справочник / Под ред. Н.И. Глазуновой, Ю.М. Забродина, А.Г. Поршнева. — М.: Изд-во "Магистр", 1997. — 496 с.
8. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій. — Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. — 236 с.
9. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон; пер. с англ. М. Павлов. — М.: Олимп; Бизнес, 2004. — 320 с.

G. Iuskov

GUARANTEES OF RIGHTS OF APPLICATION OF CITIZENS TO STATE AUTHORITIES IN UKRAINE

Summary

It is noted that comparing the institution of citizen appeal and lobbying, it should be noted that, although they have a single petition law, lobbying has much more resources (organizational, information, financial) and power to influence power, it is a professional activity based on subjective relations with officials. While the relations between individuals and officials of public authorities are clearly subjective and objective in nature, the appeal of citizens cannot be called pressure on the authorities. In addition, it is necessary to note the fear of communication of citizens with the state, most of them do not even know how they can approach the state authority, and moreover, do not believe in a real opportunity to solve their problems and protect their rights.
It is determined that the democratic political regime is associated with the recognition of the people as the bearer of all sources of power and should ensure the broad participation of citizens in the political life of society and the process of forming power structures through the practical realization of their political rights and freedoms. Thus, a democratic political regime presupposes democracy, that is, providing the people with a real opportunity to participate in governing society and the state through the political institutions controlled by them. In practical life, true, "pure" democracy is most likely a theoretical model, a model on which the scale compares reality. But any state that calls itself a democracy must strive for the implementation of the ideal model. The democratic system of government includes two important components: democratic forms and methods of political rule and leadership and the possibility of real citizen participation in politics by influencing political decision-making. Of particular importance for the functioning of the democratic regime is the implementation of basic democratic principles in the practice of political life.

Keywords: citizen appeal institute; petition law; public relations; state authorities; political regime; political life.

References

1. Atamanchuk, H. V. (2000), Hosudarstvennoe upravlenye (orhanyzatsyonno0funktsyonal'nye voprosy) [Public administration (organizational and functional issues)], OAO "NPO" Ekonomyka, Moscow, Russia.
2. Bodun, T. I. (2011), "Conflicts in the sphere of public administration", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. U 8 t. T. 1: Teoriia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration. In 8 v. V. 1: Theory of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Busel, V. (2007), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], VTF "Perun", Irpin', Ukraine.
4. Vedunh, E. (2003), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky ta prohram [Evaluation of state policy and programs], VSEUVYTO, Kyiv, Ukraine.
5. Vykliuk, Ya. (2010), "Simulation of socio-economic systems and calculation of their dynamic indicators on the basis of analogies", Fizyko-matematychne modeliuvannia ta informatsijni tekhnolohii, vol. 11, 39—48, pp. 24—36.
6. Vol's'ka, O. M. (2012), "Theoretical foundations of the effectiveness of public administration in social development", Ekonomika bud-va i mis'koho hosp-va. Don NABA, vol. 8, no. 3, pp. 167—175.
7. Hlazunova, N. Y. Zabrodyn, Yu. M. and Porshnev, A. H. (1997), Hosudarstvennoe y munytsypal'noe upravlenye [State and Municipal Administration], Yzd-vo "Mahystr", Moscow, Russia.
8. Dziundziuk, V.B. (2003), Efektyvnist' diial'nosti publichnykh orhanizatsij [Effectiveness of activities of public organizations], Vyd-vo KharRI UADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
9. Kaplan, R. and Norton, D. (2004), Sbalansyrovannaia systema pokazatelej. Ot stratehyy k dejstvyiu [Balanced system of indicators. From strategy to action], Olymp; Byznes, Moscow, Russia.

№ 22 2019, стор. 117 - 120

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

Г. М. Юськов

здобувач, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

G. Iuskov

applicant, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-9821-5461

Як цитувати статтю

Юськов Г. М. Гарантії права звернення громадян до державних органів влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 117–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.117

Iuskov, G. (2019), “Guarantees of rights of application of citizens to state authorities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 117–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.117

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.